مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله از داده‌های مربوط به دما و بارش سالانه در یک دوره آماری 44 ساله برای ایستگاه‌های منطقه شمال غرب ایران که مشتمل بر 16 ایستگاه سینوپتیک می‌باشد استفاده شده است. از بین این ایستگاه‌ها تعداد 8 ایستگاه که دارای کامل‌ترین آمار بوده و منطقه مورد مطالعه را تحت پوشش قرار می‌دهند انتخاب شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد این ایستگاه‌ها انجام گردیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل‌های تابع تبدیل می باشد که جزء روش‌های تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی است. در همین راستا ابتدا ایستگاه‌ها بر اساس روش مذکور مدل سازی شده و سپس تحلیل داده‌ها و عمل پیش‌بینی بر روی آن‌ها انجام گرفته است نهایتاً با استفاده از آزمون روند، ایستگاه‌های مطالعه شده مورد آزمون قرار گرفته و ی‌داری روند نوسان‌های دما و بارندگی در آن‌ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این مطالعه در زمینه بررسی روند دمای سالانه نشان می‌دهد که سه ایستگاه میانه، تبریز و ماکو دارای روند معنی‌دار می‌باشند. در زمینه بررسی روند بارندگی سالانه نیز طبق نتایج آزمون روند، ایستگاه‌های تبریز، اردبیل، ارومیه وخوی دارای روند معنی دار بوده و در همه آن‌ها بارندگی سالانه دارای روندی نزولی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Annual Temperature and Precipitation Oscillations in Northwest Zone of Iran

چکیده [English]

In this paper, the temperature and annual precipitation data has been applied in 44 years for the synoptical stations northwest zone of Iran. Among the stations, eight of them, which have the perfect data and coverage, has been considered to analysis applied. In this study Transfer function models have been used to analysis time series. In this method, firstly, the stations have been modeled then the data has been analyzed and predicted on them. Finally, from the process exam the considered stations have been examined, and the significant of fluctuations process of temperature and precipitation have been characterized. The results show that Mianeh, Tabriz and Maku stations have significant process. In process of annual precipitation, according to the results of exams, Tabriz, Ardabil, Urmieh and Khoy stations have significant process and in all of them annual precipitation has falling process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oscillation
  • Annual Temprature and Precipitation
  • Transfer function model
  • prediction
  • Northwest zone of Iran.