دوالیتی در ژئومورفولوژی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی، دانشکده‎ی علوم جغرافیایی و برنامه‎ریزی، دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشکده‎ی علوم جغرافیایی و برنامه‎ریزی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد

چکیده

در طبیعت پدیده‎های مختلف و به‎نسبت جدایی وجود دارند که می‎توانند با یکدیگر در ارتباط باشند . در بسیاری از موارد ، ارتباط این پدیده‎ها با عنوان همبستگی بیان می‎شود و با روش ‎های ریاضی نیز میزان این روابط سنجش می‎ شود . از میان آنها، زوج پدیده‎ هایی یافت می ‎شوند که روابط خاصّی با یکدیگر دارند، ولی نمی‎توان این روابط را باعنوان همبستگی مطرح کرد، بلکه ویژگی ارتباط آنها باهم سبب شده با عنوان دوال مطرح شوند. دوالیتی به تشریح چنین ارتباطی می‎پردازد که قرینگی، عکس هم عمل کردن و بیان پاره‎ای از نسبت‎ ها را می‎توان ازجمله ویژگی‎های آن تلقّی کرد. به‎طورکلّی دوالیتی بیانگر تباین دو پدیده یا به معنی هماهنگی منظّمی از دو قسمت متضاد یا مکمّل از یک کل است که با یکدیگر در ارتباطی خاص هستند. منظور از دوالیتی (زوجیّت) در ژئومورفولوژی پدیده‎ی خاصّی است که با پدیده‎ای ثانوی زوج شده و اگرچه می‎توان ماهیّتی مستقل و جدا برای آنها منظور داشت، ولی پیوندی خاص بین آنها برقرار است، به‎طوری که رفتار یکی را باید در ارتباط با پدیده‎ی دیگر بیان کرد. این مقاله که برگرفته از یک طرح پژوهشی در دانشگاه اصفهان است، تلاش دارد با استفاده از روش تداخل‎سنجی راداری و با بررسی پدیده‎ی فرونشست زمین در چند دشت ایران، مفهوم دوالیتی را بیان کند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، اوّل اینکه برداشت مازاد از آبهای زیرزمینی، دلیل تامّه‎ی پدیده‎ی فرونشست نیست و دوم، پدیده‎ی فرونشست در دشت‎های ایران، معلول دوالیتی در تحرّکات پوسته‎ای بین دشت‎ها و کوهستان‎های مجاور آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Duality in Geomorphology

نویسندگان [English]

  • mohsen poorkhosravani 1
  • M.H Ramesht 2
  • S.A. Almodaresi 3
1
2
3
چکیده [English]

Duality in Geomorphology

Pourkhosravani M.
Ph.D. Candidate in Geomorphology, College of Geographical Science and Planning, University of Isfahan
Ramesht M.H.
Prof. in Geomorphology, Dep. of Geography and Planning, The University of Isfahan
Almodaresi S.A.
Assistant Prof., Dep. of Civil Engineering, Islamic Azad University of Yazd

Extended Abstract

Introduction
Some of phenomena have certain relationships which cannot be raised as correlation , but they considered as duality . Concept of duality is regarded when a phenomenon with another phenomenon is dual . Although each of these phenomena are independent in nature , there is a relationship between them . So , we will analyze the behavior of phenomena in relation to other phenomena .
Earth subsidence has been one of the important issues jeopardizing environment and there are many studies , which blame shortage of underground water resources for having uplift and subsidence . However , many argue such conclusion and believe that earth subsidence has been studied in the past without considering the changes in the hill over a long period . In this study , we use SAR interferometry study to investigate earth subsidence in many plains of Iran and explain duality theory in the geomorphology . Concept of duality in geomorphology is mostlyrely on the land subsidence and the uplift in the adjacent hills .
Mahyar plain is located 25 kilometers south of city of Isfahan, Iran . The region is covered with calcareous rocks of cretaceous and there are many rocky mountains . Many sediment erosions cover the areas of desert and there are various faults .Yazd - Ardakanregion is located in central part of Yazd and it contains many well - known faults . Ardabil plain is located in west northern part of Iran .
Methodology
In order to achieve the aims of research in this paper, the following stages and procedures are to be considered :
? Studying and examining of the documents relevant to the plains in Iran and the amount of their subsidence ,
? Selecting , three plain ( Mahyar with Yazd – Ardakan and Ardabil ) in different formation system for research ,
? Analysis of acquired data using SAR Scape software ,
? Providing and processing the radar data from the study area and applying the method of radar wave's interference measuring in two certain time frames .
Radar interference measuring can help us explain this issue . This method enables us to assess height changes of the earth in centimeter scale per year . The processing of SAR interferometric data is a complex procedure . Based on the quality of the datasets, the performance of each processing step is crucial . To summarise , the interferometric processingconsists of the following steps :
( 1 ) image registration ,
( 2 ) calculation of modulate phase difference ,
( 3 ) phaseunwrapping and geocoding .

Results and Discussion
Data analysis of Envisat Satellite ( Alospalsar ) in Mahyar plain shows the land subsidence of plain has been synchronized with uplift occurred in the mountains of adjacent plains . The results show that most uplift is in the Kolah Ghazi Mountain and the rate of subsidence is increasing towards the center of plain . The results indicate that the maximum subsidence in Yazd - Ardakan belongs to a Tile producer located 14 kilometers from the road of Yazd-Meibod . In addition , the maximum uplift is North - East to east part of desert of Yazd-Ardakan .
The analysis of radar data into the Ardebil plain on 3 September 2009 and 11 September 2010 shows the highest rate of subsidence in Ardabil airport and the highest uplift in the adjacent hills .

Conclusion
Although the effect of irregular exploitation of water resource can be linked to an increase in land subsidence , the main cause of land subsidence in the plains of Iran is the simultaneousness raising the subsidence in the floor of plains and adjacent mountains . These processes , as a series , act together and coordinate in reverse order . This is called duality in geomorphology . Although each of these phenomena is independent in nature , there is a relationship between them .

Keywords : Duality , Geomorphology , Plain , Subsidence , Uplift , Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • duality
  • geomorphology
  • Iran
  • Plain
  • subsidence
  • Uplift