محاسبه و تحلیل تنوع زمینی (ژئودایورسیتی) (مطالعۀ موردی: شهرستان اشتهارد)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

چکیده

در دهه‏های اخیر، علاقه‏مندی به رخدادهای زمینی در کشورها گسترش یافته و این امر به توسعة سه مفهوم در جهان علم منجر شده است: مفاهیمِ ژئودایورسیتی؛ ژئوتوریسم؛ حفاظت. ژئودایورسیتی مقایسة تنوع پدیده‏های زمین‏شناسی، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی و خاک‏شناسی، توزیع و فراوانی این پدیده‏ها، و ارتباط آن‏ها با یکدیگر در چشم‏انداز است. اشتهارد، به عنوان یک منطقة نیمه‏کویری در جنوب استان البرز، از ظرفیت بالقوة قابل ملاحظه‏ای در زمینة تنوع زمینی برخوردار است. در این پژوهش، نخست، برحسب ویژگی‏های مختلف ژئومورفولوژی، سه واحد انتخاب و مرزبندی شد. بر اساس مشاهدات میدانی، محاسبات کمّی و کیفی پدیده‏ها، و تهیه و تحلیل نقشه‏های مورد نیاز مطالعاتی انجام گرفت. بر اساس مطالعات، واحد G1 دارای بیشترین تعداد عناصر غیرزنده، G2 دارای بیشترین تنوع فرم‏شناسی، و G3 دارای بیشترین ارزش ژئودایورسیتی در منطقه است. با توجه به اینکه حفاظت در منطقة مورد مطالعه در ارتباط با پدیده‏های مورد بررسی انجام نگرفته و بخشی از این منابع زمینی در حال تخریب است، به‏نظر می‏رسد توجه به ارزش‏های مربوط به تنوع زمینی در این منطقه گامی در جهت جلب توجهات بیشتر در زمینة حفاظت از منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Geodiversity (Case study: Eshtehard County, Iran)

نویسندگان [English]

  • Leila Goli Mokhtari 1
  • Fereshteh Beiramali 2
1 Assistant professor of Climatology and Geomorphology, Faculty of Geography and Environmental Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 PhD candidate in Geomorphology, Department of Climatology and Geomorphology, Faculty of Geography and Environmental Science, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Introduction
In recent decades there has been an increasing interest in the earth natural events and this developed three concepts of geodiversity, geotourism and geoconservation. The concept of “Geodiversity” can be defined as the natural diversity of geological (rocks, minerals, fossils), geomorphological (land form, physical processes) and soil features. It covers the assemblages, relationships, properties, interpretations and systems. 
There is as much geodiversity in the world as biodiversity. Geodiversity and biodiversity are the concepts evolved from the World Biodiversity Convention, in 1992, in Rio de Janeiro, Brazil (Rio-92). Serrano and Ruiz-Flaño (2007) and Serrano et al. (2009), through detailed geomorphological survey, applied the spatial distribution of geodiversity in Spain, based on the study with a wide range of mapped elements of geomorphology, geology, hydrology, soil, and active processes.
Zwoliński and Stachowiak (2012) carried out research on geodiversity in a protected area that also served as touristic attraction. The evaluation carried out based on some elements such as waterfalls, rock types, cavities, landforms, slopes, presence of lakes, altitude, watercourses on cliffs, soil, and geo-ecological structures. Instead of a variety of elements, the applied method was based on map algebra, as the elements were given different scores. It can be concluded that the mountains with steep cliffs are more geodiverse areas. Manosso & Nóbrega (2015) calculated and analyzed the distribution and the diversity of abiotic elements in landscape units. The sample units were compared according to geological, geomorphological, hydrographical, and pedological elements, as well as land use and habitation.
Haririan (1990) was the first to present a definition of geodiversity in Iran. In his view, the formation of geological diversity depends on the diversity of internal and external processes. Sepehr (2013) also expressed the natural hazards and geodiversity by paleo-geomorphological evidence. As the geodiversity has been affected by complexity of process and time, he has presented a geo-system analysis. Ba-tajrobe et al. (2016) offered the geodiversity map of Mashhad City based on the analysis of landforms sensitivity to erosion and weathering. The purpose of this work is to perform a quantitative evaluation of geodiversity in 3 units in Eshtehard County, the southern part of Alborz province, Iran.
 Materials and methods
In this study, we have used some data including 1:50,000 scale topographic maps, 1: 100,000 scale geological maps, Googleearth satellite images, Digital Elevation Models (DEM), library resources and field observations. To check the type and distribution of geodiversity elements in the study area, the following five steps were performed using Geographic Information System (GIS):

The border of the study area was determined using maps and satellite images.
Geomorphological units were determined based on the three landscape units including plain, hills and mountains.
Ground elements in the region, using satellite imagery, topographic maps, geological maps, soil maps, hydrographical maps and field observations were also identified.
Required maps using GIS mapping and photographs of the field works are prepared and evaluated.
Geodiversity index was calculated for each unit and comparative analysis was performed.

In order to evaluate geodiversity condition in study area, we have used geodiversity index (Serrano and Ruiz-Flaño, 2009) as follows.
 
where GD is Geodiversity index, Eg is Number of abiotic elements, R is Roughness of the relief, and Ln S is Log of the sampling area. Index (R) was calculated using the topographic relative position method in GIS and was placed in Formula 1. The final step is presentation of the concept of protection and maintenance conditions in the study area.
Results and discussion
The diversity of abiotic elements in Eshtehard is not only in terms of geological diversity but also in terms of  soil, hydrological conditions and landform. Eshtehard playa is an evidence of environmental changes during the cold periods of Quaternary. According to previous studies, it has been an old lake bed during quaternary. Salt River, in this context, is ongoing and will eventually connect that to Hoz-e-Sultan Lake.
Rainbow-colored hills in north part of the Eshtehard are one of the most remarkable landscapes in the region. Within the colored hills, there are some features including a seasonal lake, salt cave and two different springs as geodiversity features in the hills. The marl hills and stone houses in the northwest part of Eshtehard are other perspectives of the unit G1.
The area in south part of the Eshtehard is surrounded with Halqe-dar and Tavreh mountains. The maximum height of the mountain is 2,000 meters above the sea level.  The important differences in unit G3 rather than G2 and G1 are presence of several springs and variable volcanic stones.  
The highest (R) is related to unit G1, 0.4745 GD. Most of the abiotic elements are in G3 unit (60 elements) and the least are located in G1 (30 elements). After calculating the parameters, we realize that the greatest geodiversity index belong to G3 (4.716) in the South Eshtehard area;  because of high level of diversity in hydrologic and lithological elements. 
Finally, because of importance of abiotic phenomena in study area and high level of geodiversity, geoconservation activities are necessary for valuable land resources; for management of the geotourism capacity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eshtehard
  • geoconservation
  • geodiversity
  • geotourism
  • landform
باتجربه، م.؛ سپهر، ع. و زاده، س.ر. (1394). شناسایی و اولویت‏بندی مناطق با تنوع زمینی بالا با رویکرد گسترش ژئوتوریسم حسین پایدار(مطالعة موردی شهرستان مشهد)، دومین همایش بین‏المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
بیرامعلی، ف. (1390). کانون‏های یخ‏ساز رودخانة کرج در کواترنر، پایان‏نامة کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان.
تریکار، ژ. (1369). اشکال ناهمواری در نواحی خشک، ترجمة­ مهدی صدیقی و محسن پورکرمانی، انتشارات آستان قدس رضوی.
حریریان، م. (1369). کلیات ژئومورفولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی.
رامشت، م.ح. و بیرامعلی، ف. (1393). نقش تغییرات اقلیمی فاز اقل در تحول ژئومورفولوژیکی حوضة کرج، نشریة پژوهش‏های جغرافیای کمّی، 1: 1-19.
سپهر، ع. (1392). مخاطراتمحیطی وتنوعزمینی، اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی: ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان.
Argyriou, A.V.; Sarris, A. and Teeuw, R.M. (2016). Using geoinformatics and geomorphometrics to quantify the geodiversity of Crete, Greece, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 51: 47-59.
Batajrobe, M.; Sepehr, A. and Hoseinzade, S.R. (2015). Identify and prioritize areas with high geodiversity with a view to expanding the sustainable geotourism-case study: Mashhad, Second International Conference and the Fifth National Conference on Tourism, Geography and stable environment, (In Persian).
Berberian, M. (1976). Contribution to the Seism tectonics of Iran, Geological Survey of Iran, 39: 186.
Beiramali, F. (2015). The Karaj River Ice Fire fields in Quaternary, Master's thesis of geomorphology, Isfahan University, (In Persian).
Brilha, J. (2005). Geologic and geoconservation heritage: conservation of nature in its strand geological, Palimage Editors, Braga.
Brilha, J. (2016). Inventory and Quantitative Assessment of Geosites and Geodiversity Sites: a Review, Geoheritage, 8: 119.
Bradbury, J. (2014). A keyed classification of natural geodiversity for land management and nature conservation purposes, Proceedings of the Geologists' Association, 125(3): 329-349.
Çetiner, Z.S.; Ertekin, C. and Yiğitbaş, E. (2017). Evaluating Scientific Value of Geodiversity for Natural Protected Sites: the Biga Peninsula, Northwestern Turkey, And Geoheritage, doi: 10.1007/s12371-017-0218-3.
Cope, M.A. (2016). Derbyshire geodiversity, historical geotourism and the ‘geocommercialisation’ of tourists: setting the context of the Castleton Blue John Stone industry, Proceedings of the Geologists' Association, 127(6): 738-746.
De Paula Silva, J.; Rodrigues, C. and Pereira, D.I. (2015). Mapping and Analysis of Geodiversity Indices in the Xingu River Basin, Amazonia, Brazil, Geoheritage, 7: 337.
Erikstad, L. (2013). Geoheritage and geodiversity management – the questions for tomorrow, proceeding of the Geologists Association, 124(4):713-719.
Gordon, J.E.; Barron, H.F.; Hansom, J.D. and Thomas, M.F. (2011). Engaging with geodiversity-why it matters, Proceeding of the Geologists Association, 123 (1): 1-6.
Gray, M. (2004). Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature, Wiley, Lenders.
Gray, M. (2005). Geodiversity & Geoconservation, the George Wright Forum, 22(3): 6.
Gray, M. (2008). Geodiversity: a new paradigm for valuing and conserving geoheritage, Ser Geosci Can, 35(2):51-59.
Gray, M.; Gordon, J. and Brown, E. (2013). Geodiversity and the ecosystem approach: the contribution of geoscience in delivering integrated environmental management, Proceedings of the Geologists' Association, 124(4): 659-673.
Haririan, M. (1990). General Geomorphology, Islamic Azad University, (In Persian).
Koh, Y.; Oh, K.; Youn, S. and Kim, H. (2014). Geodiversity and geotourism utilization of islands: Gwanmae Island of South Korea, Journal of Marine and Island Cultures, 3(2):106-112.
Manosso, F. and Nóbrega, M.T. (2015). Calculation of Geodiversity from Landscape Units of the Cadeado Range Region in Paraná, Brazil, The European Association for Conservation of the Geological Heritage, DOI 10.1007/s12371-015-0152-1.
Pellitero R.; Manosso F.C. and Serrano E. (2015). Mid- and large-scalegeodiversity calculation in Fuentes Carrionas (NW Spain) and Serra do Cadeado (Paraná, Brazil): methodology and application for land management, Geografiska Annaler, 97(2):219-235.
Ramesht, M. H. and Beiramali, F. (2014). The role of climate changes in geomorphological evolution of Karaj basin, Quantitative Geomorphology researches, (In Persian).
Ruban, D. (2010). Quantification of geodiversity and its loss, proceeding of the Geologists Association, 121(3): 326-333.
Ruban, D. (2017). Geodiversity as a precious national resource: A note on the role of geoparks, Resources Policy, 53: 103-108.
Sepehr, A. (2013). Environmental hazards and Geodiversity. The first of National Conference on Geomorphology and human environment, (In Persian).
Serrano, E. and Ruiz-Flaño, P. (2007). Geodiversity, A theoretical and applied concept, Geographical Helvetica, 62: 1-8.
Serrano E.; Ruiz-Flaño P. and Arroyo, P. (2009). Geodiversity assessment in a rural landscape: Tiermes-Caracena.
Serrano, E. and González Trueba, J.J. (2011). Environmental education and landscape leisure. Geotourist map and geomorphosites in the Picos de Europa National Park, Geo Journal of Tourism and Geosites, 8(2): 295-308.
Stupariu, I.; Stupariu, A.; Stoicescu, I.; Peringer, A.; Buttler, A. and Fürst, C. (2017). Integrating geo-biodiversity features in the analysis of landscape patterns, Ecological Indicators, 80: 363-375.
Trikar, J. (1990). Landforms in arid areas, Translate by Sedighi, M., Poorkermani, M., Published by Astane Ghods, (In Persian).
Zwoliński, Z. and Stachowiak, J. (2012). Geodiversity map of the Tatra National Park for geotourism, Questions Geographicae, 31(1): 99-107.