ارزیابی کمی اثر سیلاب بر تغییرات مجرای رودخانه مطالعه موردی: رودخانه سدیج استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه جغرافیای طبیعی. دانشکده علوم زمین. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

10.22059/jphgr.2024.374771.1007823

چکیده

رودخانه‌های جلگه ساحلی در شرق جاسک ازجمله سدیج، به‌واسطه رژیم سیلابی، هرساله علاوه بر طغیان فصلی، به علت تغییرات مورفولوژی کانال، خسارات زیادی را بر مناطق مسکونی و کشاورزی وارد می‌آورند. ازاین‌رو باهدف ارزیابی تأثیر این سیلاب‌ها بر مورفولوژی رودخانه سدیج، پارامترهای میزان فعالیت کانال (Ca) و تغییرات کناره‌های رودخانه در 5 سیلاب شاخص در حدفاصل سال‌های 1387 تا 1998 مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌منظور استخراج کناره رودخانه‌ها در ساحل چپ و راست تصاویر ماهواره‌ای لندست TM و OLI استفاده گردید. بر اساس مناطق حساس به فرسایش، رودخانه سدیج با توجه به الگو، به 4 بازه تقسیم‌بندی شد و نرخ تغییرات با استفاده از افزونه DSAS در نرم‌افزار ArcGIS 10.5 موردبررسی قرار گرفت. علاوه بر آن با تعیین خط مرکزی رودخانه در نرم‌افزار ArcGIS pro، شاخص فعالیت بستر رودخانه (Ca) برای تعیین تغییرات فرم و بستر رودخانه در طول دوره موردمطالعه محاسبه گردید. همچنین، به‌منظور ارزیابی نقش بافت رسوبات در تغییرات کناره‌ها، پس از نمونه‌برداری میدانی و کارهای آزمایشگاهی، بافت و دانه‌بندی رسوبات تعیین گردید. نتایج این پژوهش نشان داد، واکنش کناره‌ها به سیلاب‌ها با دبی مختلف متفاوت بوده است، ولی روند غالب کل رودخانه در طول دوره زمانی موردمطالعه فرسایش بوده و بیشترین تغییرات در ساحل راست رودخانه رخ‌داده است. در بازه B به علت بریدگی مئاندر رودخانه‌ای و تغییر مسیر آن توسط جریان سیلاب 1398، حداکثر جابجایی کانال و بیشترین میزان فعالیت را داشته است. درنهایت اینکه، در ایجاد تغییرات مسیر رودخانه در بازه‌های مختلف، بیشتر از جنس رسوبات و کم بودن شیب زمین، حجم و دبی سیلاب‌های مختلف در منطقه تأثیر بسزایی داشته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative Evaluation of Flood Effect on River Channel Changes Case Study: Sadij River, Hormozgan Province

نویسندگان [English]

 • Naimeh Rahimi 1
 • Alireza Salehipour Milani 2
 • Somaiyeh Khaleghi 3
1 Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Physical Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Due to the flood regime, the rivers of the coastal plain in the east of Jask, including the Sadij, and morphological changes have caused damage to the residential and agricultural lands. Therefore, to evaluate the effects of these floods on the morphology of the Sadij River, the parameters of the channel activity (Ca) and the changes in the river banks were evaluated in 5 significant floods between 2009 and 2020. Landsat TM and OLI satellite images were used to extract river banks. According to the pattern, the river was divided into 4 reaches, and the change rate was analyzed using the DSAS plugin in ArcGIS 10.5 software. In addition, by determining the river's center line, the channel's activity index (Ca) was calculated to determine the changes in the form and the river bed. Also, to evaluate the role of sediments' texture in the banks' changes, the texture and granularity of sediments were determined after field sampling and laboratory work. The results showed that the banks' response to floods with diverse discharges was different. The dominant trend of the entire river during the studied period was erosion, and most of the changes occurred on the right bank of the river. In reach B, due to the cutting of the river meander by the flood flow in 2020, the maximum displacement of the channel and the highest amount of activity have been observed. Finally, the volume and discharge of different floods in the region have more influence than the type of sediments and the low slope in river changes at different reaches.
Extended Abstract
Introduction
Rivers and waterways have a dynamic system. These changes cause erosion and deposition on the banks and their movement and displacement. Sadij River is located in the east of Jask city. Field studies, satellite images, and Sadij Basin station hydrometric statistics show that floods occur yearly in this area. In addition to human damages, these floods caused the river to change course, eroding the banks and the river bed. The study area of this research is located in the coastal plain of Oman Sea. So, satellite images, the system Digital DSAS, as well as active channel changes were used for evaluating the river channel changes due to five significant floods (January 24, 2009; January 20, 2014; January 25, 2017; February 4, 2019; and January 11, 2020) in four selected reaches. Also, to evaluate the role of the texture of sediments in the changes of the banks, the texture and granulation were determined using the hydrometric method and sieve shaker. The process of changes in the morphology of the banks and the amount of activity of the river channel from before the flood of 2009 to after the flood of 2020 was also done for the entire path and reaches, and finally, it aims to provide solutions to reduce the damage and erosion of a river during a severe flood.
 
Methodology
The present study used Landsat TM and OLI satellite images of before and after five significant floods. In order to reduce the negative effects of atmospheric factors, radiometric and atmospheric corrections were performed on the images in ENVI 5.3 software. Then, in order to more accurately evaluate the effect of floods on the morphological changes of Sadij River, it was divided into four reaches (A, B, C, and D) based on the plan form and the changes in each reach. In the present study, the Digital Coastline Analysis System (DSAS) system was used to evaluate the quantitative changes of the river bank lines and the activity level of the river channel to evaluate the activity of the river channel due to significant floods. Hydrometric and shaker methods were also used after fieldwork and sediment sampling to determine the soil texture.
 
Results and Discussion
In the investigation of the changes in the river bank lines, the results showed that the number of changes was related to the volume of flood discharge, and the right bank had the highest number of changes. Furthermore, among the indicator floods, the flood of 2020 had the highest number of changes due to the sudden interruption of the meander of the river in the B reach. In the investigation of the changes in the river banks before the flood of 2009 and after the flood of 2020, it was observed that according to the NSM index, the right bank has an advancing trend with an average annual change of about 8.53 meters, and the highest amount of advancement was in the B reach. The highest amount of channel activity among the indicator floods was also related to the flood of 21 January 2020, which coincided with the flood and the sudden interruption of meander in the reach B and the change of the direction river, and the amount of activity of the river channel has reached about 57.13 meters. In examining the activity level of the river channel during 11 years, the amount of activity of the river against the flow of significant floods was low, and this shows that apart from the significant floods, the river was also affected by other floods with different discharges. Also, based on the NSM index and the amount of channel activity (Ca), most bank line changes are related to reach B, which has the largest number of meanders. The results of the soil texture also showed that the majority of sediments with more than 70% in the sampled reaches were uniform and did not have a significant effect on the change of the river.
 
Conclusion
According to the results, the DSAS plugin is a powerful tool for detecting and analyzing river bank changes. Investigations showed that with every flood, river bank erosion was observed on the left and right banks of the river. The amount of erosion and displacement of the channel depends on the volume of the flood in Sadij River, so the flood of 2020 was the largest in the studied area due to the large volume of the discharge, which separated the river meander. The effect of the flood on the activity of the river bed also shows that every flood event leads to the change of the channel bed, and the amount of Ca increases with the increase in the volume of the flood. However, despite the numerous floods between 2009 and 2020, the rate of Ca was not high during the studied years, and this shows that the river rebuilt itself over time and moved towards relative balance. Also, the results of the sediment texture of the banks and river bed show that due to the relative uniformity of the sediment texture (sand) along the river channel, there is no direct relationship between the change of the river course and the sediment texture, and other important factors such as the flood volume can play a decisive role. Finally, the results showed that considering the morphology of the river, it is necessary to pay special attention to the morphology of the river when carrying out construction projects such as the construction of bridges and riverside structures.
 
Funding
There is no funding support.
 
Authors’ Contribution
All of the authors approved the content of the manuscript and agreed on all aspects of the work.
 
Conflict of Interest
Authors declared no conflict of interest.
 
Acknowledgments
We are grateful to all the scientific consultants of this paper.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flood
 • River morphology
 • DSAS
 • Sadij
 • Jask
 1. احمدزاده هروی، محمود و صمدیان، محمدرضا. (1374). گزارش و نقشه زمین‌شناسی، چهارگوش ورقه‌های ۱۰۰۰۰۰: ۱ پی بشک. سازمان زمینشناسی کشور، شماره 7741.
 2. اصغری سراسکانرود، صیاد؛ زینالی، بتول و پورنریمان، نادر. (1394). تحلیل الگو و فرسایش‌پذیری مسیر رودخانه گرمی چای، هیدروژئومورفولوژی، 2(3)، 20-1.‌
 3. اسماعیلی، رضا و دلیری، راحیل. (1398). تحلیل مورفولوژیکی و مورفودینامیکی مئاندرهای رودخانه شلمان رود، استان گیلان. پژوهش‌های دانش زمین، 10(39)، 153-141. doi:10.52547/ESRJ.10.3.141
 4. اسماعیلی، رضا؛ لرستانی، قاسم و بازیار، غفور. (1396). اثرات احداث سد بر ویژگی‌های پیچان‌رودی قسمت‌های میانی گرگان رود. پژوهش‌های جغرافیای طبیعی (پژوهش‌های جغرافیایی)، 49(4): 666-657. doi:10.22059/JPHGR.2018.226482.1007002
 5. بنی اسدی مقدم، امین و امینی، رامین. (1396). مدل‌سازی عددی مورفولوژی رودخانه در اثر مستقیم سازی رودخانه. دومین کنفرانس بینالمللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، تهران.
 6. جوکار سرهنگی، عیسی؛ تلنک، ابراهیم و لرستانی، قاسم. (1396). بررسی تغییرات مورفومتری رودخانه با تأکید بر پیچان‌رودها (مطالعه موردی: رودخانه چهل چای - نرماب). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 7(26)، 30-17.
 7. جزایری، سیدعباس؛ موسوی، سیدمجید و براتی، محمدجواد. (1392). استفاده از الگوریتم‌های DSAS در مدیریت سیلاب مطالعه موردی: رودخانه کارون. کنفرانس ملی مدیریت سیلاب، تهران.
 8. حاجی بیگلو، محبوبه؛ دستورانی، محمدتقی؛ قزل سوفلو، عباسعلی و اختصاصی، محمدرضا. (1392). تغییرات مورفولوژیکی رودخانه و ارتباط آن با فرایندهای حاکم (مطالعه موردی: رودخانه فیروزه- شاهجوب). مرتع و آبخیزداری (منابع طبیعی ایران)، 66(1)، 58-43. https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35327
 9. حسین زاده، محمدمهدی؛ صدوق، سید حسن؛ متش بیرانوند، سعیده و اسماعیلی، رضا. (1398). برآورد میزان فرسایش کناری رودخانه با استفاده از مدل پایداری کناره و فرسایش پای کرانه. مطالعه موردی: رودخانه لاویج- شهرستان نور. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 9(33)، 278-265. doi: 10.30488/gps.2019.56759.2120
 10. رحیمی، نعیمه؛ صالحی‌پور میلانی، علیرضا؛ خالقی، سمیه. (1402). ارزیابی تأثیرات سیلاب‌های شدید بر تحولات مورفولوژی خطوط ساحلی دلتای سدیج (شرق جاسک). مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 4(4)، 278-265. doi: 10.22124/GSCAJ.2023.24141.1225
 11. رحیمی، نعیمه؛ خالقی، سمیه و صالحی پور میلانی، علیرضا. (1403). تأثیر سیلاب بر تغییرات مورفولوژی رودخانه مطالعه موردی: رودخانه سدیج استان هرمزگان. هیدروژئومورفولوژی، 11(38)، 160-141. doi: 10.22034/hyd.2024.59641.1717
 12.  شایان، سیاوش؛ اکبریان، محمد؛ یمانی، مجتبی؛ شریفی کیا، محمد و مقصودی، مهران. (1397). هیدرودینامیک دریا و تأثیر آن در تشکیل توده‌های ماسه‌ای ساحلی مطالعه موردی: سواحل غربی مکران. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی، 8(2): 103-86.‌ dor: 20.1001.1.22519424.1393.2.4.6.5
 13. صالحی پور میلانی، علیرضا و اسکندری، مائده. (1400 آ). پایش تغییرات مورفوتکتونیکی پادگانه‌های دریای عمان (چابهار تا گواتر). پژوهش‌های دانش زمین، 12(47): 222-202. doi: 10.48308/ESRJ.2021.101298
 14. صالحی پور میلانی، علیرضا و مزروعی سبدانی، راضیه. (1400 ب). ارزیابی نرخ تغییرات در خطوط ساحلی مکران (کنارک تا کلات). مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 2(4)، 132-107. https://doi.org/10.22034/irqua.2020.702374
 15. صالحی پور میلانی، علیرضا؛ نژاد افضلی، کرامت و بیاتانی، فاطمه. (1389). بررسی توفان گونو و تأثیرات آن بر ژئومورفولوژی خطوط ساحلی دریای مکران با استفاده از سنجش‌ازدور. مجله علوم زمین، بهار 91، 21(83)، 32-23. https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54512
 16. صفاری، امیر؛ قنواتی، عزت اله و علیپور دزفولی اصل، حمید. (1402). بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه کارون و مخاطرات ناشی از آن (مطالعه موردی: بندقیر تا خرمشهر). تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی (علوم جغرافیایی)، 23(68)، 222-199. doi: 10.52547/jgs.23.68.199
 17. کیانی، طیبه و پوربشیر هیر، محسن. (1397). تحلیل شاخص‌های هیدرومورفولوژی رودخانه بالهارود با هدف تعیین روند و علل تغییر بستر. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 18 (49)، 125-111. doi: 10.29252/jgs.18.49.111
 18. گورابی، ابوالقاسم و امامی، کامیار. (1397). تأثیرات نوزمینساخت بر تغییرات مورفولوژیک حوضه‌های زهکشی سواحل مکران، جنوب شرق ایران. پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمّی، 6(1)، 89-74. dor: 20.1001.1.22519424.1396.6.1.5.2
 19. مهندسین مشاور سازه پردازی ایران. (1398). گزارش مرحله اول مطالعات ریخت‌شناسی رودخانه‌های شمالی استان هرمزگان، شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان.
 20. نقوی، محمد؛ محمدی، میرعلی و مهتابی، قربان. (1398). سرعت جریان در کانال مرکب پیچان تحت تأثیر ضریب خمیدگی. مهندسی عمران (فنی و مهندسی مدرس)، 19(5)،: 219-207.
 21. یمانی، مجتبی؛ گورابی، ابوالقاسم و عابدینی، زهرا. (1394). تحلیل روند تغییرات مورفولوژیکی الگوی آبراهه بابل رود از طریق نیمرخ‌های متساوی‌البعد (ترانسکت). هیدروژئومورفولوژی، 2(3)، 157-137.    dor: 20.1001.1.23833254.1394.2.3.8.9
 22. یمانی، مجتبی و شرفی، سیامک. (1391). ژئومورفولوژی و عوامل مؤثر در فرسایش کناری رودخانه هررود در استان لرستان. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه اصفهان، 23(1): 32-15.‌
 23. یمانی، مجتبی. (1377). علل تغییر مسیر دوره‌ای رودخانه‌ها در روی دلتاهای شرق جلگه ساحلی مکران. پژوهش‌های جغرافیایی، 35، 56-34
 24. Ahmadzadeh Heravi, M., & Samadian, M.R. (1995). Geological report and map, Sheet of Pyveshk Scale 1:100000, The Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, No 7741. [In Persian].
 25. Asghari Sarskanroon, S., Zeinali, B., & Poornariman, N. (2015). Pattern Analysis and Erodibility of Germi Chai River Route. Hydrogeomorphology2(3), 1-20. [In Persian].
 26. Anam, M. M., Jabir, A. A., & Hasan, G. M. (2021). Bank-line behaviour of the main rivers located within Sundarbans using Digital Shoreline Analysis System. MIST International Journal of Science and Technology, 288,11-21. https://doi.org/10.47981/j.mijst.09(01)2021.
 27. Ayadi, K., Boutiba, M., Sabatier, F., & Guettouche, M. S. (2016). Detection and analysis of historical variations in the shoreline, using digital aerial photos, satellite images, and topographic surveys DGPS: case of the Bejaia bay (East Algeria). Arabian Journal of Geosciences9, 1-12. https://doi.org/10.1007/s12517-015-2043-9
 28. Baniasadi moqadam, A., & Amini, R. (2017). Numerical Modelling of river morphology due to river straightening, 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and crisis management papers, Tehran. [In Persian].
 29. Baig, M. R. I., Ahmad, I. A., Shahfahad, Tayyab, M., & Rahman, A. (2020). Analysis of shoreline changes in Vishakhapatnam coastal tract of Andhra Pradesh, India: an application of digital shoreline analysis system (DSAS). Annals of GIS, 26(4), 361-376. https://doi.org/10.1080/19475683.2020.1815839
 30. Bertoldi, W., Zanoni, L., & Tubino, M. (2010). Assessment of morphological changes induced by flow and flood pulses in a gravel bed braided river: The Tagliamento River (Italy). Geomorphology114(3), 348-360. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.07.017
 31. Chakrabortty, R., Pal, S. C., Ruidas, D., Roy, P., Saha, A., & Chowdhuri, I. (2023). Living with floods using state-of-the-art and geospatial techniques: flood mitigation alternatives, management measures, and policy recommendations. Water15(3), 558. https://doi.org/10.3390/w15030558
 32. Das, R. (2024). Decoding spatio-temporal dynamics of river morphology: a comprehensive analysis of bank-line migration in lower Gangetic basin using DSAS. Modeling Earth Systems and Environment, 1-17. https://doi.org/10.1007/s40808-023-01927-8
 33. Esmaili, R., & Daliri, R. (2019). Morphological and morphodynamic analysis of Meanders in Shalmanrood River, Gilan Province. Researches in Earth Sciences10(3), 141-153. doi:10.52547/ESRJ.10.3.141 [In Persian].
 34. Esmaili, R., Lorestani, G., & Baziar, G. (2017). Effects of dam Reservoir on characteristics of meandering river in Gorgan River. Physical Geography Research49(4), 657-666. doi:10.22059/JPHGR.2018.226482.1007002 [In Persian].
 35. Folk, R. L. (1954). The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary-rock nomenclature. The Journal of Geology, 62(4), 344-359.
 36. Fu, Y., Bellerby, R. G., Ji, H., Chen, S., Fan, Y., & Li, P. (2023). Impacts of riverine floods on morphodynamics in the yellow river delta. Water15(8), 1568. https://doi.org/10.3390/w15081568
 37. Gurabi, A., & Emami, K. (2018). Neotectonics influences on morphological variations of Makran costal basins. Journal of Quantitative Geomorphological Research, 6(1), 74-89. [In Persian].
 38. Hosein Zadeh, M. M., Sadogh, S. H., matesh Beyranvand, S., & Esmaili, R. (2019). Predict the rate of bank erosion in Lavij river during a particular flow by using BSTEM. Geographical Planning of Space, 9(33), 265-278. doi: 10.30488/gps.2019.56759.2120. [In Persian].
 39. Hajibigloo, M., Dastorani, M., Ghezelsofloo, A. A., & Ekhtesasi, M. R. (2013). Relation between Dominant Watershed Processes and River Morphological Changes (Case Study: Firoze-shahjoob River). Journal of Range and Watershed Managment, 66(1), 43-58. https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35327. [In Persian].
 40. Hasanuzzaman, M., Islam, A., Bera, B., & Shit, P. K. (2023). Quantifying the riverbank erosion and accretion rate using DSAS model study from the lower Ganga River, India. Natural Hazards Research. https://doi.org/10.1016/j.nhres.2023.12.015
 41. Hoitink, A. J. F., Wang, Z. B., Vermeulen, B., Huismans, Y., & Kästner, K. (2017). Tidal controls on river delta morphology. Nature geoscience10(9), 637-645. https://doi.org/10.1038/ngeo3000
 42. Hickin, E. J., & Nanson, G. C. (1984). Lateral migration rates of river bends. Journal of hydraulic engineering110(11), 1557-1567. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1984)
 43. Jokar Sarhangi, E., Talank, E., & Lorestani, Gh. (2018). An assessment of morphometry changes with emphasis on meanders (Case Study: Chehelchay-Narmab River). Geographical Planing of Space, 7(26), 17-30. [In Persian].
 44. Jazayeri, S. A., Mousavi, S.M., & Barati, M. J. (2013). The use of DSAS algorithms in flood management, case study: Karon River, National Conference on Flood Management, Tehran. [In Persian].
 45. Kiani, T., & Pourbashir H. M. (2018). Analyzing the hydro-morphological indicators of the Balharoud river with the aim of determining the trend and causes of riverbed change. Journal of Geographical Sciences, 18 (49):111-125. doi: 10.29252/jgs.18.49.111 [In Persian].
 46. Khaleghi, S., & Surian, N. (2019). Channel adjustments in Iranian rivers: a review. Water11(4), 672.  https://doi.org/10.3390/w11040672
 47. Lewin, J. (1983). Changes of channel patterns and floodplains. In Background to palaeohydrology. A perspective, 303-319.
 48. Mahmud, M. I., Mia, A. J., Islam, M. A., Peas, M. H., Farazi, A. H., & Akhter, S. H. (2020). Assessing bank dynamics of the Lower Meghna River in Bangladesh: an integrated GIS-DSAS approach. Arabian Journal of Geosciences, 13, 1-19. https://doi.org/10.1007/s12517-020-05514-4
 49. Magdaleno, F., & Fernández-Yuste, J. A. (2011). Meander dynamics in a changing river corridor. Geomorphology, 130(3-4), 197-207. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.03.016
 50. Naghavi, M., Mohammadi, M. A., Mahtabi, G. (2019). Flow Velocity in Meandering Compound Channel under the Influence of Sinusoidal Change. Modares Civil Engineering journal, 19 (5), 208-219. [In Persian].
 51. Nicoll, T. J., & Hickin, E. J. (2010). Planform geometry and channel migration of confined meandering rivers on the Canadian prairies. Geomorphology, 116(1-2), 37-47. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.10.005
 52. Nanson, G. C., & Hickin, E. J. (1986). A statistical analysis of bank erosion and channel migration in western Canada. Geological Society of America Bulletin97(4), 497-504. https://doi.org/10.1130/0016-7606
 53. Quang, D. N., Ngan, V. H., Tam, H. S., Viet, N. T., Tinh, N. X., & Tanaka, H. (2021). Long-term shoreline evolution using dsas technique: A case study of Quang Nam province, Vietnam. Journal of Marine Science and Engineering9(10), 1124. https://doi.org/10.3390/jmse9101124
 54. Rahimi, N., Salehipour Milani, A., Khaleghi, S., (2023). Evaluation of Morphodynamic Effects of Floods on the Morphological Changes of the Coastline of the Sadij Delta (East of Jāsk), Geographical Studies of Coastal Ereas Journal, 4(4), 21-43. doi: 10.22124/GSCAJ.2023.24141.1225 [In Persian].
 55. Rahimi, N., Khaleghi, S., & Salehipour Milani, A. (2024). The effect of floods on river morphology changes (case study: Sadij River, Hormozgan Province). Hydrogeomorphology, 11(38), 141-160. doi: 10.22034/hyd.2024.59641.1717 [In Persian].
 56. Rasmussen, J., & Mossa, J. (2011). Oxbow lakes as indicators of river channel change: Leaf River, Mississippi, USA. Physical Geography, 32(6), 497-511. https://doi.org/10.2747/0272-3646.32.6.497
 57. Richard, G. A., Julien, P. Y., & Baird, D. C. (2005). Statistical analysis of lateral migration of the Rio Grande, New Mexico. Geomorphology, 71(1-2), 139-155.
 58. Sazeh Pardazi Iran Consulting Englineers Company. (2020). Morphological studies report of Hormozgan province, Regional Water Company of Hormozgan Province. [In Persian].
 59. Salehipour Milani, A. R., Nezhadafzali, K., & Bayatani, F. (2012). Investigation of Guno Storm and their Effects on Coastlines Geomorphology of Makran Sea use of Remot Sensing. Scientific Journal of Geosciences, 21(83), 23-32. https://doi.org/10.22071/gsj.2012.54512 [In Persian].
 60. Salehipour Milani, A., & Eskandari, M. (2021). Monitoring morphotectonic evolution in the Oman Sea marine terraces (Chabahar to Quatre). Researches in Earth Sciences, 12(3), 202-222. doi: 10.48308/ESRJ.2021.101298 [In Persian].
 61. Salehipour Milani, A. R., & Mazroui Sabdani, R. (2020). Monitoring Marin Terraces Elevation Movement Rate in The Makran Coasts of Iran (Konarak to Kalat). Geographical Studies of Coastal Areas Journal, 2(4), 107-132.  https://doi.org/10.22034/irqua.2020.702374 [In Persian].
 62. Shayan, S., Akbarian, M., Yamani, M., Sharifikia, M. & Maghsoudi, M. (2014). Affect of Sea Hydrodynamic on Coastal Sand Masses Formation Case study: Western Makran Coastal Palin. Quantitative Geomorphological Researches, 4, 86-104. [In Persian].
 63. Saffati, A., Ghanavati, E., & Alipour Dezdouli Asl, H. (2023). Investigation of morphology changes in Karun River and its hazards (Case Study: Bandagir to Khorramshahr). Journal of Geographical Sciences, 23(68), 199-222. doi: 10.52547/jgs.23.68.199 [In Persian].
 64. Singh, S., Meraj, G., Kumar, P., Singh, S. K., Kanga, S., Johnson, B. A., & Sahariah, D. (2023). Decoding chambal river shoreline transformations: a comprehensive analysis using remote sensing, GIS, and DSAS. Water15(9), 1793. https://doi.org/10.3390/w15091793
 65. Wolfert, H. P. (2001). Geomorphological change and river rehabilitation: case studies on lowland fluvial systems in the Netherlands. Wageningen University and Research.
 66. Wu, T., Xu, Z., Chen, R., Wang, S., & Li, T. (2023). Channel Activity Remote Sensing Retrieval Model: A Case Study of the Lower Yellow River. Remote Sensing15(14), 3636. https://doi.org/10.3390/rs15143636
 67. Wang, J., Dai, Z., Fagherazzi, S., Zhang, X., & Liu, X. (2022). Hydro-morphodynamics triggered by extreme riverine floods in a mega fluvial-tidal delta. Science of The Total Environment809, 152076. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152076
 68. Yamani, M., Gourabi, A., & Abedini, Z. (2015). The Analysis of Morphological Changes in the Pattern of Babolroud by Transect Technique. Hydrogeomorphology2(3), 137-157. [In Persian].
 69. Yamani, M., & Sharafi, S. (2012). Geomorphology and effective factors on lateral erosion in Hor Rood River, Lorestan province. Geography and Environmental Planning23(1), 15-32. [In Persian].
 70. Yanami, M. (1998). The causes of periodic changes in the course of rivers on the deltas of the eastern coastal plain of Makran, Geographical Research Quarterly, 35(0), 34-56. [In Persian].
 71. Yousefi, S., Mirzaee, S., Keesstra, S., Surian, N., Pourghasemi, H. R., Zakizadeh, H. R., & Tabibian, S. (2018). Effects of an extreme flood on river morphology (case study: Karoon River, Iran). Geomorphology304, 30-39. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.12.034
 72. Zăinescu, F., Vespremeanu-Stroe, A., Anthony, E., Tătui, F., Preoteasa, L., & Mateescu, R. (2019). Flood deposition and storm removal of sediments in front of a deltaic wave-influenced river mouth. Marine Geology417, 106015. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2019.106015