ارزیابی روند پارامترهای اقلیمی مؤثر بر تولید بادام در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم ‏شناسی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشیار اقلیم ‏شناسی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دکتری ژئومورفولوژی، دانشکدة جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

عناصر آب‏وهوایی نقشی بسیار اساسی در رشد و توسعة گیاهان دارند و از جمله پارامترهای کنترل‏ناپذیر بر کشاورزی محسوب می‏شوند. هدف از این مطالعه بررسی ساختار و روند پارامترهای اقلیمی مؤثر بر تولید بادام در استان آذربایجان غربی است. برای اجرای این پژوهش از داده‏های آب‏وهوایی شش ایستگاه سینوپتیک طی دورة ۱۹۸۶–2015 استفاده شده است. نخست، براساس درجة روز- رشد، فصل رشد بادام برای هریک از ایستگاه‏ها محاسبه شد و سپس شاخص‏های دما و بارش و روند هریک از آن‏ها با استفاده از آزمون من‏- ‏کندال و شیب سنس استخراج شد. درنهایت، میزان نیاز آبی برای هریک از مراحل فنولوژی محصول برآورد شد. نتایج بیانگر این بود که میانگین دمای فصل رشد در محدودة 5/0 تا 1 درجة سانتی‏گراد در سال دارای روند افزایشی است. خروجی شاخص‏های دمایی نیز نشان داد که پیرانشهر، مهاباد، و خوی مناطق مساعد برای کشت بادام‏اند. از طرف دیگر، کاهش قابل ملاحظة شاخص‏های بارشی در همة ایستگاه‏ها در طول مراحل دوم و سوم رشد مشاهده شد. به‏طور کلی، با توجه به نتایج مطالعه، با افزایش دمای فصل رشد و کاهش بارش، نیاز آبی محصول (ETC) در مرحلة دوم و سوم رشد افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of climate parameters trend affecting almond production in West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • elaheh asgari 1
  • GholamAbbas Fallah-Ghalhari 2
  • javad jamalabadi 3
1 Iran-Khorasan razavi-Sabzevar-Hakim sabzevari univercity- Faculty of Geography and Environmental Sciences
2 Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده [English]

An Assessment of climate parameters trend affecting almond production in West Azerbaijan province

Introduction: The amount of agricultural production has a high correlation with atmospheric precipitations and the suitability of climatic conditions Knowing the factors that affect the plant developmental stages and the plant's sensitivity to the fluctuations of these factors makes it possible to make an appropriate decision for cultivation Provides. Plant tolerance thresholds are limited in relation to each meteorological parameter and any abnormality in these parameters can have a significant direct and indirect impact on agricultural production. Considering the important effects of climate factors on the yield of agricultural products, the introduction of indicators and agricultural variables that have the most impact in this regard seems necessary. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of meteorological parameters on almond yield in West Azarbaijan province.
Materials and methods: For this research, the weather data of 6 synoptic stations of Azarbayjan province during 2014 - 1985 period have been used. First, based on the growth degree day , almond growth season was calculated for each station, then the seasonal and temperature indices of temperature and precipitation, and the trends of each of them were extracted using the MK test and the slope of the senses. Finally, the amount of water needed for each phases of the product was estimated. The method used to estimate the reference evapotranspiration has been based on the FAO-Penman-Monteith method.
Results and discussion: The results indicated that the average temperature of the growing season in the range of 0.5 to 1 ° C in the year has an increasing trend. This is due to the increase of the maximum indexes of the growth season, the number of days with a maximum temperature of 90 °, the average number of days with The maximum temperature is related to the 10th percentile (Tmax <10) and the number of days with a minimum temperature of less than 10k percentile (Tmin <10). Significant decrease in rainfall indices (rainfall rainfall season, maximum daily rainfall, number of rainy days and annual rainfall recorded on very wet days) was observed at all stations. Due to the increase in the temperature of the growing season and the reduction of rainfall, the product's water requirement ETC) has grown in the second and third stages.
Conclusion: Climatic recognition and study of climatological needs of plants are the most important factors in production. The output of the index of growth-dgree day indicates that almond flowering at Mahabad station is earlier and starts at Takab station due to having higher altitudes and distances from the sea later than other regions. The shortest growth season for almond phenology is Takab with 207 days and the longest period of Mahabad with 250 days. Based on the Climatic recognition and study of climatological needs of plants are the most important factors in production. Based on the results of the study of temperature indices in West Azarbaijan province, it is possible to obtain a favorable climate for the cultivation of almond in the studied stations of Mahabad, Khoy and Piranshahr. It should be noted that including the limitations of the Piranshahr station, having a number of days with a minimum temperature of less than 2 degrees Celsius at flowering stage, due to the presence of the Mediterranean and its high mountain range, which should be taken to prevent spring frost to the late flowering cultivar. Also, Takab and Mako have the lowest temperature indices (the minimum freezing period, the number of days with a minimum temperature of less than 2 ° C at the flowering stage and the highest number of days with a minimum temperature of less than 0 °); hence, with regard to early flowering This product is not a good place to produce almonds in comparison with other fruits and are susceptible to late spring frost. The results of precipitation indices indicate a significant reduction of this parameter at all stations during the second and third stages of almond growth. Since this time coincides with the warm period and the increase in the number of days with maximum temperature, this dehydration during the main stages of growth has increased the moisture stress and this disrupted the growth process and led to a change in the size of the brain and decrease in efficiency The fruit is. Evapotranspiration analysis also shows that demand for water, especially in the second and third stages, has increased, hence, according to the stated content, the water needs of the product should be managed through water control and other environmental studies. Based on the results of the study of temperature indices in West Azarbaijan province, it is possible to obtain a favorable climate for the cultivation of almond in the studied stations of Mahabad, Khoy and Piranshahr. It should be noted that including the limitations of the Piranshahr station, having a number of days with a minimum temperature of less than 2 degrees Celsius at flowering stage, due to the presence of the Mediterranean and its high mountain range, which should be taken to prevent spring frost to the late flowering cultivar. Also, Takab and Mako have the lowest temperature indices (the minimum freezing period, the number of days with a minimum temperature of less than 2 ° C at the flowering stage and the highest number of days with a minimum temperature of less than 0 °); hence, with regard to early flowering This product is not a good place to produce almonds in comparison with other fruits and are susceptible to late spring frost. The results of precipitation indices indicate a significant reduction of this parameter at all stations during the second and third stages of almond growth. Since this time coincides with the warm period and the increase in the number of days with maximum temperature, this dehydration during the main stages of growth has increased the moisture stress and this disrupted the growth process and led to a change in the size of the brain and decrease in efficiency The fruit is. Evapotranspiration analysis also shows that demand for water, especially in the second and third stages, has increased, hence, according to the stated content, the water needs of the product should be managed through water control and other environmental studies.

Keywords: climate-agricultural indices, water requirement almonds, trend analysis, Western Azerbaijan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: climate-agricultural indices
  • water requirement almonds
  • trend analysis
  • Western Azerbaijan
احمدی، ک.؛ عبادزاده، ح.؛ حاتمی، ف.؛ حسین‏پور. ر. و عبدشاه، ه. (1397). آمارنامةکشاورزی سال 1396، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‏ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.
اسماعیلی، ر.؛ حبیبی نوخندان، م. و فلاح قالهری، غ. (1389). ارزیابی تغییرات طول رشد و یخبندان ناشی از نوسانات اقلیمی (مطالعة موردی: خراسان رضوی)، پژوهش‏های جغرافیای طبیعی، 82: ۶۹-73.
ایمانی، ع. (1379). اصلاح بادام، تهران: انتشارات آموزش و تحقیقات کشاورزی.
باغستانی، م.؛ بهروزی، د.؛ رحیمیان مشهدی، ح. و علیزاده، ح. (1388). بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی، بهزراعی کشاورزی، 11(2): ۱۹-27.
جوادی، ز.؛ فلاح قالهری، غ. و انتظاری، ع. (1393). نقش پارامترهای آب‏وهوایی بر عملکرد محصول بادام (مطالعة موردی: سبزوار)، پژوهش‏های اقلیم‏شناسی،17: ۱۲۵-141.
خاکیان دهکردی، غ.؛ صالحی سیچانی، م.؛ امینی، ل. و ابراهیمی، ع. (1392). بررسی و توصیة کشت بادام رقم شاهرودی 12 جهت مقابله با تنش آخرین سرمای بهاره در شهرستان نجف‏آباد اصفهان، اولین همایش ملی تنشهای گیاهی غیرزیستی، ص ۳۲۴-330.
دانش‏فراز، ر. و رزاق‏پور، ه. (1393). ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل در استان آذربایجان غربی، فضای جغرافیایی، 46: ۱۹۹-211.
علیزاده، ا. (1383). اصول هیدرولوژی کاربردی، چ ۱۷، انتشارات دانشگاه امام رضا.
فاطمی، م. و دهقان، ح. (1397). تحلیل فضایی و ارزیابی روند واحدهای گرمایی طول فصل رشد ناشی از تغییرات دمایی در ایران، پژوهش‏های جغرافیای طبیعی، 4: ۷۳۱-746.
فلاح قالهری، غ. (1391). ارزیابی پیامدهای تغیر اقلیم بر محدوده‏های کشت مرکبات در ایران، پایان‏نامة دکتری، دانشکدة جغرافیا و برنامه‏ریزی، دانشگاه اصفهان.
قطره سامانی، س.؛ میرعباسی، م. و جینی، س. (1390). تغییرات دما و تأثیر آن بر تولید بادام در منطقة سامان شهرکرد، مجموعه مقالات دومین همایش ملی بادام، شهرکرد، ص ۱۶-۲۳.
کریمی، م.؛ کمالی غ.؛ مهدی‏پور، ک. و طالقانی، د. (1382). آثار موج گرمایی تیرماه 1382 و اثرات آن بر عملکرد محصولات زراعی و باغی کشور، مجموعه مقالات روشهای کاهش خسارت خشکی و خشکسالی، ص ۲۰۹-218.
میرعباسی نجف‏آبادی، ز.؛ موحدی، س. و براتیان، ع. (1394). تأثیر اقلیم بر فنولوژی بادام در شهرستان نجف‏آباد در دمای فعال، دو فصل‏نامة آب‏وهواشناسی کاربردی، 2: ۳۷-52.
موسوی قهفرخی، س.؛ فتاحی مقدم م.؛ زمانی، ذ. و ایمانی، ع. (1389). ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ‏های بادام، مجلة علوم باغبانی ایران (علوم کشاورزی ایران)،  2: ۱۱۹-131.
وزیری، ژ.؛ سلامت، ع.؛ انتصاری، م.؛ مسچی، م.؛ حیدری، ن. و دهقانیسانیچ، ح. (1387). تبخیر-تعرقگیاهان (دستورالعمل محاسبةآب موردنیاز گیاهان)، کمیتة ملی آبیاری و زهکشی ایران.
Ahmadi, K.; Abadzadeh, H.; Hatami, F.; Hosseinpour, R. and Abdshah, H. (2018). Agriculture-Iran-Statistics, first edition, Tehran: Ministry of Agriculture Jihad, Deputy of Planning and Economics, Information and Communication Technology Center.
Alizadeh, A. (2014). Principles of Applied Hydrology, Imam Reza University Press, 17th Edition.
Baghestani, M.; Behroozi, D.; Rahimian Mashhadi, H. and alizadeh, H. (2009). Study of biological and phenological characteristics of Flower Jalil in parasitism with almond cultivars, Midwifery, Agronomy, 11(2): 19-27.
Benmoussa, H.; Ghrab, M.; Mimoun, M.B. and Luedeling, E. (2017). Chilling and heat requirements for local and foreign almond (Prunus dulcis Mill.) cultivars in a warm Mediterranean location based on 30 years of phenology records, Agricultural and Forest Meteorology, 239: 34-46.
DaneshaFaraz, R. and Razaghpour, E. (2014). Assessment of Climate Change Effects on Potential Evapotranspiration in West Azarbaijan, Journal of Geographical Space, 46: 199-211.
Fallah Ghalhari, Gh. (2012). Assessment of the Consequences of Climate Change on Citrus Cultivars in Iran, Faculty of Geography and Planning, Ph.D thesis, Isfahan of University.
Fatemi, M. and Dehghan, H. (2018). Zonation and Estimation of the Trend of the Thermal Unit of Growing Season due to Temperature Changes, Iran, Physical Geography Research, 106: 731-746.
Gaeta, L.: Stellacci, A.M. and Losciale, P. (2018). Evaluation of three modelling approaches for almond blooming in Mediterranean climate conditions, European Journal of Agronomy, 97: 1-10.
Girona, J.; Marsal, J.; Cohen, M.; Mata, M. and Miravete, C. (1993). Physiological and yield responses of almond to different irrigation regims, Acta Horiculture, 335: 389-398.
Gitea, M.A.; Gitea, D.; Tit, D.M.; Purza, L.; Samuel, A.D.; Bungău, S. and Aleya, L. (2019). Orchard management under the effects of climate change: implications for apple, plum, and almond growing, Environmental Science and Pollution Research, 26(10): 9908-9915.
Imani, A. (2000). Almond Correction, Tehran: Agricultural Education and Research.
Ismaili, R.; Habibi Nokhandan, M. And Fallah Ghalhari, Gh. (2000). Evaluation of Changes in Growth and Ice Growth Due to Climate Fluctuations - Case Study: Khorasan Razavi, Natural Geography Research, 82: 69-73.
Jahanban Esfahlan, A.; Jamei, R. and Esfahlan, R.J. (2010). The importance of almond (Prunus amygdalus L.) and its by-products, Food chemistry, 120(2): 349-360.
Javadi, Z.; Fallah Ghalhari, Gh. and Entezari, A. (2014). The role of climate parameters in almond yields Case study: Sabzevar, Climatological research, pp. 125-141.
Karimi, M.; Kamali, GH.; Mehdi Pour, K. and Taleghani, D. (2003). The effects of heat wave in July 2003 and its effects on the yield of crops and gardens in the country, Proceedings of the methodology for decreasing drought and drought, pp. 209-218.
Khadivi-Khub, A. and Anjam, K. (2016). Prunus scoparia, a suitable rootstock for almond (Prunus dulcis) under drought condition based on vegetative and fruit characteristics, Scientia Horticulturae, 210: 220-226.
Laura, V.; Ingrida, S. and Aruna, B. (2010). The modeling of climate change influence on plant flowering shift in Lithuania, Zemdirbyste Agriculture, 97: 41-48.
Lobell, D.B.; Field, C.B.; Cahill, K.N. and Bonfils, C. (2006). Impacts of future climate change on California perennial crop yields: Model projections with climate and crop uncertainties, Agricultural and Forest Meteorology, 141(2): 208-218.
Mirabbasi Najafabai, Z.; Movahadi, S. and Baratian, A. (2015). The effect Climate on Almond (Prunus amygdalus) Phonology in Najafabad city, Applied Climatology, 2: 37-52.
Mousavi Qahfarhi, S.; Fattahi Moghadam, M.; Zamani, D. and Imani, A. (2010). Evaluation of qualitative and quantitative characteristics of some almond cultivars and genotypes, Journal of Iranian Horticultural Science (Iranian Sciences of Agriculture), 2: 131-139.
Mullins, M.G.; Bouquet, A. and Williams, L.E. (1992). Biology of the grapevine, Cambridge University Press.
Prudencio, A.S.; Martínez-Gómez, P. and Dicenta, F. (2018). Evaluation of breaking dormancy, flowering and productivity of extra-late and ultra-late flowering almond cultivars during cold and warm seasons in South-East of Spain, Scientia Horticulturae, 235: 39-46.
Ramos, M.C.; Jones, G.V. and Martínez - Casasnovas, J.A. (2008). Structure and trends in climate parameters affecting winegrape production in northeast Spain, Climate Research, 38(1): 1-15.
Rattigan, K. and Hill, S.J. (1986). Relationship between temperature and flowering in almond, Animal Production Science, 26(3): 399-404.
Segura, J.M.A.; i Company, R.S. and Kodad, O. (2017). Late-blooming in almond: A controversial objective, Scientia Horticulturae, 224: 61-67.
Sorkheh, K.; Azimkhani, R.; Mehri, N.; Chaleshtori, M.H.; Halász, J.; Ercisli, S. and Koubouris, G.C. (2018). Interactive effects of temperature and genotype on almond (Prunus dulcis L.) pollen germination and tube length, Scientia horticulturae, 227: 162-168.
Torki, M.; Gholamali, M. and Dehghan, H. (2014). The survey of growing season length trend and its zoning in Iran, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 5: 179-188.
Vaziri, J.; Salamat, A.; Entesari, M.; Masihi, M.; Heydari, N. and Dehghanisanich, H. (2008). Evapotranspiration of plants (Instructions for calculation of required water for plants of National Irrigation and Drainage Committee of Iran), National Irrigation and Drainage Committee of Iran, first edition, 355.
Winkler, A.J.; Cook, J.A.; Kliewer, W.M. and Lider, L.A. (1974). Development and composition of grapes. General viticulture, Berkeley: University of California Press, 710.
Yaacoubi, A.; Oukabli, A.; Legave, J.M.; Ainane, T.; Mouhajir, A.; Zouhair, R. and Hafidi, M. (2019). Response of almond flowering and dormancy to Mediterranean temperature conditions in the context of adaptation to climate variations, Scientia Horticulturae, 257: 1-9.