سنجش تناسب اراضی استان قزوین برای کشت زعفران براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

زعفران با ارزش اقتصادی بسیار بالا نقش ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی ایران دارد و شناسایی مناطق مستعد کشت آن در سطح کشور، زمینه را برای برنامه‌ریزی‌های لازم در مورد آن فراهم خواهدکرد. با توجه به تاثیر عوامل محیطی گوناگون بررشد وعملکرد محصول زعفران، فرایند سنجش تناسب اراضی برای کشت آن مستلزم استفاده از اطلاعات جامع و متنوع مکانی و توصیفی است، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی امکان بهره‌گیری از این نوع داده‌هارا فراهم ساخته و تحلیل فضایی اطلاعات را بر اساس مدل‌های مورد نظر تسهیل نموده‌اند. در این تحقیق با در نظر گرفتن نیازهای اکولوژیک زعفران از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره MCDM)) مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است و به کمک محیط نرم‌افزاری Arc\GIS مدل‌سازی و تحلیل فضایی اطلاعات صورت گرفته و براساس آن اراضی استان قزوین از نظر قابلیت کشت زعفران ارزیابی و پهنه‌بندی شده است. فرایند تحقیق شامل مراحل گردآوری اطلاعات، محاسبات و تحلیل‌های آماری، ورود اطلاعات به GIS، خوشه‌بندی و ارزش‌گذاری معیارها، مدل سازی فضایی و تلفیق اطلاعات بوده است. نتیجه تحقیق نشان دهنده کارایی روش تحلیل سلسله مراتبی درسنجش قابلیت اراضی برای کشت زعفران بوده وبراساس آن استان قزوین به سه بخش مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب تقسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Suitability Of Qazvin Province For Saffron Cultivation Based On Multi-Criteria Decision Making Approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi criteria decision analysis
  • Saffron
  • Site Selection
  • analytical hierarchy process