چکیده های انگلیسی

10.22059/jphgr.2015.54240

عنوان مقاله [English]

English Abstracts