چکیده های انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

10.22059/jphgr.2020.81614

عنوان مقاله [English]

English Abstracts