ارزیابی تکتونیک فعال حوضة دینور (غرب ایران) با استفاده از تحلیل پارامترهای مورفومتریک

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسنده

دانشیار بخش جغرافیا، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

چکیده

شبکه ‏های زهکشی به ‏شدت تحت تأثیر فعالیت‏های تکتونیکی قرار می ‏گیرد و ارزیابی پارامترهای مورفومتریک به درک بهتر وضعیت تکتونیک فعال در حوضه ‏ها منجر می‏ شود. شرایط زمین‏ شناسی و وقوع زلزله‏ های متعدد بیانگر وضعیت ناآرام تکتونیکی حوضة دینور بوده و تحلیل پارامترهای مورفومتریک شبکة زهکشی می‏ تواند به درک بهترِ وضعیت تکتونیک فعال این حوضه منجر شود. هدف اصلی از اجرای این مطالعه ارزیابی و شناخت وضعیت تکتونیک فعال حوضة دینور و زیرحوضه‏ های آن است. در این پژوهش از پانزده شاخص‏ مورفومتریک برای ارزیابی وضعیت تکتونیک فعال استفاده می‏‏ شود. با استفاده از آنالیز مؤلفه‏ های اصلی پارامترهای مورفومتریک با بیشترین همبستگی انتخاب شد و بر اساس آن‏ها Relative Active Tectonic Index برای حوضة دینور و زیرحوضه‏ های آن محاسبه شد. نتایج نشان می‏ دهد زیرحوضه‏ هایی با فعالیت تکتونیکی خیلی زیاد و زیاد 91درصد مساحت حوضة دینور را دربر گرفته ‏اند. پراکنش فضایی زیرحوضه‏ ها از نظر میزان فعالیت تکتونیکی نظم خاصی را در دو زون زمین ‏شناسی سنندج- سیرجان و زاگرس نشان نداده و این امر بیانگر فعالیت تکتونیکی در کل محدودة حوضة دینور بر اثر کوتاه‏ شدگی فلات ایران و زون زاگرس تحت فشارش صفحة عربی است. شواهد ژئومورفولوژیکی و وقوع زلزله‏ های دستگاهی از دیگر شاهدهای فعال‏ بودن تکتونیک منطقه در عصر حاضر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Active tectonics evaluation from morphometric indices for the Dinevar Basin in northern Zagros, western Iran

نویسنده [English]

  • Saeed Negahban
Associated professor, Department of Geography, Shiraz University.
چکیده [English]

Active tectonics evaluation from morphometric indices for the Dinevar Basin in northern Zagros, western Iran

Introduction
Active tectonic assessment has significant applications in environmental planning, natural hazard assessment, and landuse management (Pedrera et al., 2009). Active tectonic zones are constantly at risk of devastating earthquakes that seriously threaten human life and properties. Quantitative evaluation of tectonic activities can provide more accurate information about the state of tectonic activity. In this regard, the analysis of morphometric parameters of drainage networks—as the quantitative description of drainage networks (Strahler, 1964)—has shown particular usefulness in identifying tectonic activities (Gao et al., 2016). The morphometric analysis involves the calculation of linear, shape, relief, and slope parameters of the drainage networks (Nag and Chakraborty, 2003). Quantitative assessments of drainage networks identify tectonic and/or erosional transformations responsible for the evolution of landscapes (Segura et al., 2007). In tectonically active regions, drainage networks exhibit the relationship between surface processes and structural deformations (Burbank and Anderson, 2001), and thus their morphometric parameters assist in identifying active tectonic zones (Chen et al., 2003).
Study area
The Dinevar basin with an area of 2214 km2 is extended from 47 03 E to 47 50 E and 34 25 N to 34 50 N in the west of Kermanshah Province, western Iran (Fig. 1). The basin is a seven-order basin with a dendritic pattern and involves 13 sub-basins with areas ranging from 17 to 571 km2. Geomorphologically, the Dinevar basin constitutes of three units, fluvial plains, hills, and highlands. The highlands of Dalakhani, Bisotun, and Hajar are mainly composed of carbonate formations and characterized by steep slopes and high relief.
Materials and methods
Geomorphological characteristics of the Dinevar basin were investigated during a field study in 2020. The boundaries of the Dinevar basin and its sub-basins were extracted from the DEM in GIS environment. Stream ordering was determined using the Strahler ordering system (Strahler, 1964), and then geometric features of the basin (area, environment and length of the basin), characteristics of the drainage network (number and length of streams) and topographic features (minimum, medium and maximum elevations) of the Dinevar basin and its sub-basins were calculated. Subsequently, values of the morphometric parameters including six linear, six areal, and three relief parameters were calculated (Table 2). The main parameters were determined using the Principal Component Analysis (PCA) method. Based on the values of these parameters and the Relative Active Tectonic Index (RATI) method, the active tectonics of the Dinevar basin and its sub-basins were calculated and classified. Finally, by taking the geological, lithological and geomorphological conditions of the basin into account, the active tectonic and its spatial differences in the Denver basin and its sub-basins were determined.
Results and discussion
The circularity ratio (Rc) is expressed as the ratio of the area of the basin to the area of a circle having the same perimeter as that of the basin (Strahler, 1964). Rc is mainly controlled by geology and structure, relief, slope, climate, stream frequency and length within the basin area (Rai et al., 2018). High Rc values, approaching 1, indicate that the basin shape is circular. The Rc values of (0.4> Rc), (0.4 Rc) represent high, medium and low tectonic activity, respectively (Shukla et al., 2014). The Rc value for the Dinevar basin is 0.17 and fluctuates between 0.06 and 0.33 for the sub-basins. Based on the Rc values, the Dinevar basin and all its sub-basins indicate high tectonic activity. This is mainly due to the tectonic uplift of the Dinevar basin which reinforces the erosion processes and thereby prevents the formation of circular basins.
The relief ratio (Rr) determines the overall slope and the degree of erosion of the basin (Sanaullah et al., 2018) and reflects the lithological conditions. Based on the Rr values, drainage basins are divided into three classes with high tectonic activity (Rh <0.1), medium tectonic activity (Rh> 0.1 <0.05) and low tectonic activity (Rh <0.05) (Shukla et al., 2014). The Rh value in the Dinevar basin and sub-basins 1, 2, 5, 6 and 8 is less than 0.05 and indicates low technical activity. The Rh value for sub-zones 7, 9 and 12 are more than 0.1 indicating high tectonic activity in these basins. The elongated shape of the basins is one of the important factors responsible for the low values of Rh parameter in the Dinevar basin and most sub-basins. The Ruggedness number (Rn) for the Dinevar basin 4.48 and varies between 2.97 and 5.32 for its sub-basins (Table 3).
The ordering of the sub-basins follows a reverse trend, where sub-basins with the lower values for each parameter have an order of 5. The RATI value for the Dinevar basin is 2.35 and varies between 2.05 and 4.35 for its sub-basins (Table 6). Based on the RATI values, the sub-categories are classified into 5 categories: class 1 with very high tectonic activity (2.05 - 2.51), class 2 with high tectonic activity (2.51 – 2.97), class 3 with medium tectonic activity (2.97 - 3.43), class 4 with low tectonic activity (3.43 – 3.89) and class 5 with very low tectonic activity (3.89-4.35). Accordingly, sub-basins 2, 5, 7 and 8 fall into class one with highest tectonic activity, while sub-basin 3 and 4 place in class five with lowest tectonic activity.
Conclusion
In this study, we used linear, areal, and relief morphometric parameters to evaluate the active tectonics of the Dinevar basin and its 13 sub-basins located in the NW Zagros Mountains. Based on the results of the RATI method, the Dinevar basin places in a class with very high tectonic activity. The tectonic activity of the sub-basins located close to Sahneh and Mianrahan faults, as well as the sub-basins developed in the Bisotun massif, is higher than the other sub-basins. Sub-basins with very high, high and moderate tectonic activity cover about 96% of the area of the Dinevar basin, indicating an increase in tectonic activity in the entire basin. In general, the active tectonic of the Dinevar basin can be inspected in two aspects. First, the active tectonic and tectonic uplift of the Dinevar basin result from the shortening of the high Zagros zone due to the pressure from the Arabian plate. Evidence such as sub-basins being at the young stage of the erosion cycle, young drainage networks, high relief of the sub-basins, high drainage density, narrow and deep stream beds and the lack of hierarchical order in the drainage network all are associated with the tectonic activity and tectonic uplift of the entire Dinevar basin due to shortening of the high Zagros zone. Second, the existing faults in the basin are active and cause changes in the flow path of the streams, displacement and disconnection of the streams, and drainage network anomalies. Therefore, as revealed by our results, the NW Zagros is tectonically very active and the occurrence of devastating earthquakes in this region is very likely, it is thus necessary to pay more attention to this issue in the urban and regional planning.

Keywords: Active tectonic, drainage network, morphometric indices, RATI, Zagros.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active tectonic
  • drainage network
  • morphometric indices
  • RATI
  • Zagros
علایی طالقانی، محمود (1384). ژئومورفولوژی ایران، تهران: قومس.
Alavi, S. (2019). Structural evolution and active tectonic of Mianrahan area, northeast of Kermanshah. Geoscience, 28( 111): 175-184.
Anand, A. K. and Pradhan, S. P. (2019). Assessment of active tectonics from geomorphic indices and morphometric parameters in part of Ganga basin. Journal of Mountain Science, 16(8): 1943-1961.
Argyriou, A. V.; Teeuw, R. M.; Soupios, P. and Sarris, A. (2017). Neotectonic control on drainage systems: GIS-based geomorphometric and morphotectonic assessment for Crete, Greece. Journal of Structural Geology, 104: 93-111.
Bahrami, S. (2013). Analyzing the drainage system anomaly of Zagros basins: Implications for active tectonics. Tectonophysics, 608: 914-928.
Biswas, S.; Coutand, I.; Grujic, D.; Hager, C.; Grasemann, B. and Stockli, D. (2006). Exhumation of the Shillong Plateau and its influence on Himalayan tectonics. AGUFM, 2006, T13E-06.
Blanc, E. P.; Allen, M. B.; Inger, S. and Hassani, H. (2003). Structural styles in the Zagros simple folded zone, Iran. Journal of the Geological Society, 160(3): 401-412.
Burbank, D. W. and Anderson, R. S. (2001). Geomorphic markers. Burbank, DW & Anderson, RS, Tectonic Geomorpholgy. Malden:(ed.) Blackwell Publishing, 13-32.
Chen, Y. C.; Sung, Q. and Cheng, K. Y. (2003). Along-strike variations of morphotectonic features in the Western Foothills of Taiwan: tectonic implications based on stream-gradient and hypsometric analysis. Geomorphology, 56(1-2): 109-137.
Ciccacci, S.; Fredi, P.; Lupia Palmieri, E. and Pugliese, F. (1987). Indirect evaluation of erosion entity in drainage basins through geomorphic, climatic and hydrological parameters. In International geomorphology, 1986: proceedings of the First International Conference on Geomorphology/ed on behalf of the British Geomorphological Res Group by V. Gardiner and sectional ed, MG Anderson...[et al.]. Chichester: Wiley, c1987.
Devi, R. M.; Bhakuni, S. S. and Bora, P. K. (2011). Tectonic implication of drainage set-up in the Sub-Himalaya: A case study of Papumpare district, Arunachal Himalaya, India. Geomorphology, 127(1-2): 14-31.
Farhan, Y.; Elmaji, I. and Khalil, O. (2016). GIS-Based Morphometric Analysis of Fourth-Order Sub-Basins of the Zerqa River (Northern Jordan), Using Multivariate Statistical Techniques.
Gao, M.; Zeilinger, G.; Xu, X.; Tan, X.; Wang, Q. and Hao, M. (2016). Active tectonics evaluation from geomorphic indices for the central and the southern Longmenshan range on the Eastern Tibetan Plateau, China. Tectonics, 35(8): 1812-1826.
Ghafory-AshtIany, M.; Jafari, M. H. and Tehranizadeh, M. (2000). Earthquake hazard mitigation achievement in Iran. In 12th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand (Vol. 30).
Ghosh, S. and Sivakumar, R. (2018). Assessment of morphometric parameters for the development of Relative Active Tectonic Index and its significant for seismic hazard study: an integrated geoinformatic approach. Environmental Earth Sciences, 77(17): 600.
Guarnieri, P. and  Pirrotta, C. (2008). The response of drainage basins to the late Quaternary tectonics in the Sicilian side of the Messina Strait (NE Sicily). Geomorphology, 95(3-4): 260-273.
Hajam, R. A.; Hamid, A. and Bhat, S. (2013). Application of morphometric analysis for geo-hydrological studies using geo-spatial technology–a case study of Vishav Drainage Basin. Hydrology Current Research, 4(3): 1-12.
Hessami, K.; Nilforoushan, F. and Talbot, C. J. (2006). Active deformation within the Zagros Mountains deduced from GPS measurements. Journal of the Geological Society, 163(1): 143-148.
Horton, R. E. (1932). Drainage-basin characteristics. TrAGU, 13(1): 350-361.
Horton, R. E. (1945). Erosional development of streams and their drainage basins; hydrophysical approach to quantitative morphology. Geological society of America bulletin, 56(3): 275-370.
Kale, V. S. and Shejwalkar, N. (2008). Uplift along the western margin of the Deccan Basalt Province: Is there any geomorphometric evidence?. Journal of Earth System Science, 117(6): 959-971.
Kanth, T. A. and Hassan, Z. (2012). Morphometric analysis and prioritization of watersheds for soil and water resource management in Wular catchment using geo-spatial tools. International Journal of Geology, Earth and Environmental Sciences, 2(1): 30-41.
Miller, V. C. (1953). Quantitative geomorphic study of drainage basin characteristics in the Clinch Mountain area, Virginia and Tennessee. Technical report (Columbia University. Department of Geology), No. 3.
Mirzaei, N. (1997). Seismic zoning of Iran (Doctoral dissertation, Ph. D. dissertation in Geophysics, Institute of Geophysics, State Seismological Bureau, Beijng, People’s Republic of China, p 134).
Mirzaei, N. and Gheytanchi, M. (2002). Seismotectonics of Sahneh fault, middle segment of main recent fault, Zagros mountains, western Iran.
Moges, G. and Bhole, V. (2015). Morphometric characteristics and the relation of stream orders to hydraulic parameters of river Goro: An Ephemeral River in Dire-Dawa, Ethiopia. Universal Journal of Geoscience, 3(1): 13-27.
Mohammadi, A.; Heshmatpoor, A. and Mosaedi, A. (2004). Study on efficiency of an Iranian method for landslide hazard zonation in Golestan Province. EGU-1 st General Assembly. Nice. France.
MR, R. and Achyuthan, H. (2019). Quantitative analysis of the drainage and morphometric characteristics of the Palar River basin, Southern Peninsular India; using bAd calculator (bearing azimuth and drainage) and GIS. Geology, Ecology, and Landscapes, 3(4): 295-307.
Nag, S. K. and Chakraborty, S. (2003). Influence of rock types and structures in the development of drainage network in hard rock area. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 31(1): 25-35.
Pareta, K. and Pareta, U. (2011). Quantitative morphometric analysis of a watershed of Yamuna basin, India using ASTER (DEM) data and GIS. International journal of Geomatics and Geosciences, 2(1): 248-269.
Patton, P. C. and Baker, V. R. (1976). Morphometry and floods in small drainage basins subject to diverse hydrogeomorphic controls. Water resources research, 12(5): 941-952.
Pedrera, A.; Pérez-Peña, J. V.; Galindo-Zaldívar, J.; Azañón, J. M. and Azor, A. (2009). Testing the sensitivity of geomorphic indices in areas of low-rate active folding (eastern Betic Cordillera, Spain). Geomorphology, 105(3-4): 218-231.
Pophare, A. M. and Balpande, U. S. (2014). Morphometric analysis of Suketi river basin, Himachal Himalaya, India. Journal of earth system science, 123(7): 1501-1515.
Prima, O. D. A. and Yoshida, T. (2010). Characterization of volcanic geomorphology and geology by slope and topographic openness. Geomorphology, 118(1-2): 22-32.
Rai, P. K.; Chandel, R. S.; Mishra, V. N. and Singh, P. (2018). Hydrological inferences through morphometric analysis of lower Kosi river basin of India for water resource management based on remote sensing data. Applied water science, 8(1): 15.
Raj, R. (2012). Active tectonics of NE Gujarat (India) by morphometric and morphostructural studies of Vatrak River basin. Journal of Asian Earth Sciences, 50: 66-78.
Ribolini, A. and Spagnolo, M. (2008). Drainage network geometry versus tectonics in the Argentera Massif (French–Italian Alps). Geomorphology, 93(3-4): 253-266.
Sanaullah, M.; Ahmad, I.; Arslan, M.; Ahmad, S. R. and Zeeshan, M. (2018). Evaluating Morphometric Parameters of Haro River Drainage Basin in Northern Pakistan. Polish Journal of Environmental Studies, 27(1).
Schumm, S. A. (1956). Evolution of drainage systems and slopes in badlands at Perth Amboy, New Jersey. Geological society of America bulletin, 67(5): 597-646.
Sedrette, S.; Rebaï, N. and Mastere, M. (2016). Evaluation of neotectonic signature using morphometric indicators: case study in Nefza, North-West of Tunisia. Journal of Geographic Information System, 8(03): 338.
Segura, F. S.; Pardo‐Pascual, J. E.; Rosselló, V. M.; Fornós, J. J. and Gelabert, B. (2007). Morphometric indices as indicators of tectonic, fluvial and karst processes in calcareous drainage basins, South Menorca Island, Spain. Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British Geomorphological Research Group, 32(13): 1928-1946.
Sharma, G. and Mohanty, S. (2018). Morphotectonic analysis and GNSS observations for assessment of relative tectonic activity in Alaknanda basin of Garhwal Himalaya, India. Geomorphology, 301: 108-120.
Shukla, D. P.; Dubey, C. S.; Ningreichon, A. S.; Singh, R. P.; Mishra, B. K. and Singh, S. K. (2014). GIS-based morpho-tectonic studies of Alaknanda river basin: a precursor for hazard zonation. Natural hazards, 71(3): 1433-1452.
Singh, S. and Dubey, A. (1994). Geoenvironmental planning of watersheds in India. Chugh.
Singh, S. and Singh, M. C. (1997). Morphometric analysis of Kanhar river basin. National geographical Journal of india, 43(1): 31-43.
Strahler, A. N. (1952). Hypsometric (area-altitude) analysis of erosional topography. Geological Society of America Bulletin, 63(11): 1117-1142.
Strahler, A. N. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. Eos, Transactions American Geophysical Union, 38(6): 913-920.
Strahler, A. N. (1964). Part II. Quantitative geomorphology of drainage basins and channel networks. Handbook of Applied Hydrology: McGraw-Hill, New York, 4-39.
Vernant, P.; Nilforoushan, F.; Hatzfeld, D.; Abbassi, M. R.; Vigny, C.; Masson, F.; ... and Tavakoli, F. (2004). Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman. Geophysical Journal International, 157(1): 381-398.
Walpersdorf, A.; Hatzfeld, D.; Nankali, H.; Tavakoli, F.; Nilforoushan, F.; Tatar, M. ... and Masson, F. (2006). Difference in the GPS deformation pattern of North and Central Zagros (Iran). Geophysical Journal International, 167(3): 1077-1088.
Yang, C. C. B.; Chen, W. S.; Wu, L. C. and Lin, C. W. (2007). Active deformation front delineated by drainage pattern analysis and vertical movement rates, southwestern Coastal Plain of Taiwan. Journal of Asian Earth Sciences, 31(3): 251-264.
 
دوره 53، شماره 2
این شماره با همکاری و مشارکت «انجمن ایرانی ژئومورفولوژی» منتشر شده است، بدینوسیله از مشارکت این انجمن در «داوری مقالات» ، «معرفی داوران» و «دبیران تخصصی » و «شرکت در جلسات و نشست های مرتبط» تشکر می گردد.
مرداد 1400
صفحه 287-304
  • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 16 اردیبهشت 1400