نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم ق.م تا هزارۀ اخیر و تأثیر آن بر پراکنش مراکز استقراری در جنوب شرق دریای مازندران

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه غیردولتی مارلیک

2 دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دریای مازندران بزرگ‌ترین دریاچۀ روی زمین است و به‌دلیل بسته بودن حوضۀ آبریز، در طول زمان نوسانات زیادی داشته است. از بدو شکل‌گیری این دریا تا کنون، کمینۀ سطح آب آن به 113- متر و بیشینۀ آن به 50+ متر رسیده است. در خلال هر پیش‌روی و پس‌روی، اراضی زیادی از آب خارج شده و منابع جدیدی اضافه شده یا منابعی به زیر آب می‌روند. پس‌روی و پیش‌روی آب دریای مازندران در پژوهش‌های متعددی بررسی شده که بیشتر بر مبنای مطالعه و سن‌سنجی رسوبات مغزه‌های استخراج‌شده و در برخی موارد تلفیق این اطلاعات با دانسته‌های تاریخی است. بر مبنای این یافته‌ها و تلفیق آن با شواهد باستان‌شناختی موجود، اطلاعات پیش‌ رو استخراج شده است. در واقع، در این مقاله با بررسی دقیق مقدار نوسانات آب دریای مازندران از هزارۀ سوم ق.م تا کنون و تلفیق آن با اطلاعات باستان‌شناسی، نشان داده شده که این نوسانات و به‌ویژه آخرین پیش‌روی عمدة دریای مازندران در 1300 میلادی، مهم‌ترین عامل مدفون شدن استقرارگاه‌های انسانی در زیر رسوبات در برخی نواحی جنوب شرق دریای مازندران است. این در حالی است که پیش‌تر، ترک منطقه را مهم‌ترین عامل این خلأ اطلاعاتی می‌پنداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fluctuations of Caspian Sea Level and Its Impacts on Distribution of Archaeological Sites in Southeastern Coasts (1st to 3rd Millennium BC)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghamari Fatideh 1
  • Hamed Vahdati Nasab 2
  • Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar 2
1 Assistant Professor of Archaeology, Non-governemnt University of Marlik
2 Associate Professor of Archaeology, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Introduction
Iranian northern plain is surrounded by the Caspian Sea in North and part of the Alborz Mountains in South. These two geomorphologically distinct features have created unique climatic conditions. A plain lush with abundant rainfall is result of the proximity of these two distinct geographical regions. As a consequence, the Iranian Northern plain has been in use by human populations since the prehistoric times.
   The significance of coastal regions for human occupations has been documented all over the world. Abundance of food resources, access to the fresh water (rivers), and having clear landmarks have all made the coastal regions ideal geographical zones for human populations. In addition to that, proximity to the major water sources (big lakes, seas, and oceans) would regulate the climatic changes, and prohibits drastic alternations of the environment. Archaeological data have shown that coastal regions have also been used for human movements through prehistoric and historic times. Repeated exodus out of Africa is among such events.      
   Caspian Sea is the largest lake on the earth. Due to its closed drainage basin, Caspian Sea has experienced distinctive fluctuations over time. Paleoclimatic data have shown that the minimum water level of the Caspian Sea was -113 m and the maximum reached +50 m. During each fluctuation episode vast areas have been revealed and large land resources were r concealed.
 
Archaeological Research on the Southeastern Part of the Caspian Sea: The Southeastern areas of the Caspian Sea have witnessed archaeological research since the mid twenty century. Since the time, numerous archaeological surveys and excavations have been conducted at this region. The researches have provided clear understanding of the settlement patterns during many archaeological periods. Among such periods, Bronze Age (3rd millennium B.C. to 500 B.C.) has received the most attention by researchers. It has been proven that the Southeastern areas of the Caspian Sea hosted some of the most well-known Bronze Age archaeological sites of Iran. Among them, Gohar Tepe, Yarim Tepe, Shah Tepe, and Tepe Kelar have experienced several archaeological field missions to reveal tremendous amount of data concerning the socioeconomic structure of the people during the Bronze Age. What did really take place after this period is relatively unknown because the size and type of the archaeological settlements were drastically decreased. Some have claimed migrations to or out of the region and some have even proposed a clear change in the life style due to the apparent shift in the climatic conditions.
 
Climatic data indicates that during the Bronze Age, the Caspian Sea level was more or less stable in was -35 m. The sea level elevated only 1m during a 500 year period. This implies a stable climatic condition. Around 700 AD, the sea level dropped dramatically to -42 m and finally around 1300 AD the region witnessed the largest sea advancement (-22.5m).
There is no enough archaeological evidence prior to 1300 A.D. as ever reported from the immediate coastal regions and their adjacent areas at the Southeastern Caspian Sea. For years, many archaeologists interpreted this gap as an evidence of abounding the region because of some unknown causes.
 
Materials and Methods
After reviewing the Caspian Sea fluctuations, this paper attempts to reconstruct the coastline at the lowest and highest variability. The lines needed for this study were calculated using topographic maps and hydrographic basin of the Caspian Sea with the help of "National Center for Caspian Studies". After preparation of the GIS maps, the greatest regressions were marked on them. The maps indicate that the coastlines at the beginning of 3000 BC have been situated far behind the contemporary shore lines.
 
Conclusion
By combining the climatic and archaeological data, this research has shown that in contrast to the former claims concerning the absence of archaeological settlements at the Southeastern the Caspian Sea, majority of archaeological settlements have been buried under the sediments left by the periodic fluctuations of the Caspian Sea. Among these flactuations, the 1300 A.D. advancement has had the most effective. The Purpose of this research is that all archaeological surveys at the mentioned region must take the sea fluctuations into account prior to the actual field work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • archaeological sites
  • Bronze Age
  • Caspian Sea
  • sea level fluctuations
-          سیدسجادی، س.م. (1383). آغاز شهرنشینی در نیمة شرقی فلات ایران، انسان‌شناسی، شمارة 6. صص. 63-96.
-          عباسی، ق. (1390). گزارش پایانی کاوش‌های باستان‌شناختی نرگس‌تپة دشت گرگان، تهران: انتشارات گنجینۀ نقش جهان. 
-          قمری فتیده، م. (1392). مطالعۀ گذار از دورۀ مفرغ به آهن در جنوب شرق دریای مازندران با استناد به داده‌های محیطی و اقلیمی،رسالة اخذ درجۀ دکتری باستان‌شناسی، به‌راهنمایی دکتر حامد وحدتی‌نسب، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.
-          لاهیجانی، ح.؛ حائری اردکانی، ا.؛ شریفی، آ. و نادری بنی، ع.، شاخص‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمیایی رسوبات خلیج گرگان، اقیانوس‌شناسی، سال اول، شمارۀ 1، صص. 45-55. 
-          ماهفروزی، ع. (1382). گزارش مقدماتی بررسی‌ها و کاوش‌های باستان‌شناختی در شرق مازندران، گزارش‌های باستان‌شناسی 2، صص. 263-304.
-          ماهفروزی، ع. (1384). باستان‌شناسی جنوب‌شرقی دریای مازندران: شرق مازندران، مجموعه مقالات دومین همایش باستان‌شناسان جوان ایران، به‌کوشش شهرام زارع، تهران: ادارۀ کل امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صص. 49-68.
-          ماهفروزی، ع. (1385). گزارش فصل اول گمانه‌زنی یاقوت‌تپة رستمکلا بهشهر، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران [منتشر نشده].
-          ماهفروزی، ع. (1386). باستان‌شناسی شرق مازندران با تکیه بر کاوش‌های گوهرتپه، گزارش‌های باستان‌شناسی 7، صص. 347-367.
-          موسوی کوهپر، س.م. (1386). گزارش فصل اول گمانه‌زنی و لایه‌نگاری تپه‌کلار کلاردشت، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، [منتشر نشده].
-          موسوی کوهپر، س.م. (1387الف). گزارش اطلس باستان‌شناسی مازندران (17 جلد)، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، [منتشر نشده].
-          موسوی کوهپر، س.م. (1387ب). گزارش فصل دوم لایه‌نگاری تپه‌کلار کلاردشت، آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، [منتشر نشده].
موسوی کوهپر، س.م.؛ عباس‌نژاد، ر. و حیدریان، م. (1386). گزارش مقدماتی کاوش‌های باستان‌شناختی در تپه‌کلار کلاردشت، فصل اول 1385، گزارش‌های باستان‌شناسی، صص. 475-509.
 
 
-          Abbasi, Gh., 2012, Final report of Archaeological excavation of Narges Tape, Gorgan, Tehran: Ganjine-ye Naghshe Jahan (In persian).
-          Arne, T. J., 1945, Excavation at Shah Tepe: Iran, SinoSwedish Expedition, Publication No 27, Stockholm.
-          Arpe, K., Bengtsson, L, Golitsyn, G.S., Mokhov, I.I., Semenov, V.A. and Sporyshev, P.V., 2000, Connection between Caspian sea-level variability and ENSO, Geophysical Research, Letters 27, pp. 2693–2696.
-          Coon, C. S., 1952, Excavation in Hotu, Iran, 1951: A Preliminary Report (With Sections on the Artifacts by L.B. Dupree and the Human Skeletal Remains by J. L. Angel, Proceedings of the American Philosophical Society 96, pp. 231-269.
-          Deshayes, J., 1969, Les fouilles recentes de Tureng Tepe: la terrasse haute de la fin du III e millenaire, in Comptes rendus de l'Academie des inscriptions et belle-lettres, Paris 1975; idem, "New evidence for the Indo-Europeans from Tureng Tepe, Iran", Archaeology , vol. 22, no.1.
-          De Morgan, J., 1907, Le Plateau Iranien Pendant ĺépoque Pléistocéne, Reveue de l´Ecole d`Anthropologie de Paris, 17, pp. 213-16.
-          Erlandson J.M. and Fitzpatrick, S.M., 2006, Oceans, Islands, and Coasts: Current Perspectives on the Role of the Sea in Human Prehistory, Journal of Island and Coastal Archaeology 1, pp. 5-32. 
-          Erlandson, J.M. and Moss., M.L., 2001, Shellfish eaters, carrion feeders, and the archaeology of aquatic adaptations, American Antiquity 66, pp. 413–432.
-          Federov, P.V., 1995, Modern geology of the Caspian Sea, Russian Academy of Science Bull, 65, pp. 622–625.
-          Ghamari Fatideh, M., 2013, Study of Transition from Bronze to Iron Age in Southeastern of the Caspian Sea, Based on Environmental and Climatic Data, PhD. Dissertation under supervision Dr. Hamed VahdatiNasab,Tarbiat Modares Universit,. Iran (In persian).
-          Hoogendoorn, R.M., Levchenko, O., Missiaen, T., Lychagin, M., Richards, K., Gorbunov, A., Kasimov, N. and Kroonenberg, S.B., 2010, High resolution seismic stratigraphy of the modern Volga delta, Russia, International Conference, the Caspian Region, pp. 32-37, Moscow.
-          Kakroodi A.A., 2012,. Rapid Caspian Sea-level change and its impact on Iranian coasts, PhD. Dissertation, Department of Geotechnology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Under supervision: Krooneberg, S.B., Delft University: Netherlands.
-          Kakroodi A.A., Kroonenberg, S.B., Hoogendoorn, R.M., Mohammd Khani, H., Yamani, M., Ghassemi, M.R. and Lahijani, H.A.K., 2012, Rapid Holocene sea-level changes along the Iranian Caspian coast, Quaternary International 30, pp. 1-11.
-          Karpychev, Y.A., 1989, Changes in the Caspian Sea-level in the Holocene according to radiocarbon date, Water Resources 1, pp. 5–20.
-          Klein, R. G., Avery, G., Cruz-Uribe, K., Halkett, D., Parkington, J.E., Steele, T., Volman, T.P. and Yates, R., 2004, The Ysterfontein 1 Middle Stone Age site, South Africa, and early human exploitation of coastal resources, Proceedings of the National Academy of Science 101, pp. 5708–5715.
-          Konrad Piller C., Mahfroozi, A., Bagherpour, N., Neumann, T. and Ogut, B., 2009, First preliminary report on the joint Iranian-German excavations at Gohar Tappe, Mazandaran, Iran, AMIT 41, pp. 1-33.
-          Kroonenberg, S.B., Badyukova, E.N., Storms, J.E.A., Ignatov, E.I. and Kasimov, N.S., 2000. Full sea level cycle in 65 years: barrier dynamics along Caspian shores, Sedimentary Geology 134, pp. 257–274.
-          Kroonenberg, S.B., Rusakov, G.V. and Svitoch, A.A., 1997, The wandering Volga delta: a response to rapid Caspian Sea-level change, Sedimentary Geology 107, pp. 189–209.
-          Kroonenberg, S.B., Kasimov, N.S. and Lychagin, M.Y., 2008, The Caspian Sea, a natural laboratory for sea-level change, Geography, Environment, Sustainability 1 (1), pp. 22-37.
-          Lahijani, H., Rahimpour-Bonab, H., Tavakoli, V. and Hosseindoost, M., 2009, Evidence for late Holocene high stands in Central Guilan–East Mazanderan, South Caspian coast, Iran, Quaternary International 197, pp. 55–71.
-          Lahijani, H., and Tavakoli, V., 2012, Identifying provenance of South Caspian coastal sediments using mineral distribution pattern, Quaternary International 261, pp. 128-137.
-          Lahijani, H., Haeri Ardakani, O., Sharifi, A. and Naderi Beni, A ., Sedimentological andgeochemicalindicators insedimentsof the Gulfof Gorgan, Oceanology1, pp. 45-55.
-          Leory, S. A. G., Lahijani, H.A.K., Djamali, M., Naghinezhad, A., Moghadame, M.V., Arpe, K., Shah-Hosseini, M., Hosseindoust, M., Miller, Ch.S., Tavakoli, V., Habibi, P. and Naderi Beni, M., 2011, Late Little Ice Age palaeoenvironmental records from the Anzali and Amirkola Lagoons (south Caspian Sea): Vegetation and sea level changes, Palaeogeography, Palaeoclimatology, and Palaeoecology 302, pp. 415–434.
-          Mahfroozi, A., 2004, Preliminary report of surveys and excavations of Eastern Mazandaran, Archaeological reports 2, pp. 263-304 (In persian).
-          Mahfroozi, A., 2006, Archaeology of  Southeastern of Mazandaran province, Proceeding of 2nd congress of young archaeologists of Iran, By Shahram Zare (ed), Tehran: Iranian Cultural Heritage Organization, pp. 49-68 (In persian).
-          Mahfroozi, A., 2007, The report of first season of Yaqut tape test excavation, Rostamkola, Behshahr, Iranian Cultural Heritage Organization archive. Unpublished (In persian).  
-          Mahfroozi, A. 2008. Archaeology of Eastern Mazandaran based on Gohar tape excavation, Archaeological reports: 347-367 (In persian). 
-          Malinin, V.N., 1994, Problems of the Caspian Sea-level Forecasting, Saint Petersburg PGGMI Publication.
-          Mamedov, A.V., 1997, The late Pleistocene–Holocene history of the Caspian Sea, Quaternary International 41–42, pp. 161–166.
-          Mousavi Koohpar, S.M., 2008, The reports of first season of test excavation and stratigraphy of Tape Kelar. Kelardasht, Iranian Cultural Heritage Organization archive. Unpublished (In persian).
-          Mousavi Koohpar, S.M., 2009a, Report onArchaeologicalAtlasof Mazandaran(17 volumes), Iranian Cultural Heritage Organization archive, Unpublished (In persian).
-          Mousavi Koohpar, S.M., 2009b, The report of 2nd season of test excavation and stratigraphy of Tape Kelar. Kelardasht, Iranian Cultural Heritage Organization archive, Unpublished (In persian).
-          Mousavi Koohpar, S.M., Abbasnezhad, R. and Heydariyan, M., 2008, Preliminary report of archaeological excavation of Tepe Kelar, Kelardasht, Archaeological reports 7, pp. 475-509 (In persian).
-          Naderi Beni A., Lahijani, H., Mousavi Harami, R., Arpe, K., Leroy, S.A.G., Marriner, N., Berberian, M., Andrieu-Ponel, V., Djamali, M., Mahboubi, A. and Reimer, P.J., 2013b, Caspian sea-level changes during the last millennium: historical and geological evidence from the south Caspian Sea, Climate of the Past 9, pp. 1645–1665.
-          Naderi Beni, A., Lahijani, H., Moussavi Harami, R., Leroy, S.A.G., ShahHosseini, M., Kabiri, K. and Tavakoli, V., 2013a, Development of spit–lagoon complexes in response to Little Ice Age rapid sea-level changes in the central Guilan coast, South Caspian Sea, Iran, Geomorphology 187, pp. 11-26.
-          Parkington, J., 2004, Middens and moderns: Shellfishing and the Middle Stone Age of the Western Cape, South Africa, South African Journal of Science 99, pp. 243–247.
-          Renssen H., Lougheed, B.C., Aerts, J.C.J.H., de Moel, H., Ward, P.J. and Kwadijk, J.C.J., 2007, Simulating long-term Caspian Sea level changes: The impact of Holocene and future climate conditions, Earth and Planetary Science Letters, pp. 685–693.
-          Rodionov, S.N., 1994, Global and Regional Climate Interaction: The Caspian Sea Experience, Water Science and Technology Library, vol. 11, Kluwer Academic Press, Baton Rouge.
-          Rose J., 2010, New Light on Human Prehistory in the Arabo-Persian Gulf Oasis, Current Anthropology, Vol. 51, No. 6 (December 2010), pp. 849-883.
-          Rychagov, G.I., 1997, Holocene oscillations of the Caspian Sea, and forecasts based on paleogeogarphical reconstructions, Quaternary International 41/42, pp. 167-172.
-          Seyed Sadjadi, S.M ., Proto urbanism at the eastern part of the Iranian plateau, Anthropology 6, pp. 63-96 (In persian).
-          Stiner, M. C., 1994, Honor Among Thieves: A Zooarchaeological Study of Neanderthal Ecology, Princeton: Princeton University Press.
-          Stronach, D., 1972, Yarim Tepe, In Excavation in Iran, pp. 21-23, the British contribution, Oxford.
-          Terziev, S.F., 1992, Hydrometeorology and Hydrochemistry of Seas, vol. 6, the Caspian Sea, No 1, Hydrometeorologycal Conditions, Gidrometeoizdat, Leningrad.
-          Varushchenko, S.I., Varushchenko, A.N. and Klige, R.K., 1987, Changes in the Regime of the Caspian Sea and Closed Basins in Time, Nauka, Moscow (in Russian).
-          Voropaev, G.V., Krasnozhon, G.F., and H. Lahijani, 1998, Caspian river deltas, Caspia Bulleti, 1, pp. 23–27.
-          Wenke, R.F., and Olszewski, G.F., 2007, Patterns in Prehistory: Humankind’s First Three Million Years, Fifth Edition. Oxford University Press.
-          Yesner, D. R., 1987, Life in the “Garden of Eden”: Constraints of marine diets for human societies, In: M. Harris and E. Ross, (eds.) Food and Evolution, pp. 285–310, Philadelphia: Temple University Press.