مدلسازی تعدیل شدت جزیره‌های گرمای شهری با رویکرد پشت‌بام‌های سبز (مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

3 کارشناس ‏ارشد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

جزیرة گرمای شهری، که از پیامدهای شهرنشینی و شهرسازی با تمرکز فعالیت‏های انسانی است، امروزه به مسئله‏ای بااهمیت در آب‏وهوای شهری تبدیل ‏شده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین و ارزیابی اثر توسعة پشت‏بام‏های سبز به‏عنوان راهکاری در کاهش شدت جزیره‏‏های گرمای شهری در منطقة 17 شهرداری تهران است. بدین منظور، با به‏کارگیری روش ترکیبی آماری و مدل‏سازی عددی خردمقیاس اقلیمی به واکاوی میزان اثر پشت‏بام‏های سبز بر تعدیل شدت جزایر گرمای شهری پرداخته شد. با استفاده از اطلاعات به‏دست‏آمده از داده‏های میدانی (دماسنج‏های نصب‏شده در هر دو پشت‏بام) و همچنین خروجی‏های مدل خردمقیاس Envi-met در فصول مختلف سال 2016، اختلاف دمای بین دو پشت‏بام سبز و مرجع استخراج شد. نتایج نشان داد که مقدار اختلاف دما در بعدازظهر و شب بیشتر از صبح است. همچنین، بیشینة اختلاف دمای هوای بین دو بام سبز و مرجع در فصل پاییز به‏دست آمد. با واکاوی داده‏های میدانی و خروجی گرافیکی مدل مشخص شد که بیشینة اختلاف دمایی بین آن‏ها هنگام شب رخ ‏داده است؛ یعنی زمانی که شدت جزیرة گرمای شهری در بیشینة وضعیت خود است. هر دوی اطلاعات اندازه‏گیری‏شده و خروجی مدل فیزیکی اقلیم گویای قابلیت مناسب پشت‏بام‏های سبز در تعدیل شدت جزیرة گرمای شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Urban Heat Islands Mitigation Using the Green Roof Approach: A Case Study of the 17 District of Tehran municipality

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Moghbel 1
  • Aliakbar Shamsipour 2
  • Abdollah Payam 3
2 Faculty of Geography, University of Tehran, tehran, Iran
3 Fculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Modeling the Urban Heat Islands Mitigation Using the Green Roof Approach: A Case Study of the 17 District of Tehran municipality
Extended Abstract
Introduction
The urban heat island (UHI) effect is one of the main consequences of a changing nature in the cities. The heat island effect is the rise of the temperature in urban areas compared to the surrounding rural areas and today has become a very important issue in urban climatology. Rapid growth and insufficient attention to natural elements affecting the planning and implementation of urban plans has many environmental consequences, including the phenomenon of heat island that results from the concentration of human activities and land use/cover changes. Many studies established the correlation between expansion of urban green spaces and reduction in UHI intensity. However, higher economic values and lack of urban lands due to high density, population growth and etc. are the main limitation of green space expansion in horizontal scale in urban areas. In this regard, improvement in the surface cover of buildings and constructions that have been covered with cement and asphalt concrete is examined as one of the measures to mitigate the urban heat island phenomenon. Roofs constitute about 20–25% of the urban surface. Conversion of traditional roofs into planted roofs or green roofs can give rise to many benefits such as mitigation of UHI effect, increase air quality, urban flood management, energy consumption management and etc.
Tehran, as the capital of Iran, has a relatively irregular and unplanned urban design pattern. On the other hand, the per capita green space in this city is less than standard at global scale. Furthermore, the distribution of green space across the city is heterogeneous. Lack of green space across the city led to formation of UHI with multiple cores. Hence, the main objective of the present research is to explain and evaluate the effect of development of green roofs as a way to reduce the intensity of Tehran Heat Islands and regarding to lack of space in horizontal scale in Tehran.
Materials and Methods
After reviewing library resources and previous studies, statistical combination method and numerical modeling of climate micro scale were used to study the effect of green roofs on the intensity adjustment of Heat islands of the city. In this study, the data obtained from field survey as well as the outputs of the Envi-met micro-scale model in the spring, summer and autumn periods, were used to extract the temperature difference between the two green roofs and the reference roof in 17 district of the Tehran’s municipality. To collect field data two air temperature and relative humidity were installed both on the studied roofs (one meter above the selected green roof and reference roof located in 17 district of the Tehran’s municipality). The time intervals for data recording was considered in 15 minutes. Then, the studied area was design using Envi-met micro-scale model to determine the ability of the model in simulation of the roof’s materials impact on urban microclimate. Finally, the correlation between actual and simulated data were determined.
Results and Discussion
Results demonstrated that, temperature difference between the hours of afternoon and night-time was greater than in the morning during the all studied seasons. Also, the maximum temperature difference between the two green roof and the reference one in this season was occurred at 00:00 and 06:00 A.M. while the maximum temperature differences was observed at 22:00 P.M. Furthermore, the comparison of temperature in both studied roofs during the four seasons of the year illustrated the maximum differences between seasons was occurred in the autumn in comparison with other seasons. By examining the outputs of the model in terms of the actual situation in the area, it became clear that the amount of difference between the two studied roofs decrease as we approach the early morning hours. But in the afternoon there was an increase in the range that continues until night, and with numerical and graphical data analysis, it is determined that the maximum temperature difference between the two green roofs and the reference occurred at night. That is exactly when the heat island reaches its peak. Therefore, green roofs are one of the most important ways to adjust the intensity of the heat islands. On the other hand, to evaluate the accuracy of the Envi-met model for simulation of the reality, the simulated data were correlated with actual and measure data. Based on the results, simulated and actual data in spring and summer are moderately correlated (R=0.53). While the correlation between simulated and actual data in autumn is low.
Conclusion
Increasing the proportion of green spaces in urban areas has been recommended as one of the key UHI mitigation strategies in several research studies. Green infrastructure, including green roofs and green walls, is important for future urban forms. These infrastructure components have the potential to reduce temperatures in urban areas, particularly in the summer time and on individual hot days. in this regard, a methodology to test the resilience of the most commonly used UHI mitigation strategies in city of Tehran, Iran, was presented with assistance of simulation results using a prognostic three-dimensional microclimate model simulation (Envi-met). In addition, this research highlights the positive effects that vegetation has on the UHI mitigation, and at building scale. Indeed, green roofs are capable of decreasing the use of energy for cooling and heating and as a consequence, the peaks of energy use. Based on the results, the urban-wide conversion of the black roofs into white or green roofs can have positive effects not only on micro-scale, but also on urban scale. In conclusion, the microclimate study proved that a green roof retrofit will have significant impact on the rooftop microclimate. However, the expansion of vertical green spaces in the city of Tehran needs special incentive policies. Also, the function or the performance of a green roof needs to continue over time in order for the benefits to be realized. Therefore, the green roof must be properly maintained and reorganized at least each 2 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban heat islands
  • green roofs
  • micro-scale climatic simulation
  • Envi-met 4
خسروی، محمود و قبادی، اسدالله (1393). تبیین جایگاه سامانة بام سبز در تعدیل جزیرة گرمایی شهر (نمونة موردی: کرج)، دوفصل‏نامة پژوهش‏های بوم‏شناسی شهری، ۲(۴): 67-78.
رضوانی، محمد؛ پایروند، محمدمهدی؛ نوجوان، مهدی و صهبا، مهدی (1395). بررسی نقش بام‏های سبز به‏عنوان راهبردی در جهت ارتقای کیفیت محیط زیست شهری از منظر معماری پایدار، فصل‏نامة علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18: 547-556.
شمسی‏پور، علی‏اکبر: مهدیان ماهفروزی، مجتبی و حسین‏پور، زینب (1391). واکاوی تغییرات مکانی هستة جزیرة گرمایی شهر تهران، پژوهش‏های جغرافیایی، 44(۳): ۱۲۷-146.
کشتکار فلاحتی، احمدرضا؛ انصاری، مجتبی و نازی دیزجی، سجاد (1389). توسعة سامانة بام سبز براساس معیارهای توسعة پایدار در ایران، نشریة هویت شهر، 6: 15-28.
مقبل، معصومه؛ عرفانیان سلیم رامین و قدیمی، مهرنوش (1396). ارزیابی اثر بام‏های سبز بر دما، رطوبت و غلظت دی‏اکسید کربن موجود در هوای شهر تهران و نقش آن‏ها در توسعة پایدار شهری، مجلة محیط‏زیست طبیعی، 70(۱): 181-195.
مهدیان ماهفروزی، مجتبی؛ شمسی‌پور، علی اکبر و عزیزی، قاسم (1394). اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی جزیره گرمای شهری (مطالعة موردی: بوستان ولایت)، مجلة پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری، 3 (1): 85-99.
Akbari, H. and Rose, L.S. (2008). Urban surfaces and heat island mitigation potentials, Journal of the Human-Environmental System, 11: 85-101.
Ambrosini, D.; Galli, G.; Mancini, B.; Nardi, I. and Sfarra, S. (2014). Evaluating mitigation effects of urban heat islands in a historical small center with the ENVI-Met® climate model. Sustainability, 6(10): 7013-7029.
Azeñas, V.; Cuxart, J.; Picos, R.; Medrano, H.; Simó, G.; López-Grifol, A. and Gulías, J. (2018). Thermal regulation capacity of a green roof system in the mediterranean region: The effects of vegetation and irrigation level, Energy and Buildings, 164: 226-238.
Herath, H.M.P.I.K.; Halwatura, R.U. and Jayasinghe, G.Y. (2018). Evaluation of green infrastructure effects on tropical Sri Lankan urban context as an urban heat island adaptation strategy, Urban Forestry & Urban Greening, 29: 212-222.
Karlessi, T.; Santamouris, M.; Synnefa, A.; Assimakopoulos, D.; Didaskalopoulos, P. and Apostolakis, K. (2010). Development and testing of PCM doped cool colored coatings to mitigate urban heat island and cool buildings, Building and Environment, pp. 1-10.
Keshtkar, A.R; Ansari, M. and Nazi Dizji, S. (2010). Developing Green Roof System in Accordance with Sustainable Development, Hoviatshahr, 6: 15-28.
Khosravi, M. and Ghobadi, A. (2014). Explaining the Position of the Green Roof System in Mitigation of the Urban Heat Island Case Study: Karaj, Biannual Journal of Urban Ecology Researches, 4: 67-78.
Lundholm, J.T. and Williams, N.S. (2015). Effects of vegetation on green roof ecosystem services, In Green roof ecosystems (pp. 211-232). Springer, Cham.
Mahdeloei, S.; Hamidi Farahani, F. and Shakori, M.J. (2012). The role of roof gardens in saving energy and reducing the heat island phenomenon, Annals of Biological Research, 3(4): 1704-1707.
Malakooti, H. (2010). Meteorology and air-quality in a mega-city: application to Tehran, Iran, PhD Dissertation of École des Ponts ParisTech, Universite Paris Est.
Maleki, A. and Mahdavi, A. (2016). Evaluation of urban heat islands mitigation strategies using 3dimentional urban micro-climate model ENVI-met., Asian Journal of Civil Engineering (BHRC), 17: 357-371.
Moghbel, M. and Salim, R.E. (2017). Environmental benefits of green roofs on microclimate of Tehran with specific focus on air temperatur, ehumidity and CO2 content, Urban Climate, 20: 46-58.
Moghbel, M.; Erfanian Salim, R. and Ghadimi, M. (2017). Evaluation of Green Roofs Impact on Air Temperature, Humidity and Carbon Dioxide Concentration in Tehran, Journal of Natural environment, 1: 181-195.
Morakinyo, T.E.; Dahanayake, K.K.C.; Ng, E. and Chow, C.L. (2017). Temperature and cooling demand reduction by green-roof types in different climates and urban densities: A co-simulation parametric study, Energy and Buildings, 145: 226-237.
Oberndorfer, E.; Lundholm, J.; Bass, B.; Coffman, R.R.; Doshi, H.; Dunnett, N.; Gaffin, S.; Kohler, M.; Liu, K.K.Y. and Rowe, B. (2007). Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services, BioScience, 57(10): 823-833.
Oke, T.R. (1982). The energetic basis of the urban heat island, Q. J. R. Meteorol. Soc., 108: 1-23.
Oke, T.R. (1995). The heat island of the urban boundary layer: characteristics, causes and effects, In Wind climate in cities, Springer, Dordrecht, pp. 81-107.
Onishi, A.; Cao, X.; Ito, T.; Shi, F. and Imura, H. (2010). Evaluating the potential for urban heat-island mitigation by greening parking lots, Urban Forestry & Urban Greening, pp. 1-10.
Peng, L. and Jim, C. (2013). Green-roof effects on neighborhood microclimate and human thermal sensation, Energies, 6(2): 598-618.
Permpituck, S. and Namprakai, P. (2012). The energy consumption performance of roof lawn gardens in Thailand, Renewable energy, 40(1): 98-103.
Pompeii, W.C. and Hawkins, T.W. (2011). Assessing the Impact of Green Roofs on Urban Heat Island Mitigation: A Hardware Scale Modeling Approach, the Geographical Bulletin, 52-61.
Rosenzweig, C., Solecki, W. and Slosberg, R. (2006). Mitigating New York City’s heat island with urban forestry, living roofs, and light surfaces. A report to the New York State Energy Research and Development Authority.
Rezvani, M.; Pyravand, M.M.; Nojavan, M. and Sahba, M. (2016). Study of the Role of Green Roofs as a Strategy to Improve Urban Environmental Quality from the Sustainable Architecture Perspective, Journal of Environmental Science and Technology, 18: 547-556.
Rosenfeld, A.H., Akbari, H., Romm, J.J. and Pomerantz, M. (1998). Cool communities: strategies for heat island mitigation and smog reduction, Energy and Building, 28: 51- 62.
Shahmohamadi, P.; Cubasch, U.; Sodoudi, S. and Che-Ani, A.I. (2012). Mitigating Urban Heat Island Effects in Tehran Metropolitan Area, Chapter 11 of the book: Air Pollution – A Comprehensive Perspective.
Shamsipour, A.A.; Mahdian Mahforouzi, M. and Hosseinpour, Z. (2012). Analysis of the Urban Heat Island Spatial Variability over Tehran, Physical Geography Research Quarterly, 33: 127-146.
Smith, C. and Levermore, G. (2008). Designing urban spaces and buildings to improve sustainability and quality of life in a warmer world, Energy Policy, 36: 4558-4562.
Solecki W.D.; Rosenzweig, C.; Pope, G.; Parshall, L. and Wiencke, M. (2008). The Current and Future Urban Heat Island Effect and Potential Mitigation Strategies in the Greater Newark, New Jersey Region, United States Department of Energy (DOE).
Suomi, J., Käyhkö J. (2010). The impact of environmental factors on urban temperature variability in the coastal city of Turku, SW Finland, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.2277.
Synnefa, A.; Karlessi, T.; Gaitani, N.; Santamouris, M.; Assimakopoulos, D.N. and Papakatsikas, C. (2011). Experimental testing of cool colored thin layer asphalt and estimation of its potential to improve the urban microclimate, Building and Environment, 46: 38-44.
Yamamoto, Y. (2006). Measures to mitigate urban heat islands, NISTEP Science & Technology Foresight Center.