اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

حمیدرضا متین فر

مهندسی علوم خاک- RS & GIS دانشیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی خاکشناسی، دانشکده کشاورزی- گروه آموزشی مهندسی کشاورزی خاکشناسی - دانشگاه لرستان

www.lu.ac.ir/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%B9%D8%B6%D9%88+%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C?mid=338
matinfar.hlu.ac.ir


۱- کارشناسی مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران(۱۳۷۱ )
۲-کارشناسی ارشد علوم خاک- دانشگاه تهران (۱۳۷۴ )
۳-دکتری مهندسی علوم خاک (Rs&GIS) دانشگاه تهران (۱۳۸۵ )
متخصص در ارزیابی داده های سنجنده های ASTER ، LISS_III ، ETM+ ، TM و MSS به منظور شناسایی خاکها بر اساس مطالعات میدانی و به کمک سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS )