اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدعباس رجائی

جغرافیا ئ برنامه ریزی شهری دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarajaei
sarajaeiut.ac.ir

سردبیر

حسین محمدی

آب و هواشناسی استاد - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hmmohammadi
hmohammadiut.ac.ir
61113520
0000-0001-1330-1330

مدیر داخلی

ابوالقاسم گورابی

ژئومورفولوژی، مورفوتکتونیک، سنجش از دور دانشیار- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/goorabi
goorabiut.ac.ir
61113521
0000-0002-2787-8687

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین محمدی

آب و هواشناسی کشاورزی استاد ـ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hmmohammadi
hmohammadiyahoo.com
61113520

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی عسگری

کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران دانشگاه یورک تورنتو کانادا

www.yorku.ca/asgary/
asgaryyorku.ca
416 736 2100

اعضای هیات تحریریه

دکتر قاسم عزیزی

آب و هواشناسی، سینوپتیک و دیرینه استاد- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ghazizi
ghaziziut.ac.ir
61113041

دکتر محمدحسین رامشت

ژئومورفولوژی استاد - دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/m.h.ramesht
mrameshatyahoo.com
-

دکتر مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی کواترنر، ساحلی و یخچالی استاد - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/myamani/
myamaniut.ac.ir
61113521

دکتر تقی طاوسی

اقلیم شناسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/taghitavousi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
t.tavousigep.usb.ac.ir

دکتر سید کاظم علوی پناه

خاکشناسی و سنجش از دور استاد- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/salavipa/
salavipaut.ac.ir
-

دکتر محمود خسروی

اقلیم شناسی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravihamoon.usb.ac.ir

دکتر بهلول علیجانی

اقلیم شناسی، تحلیل فضایی و مخاطرات محیطی استاد ـ دانشگاه خوارزمی

gs.khu.ac.ir/cv/200/fa
boalijaniyahoo.com
-

دکتر ابراهیم مقیمی

ژئومورفولوژی و مخاطره شناسی استاد ـ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/emoghimi
emoghimiut.ac.ir
61113368

دکتر علی محمد خورشید دوست

مطالعات زیست محیطی، مخاطرات محیطی و اقلیمی و ژئومورفیک، مدل سازی استاد دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khorshid
khorshidtabrizu.ac.ir

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

ژئومورفولوژی و سنجش از دور استاد ـ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com
04113356013

دکتر منوچهر فرج زاده اصل

سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی استاد ـ دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/farajzam
farajzammodares.ac.ir
-

دکتر حسین عساکره

اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/asakereh-hossein
asakerehznu.ac.ir

دکتر سیاوش شایان

Geomorphology دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/uploads/forms/form_324/78818624756306124158637045421419.pdf
shayanmodares.ac.ir

دکتر امیر صفاری

ژئومورفولوژی دانشیار گروه آموزشی ژئومورفولوژی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/170/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
saffarikhu.ac.ir

دکتر منصور جعفربگلو

ژئومورفولوژی و سنجش از دور دانشیار-دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mjbeglou
mjbeglouut.ac.ir
61112902

دکتر علیرضا محب الحجه

هواشناسی گروه فیزیک فضا موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/amoheb
amohebut.ac.ir

دکتر سید محمد زمان زاده

زمین شناس، رسوب شناس دانشیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zamanzadeh
zamanzadehut.ac.ir

دکتر سید موسی حسینی

هیدرولوژی دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~smhosseini
smhosseiniut.ac.ir

دکتر مجید آزادی

هواشناسی دانشیار پژوهشکده هواشناسی

ensani.ir/fa/article/author/38333
m-azadiatasmerc.ac.ir

دکتر علی اکبر شمسی پور

اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shamsipr
shamsiprut.ac.ir

دکتر شهرام بهرامی

ژئومورفولوژی دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=394220
bahrami.ghgmail.com

دبیر تخصصی

دکتر حسین محمدی

آب و هواشناسی کشاورزی استاد ـ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hmmohammadi
hmohammadiyahoo.com
-
0000-0001-1330-1330

دکتر محمدحسین رامشت

Geomorphology استاد - دانشگاه اصفهان

geo.ui.ac.ir/m.h.ramesht
mrameshatyahoo.com
-

دکتر محمدحسین رضائی مقدم

Geomorphology استاد ـ دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com
-

دکتر سیدکاظم علوی پناه

Remote Sensing and Soil استاد - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/salavipa/
salavipaut.ac.ir
61113536

دکتر مجتبی یمانی

ژئومورفولوژی ساحلی و یخچالی استاد -دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/myamani/
myamaniyahoo.com

دکتر بهلول علیجانی

اقلیم شناسی، تحلیل فضایی و مخاطرات محیطی استاد - دانشگاه خوارزمی

gs.khu.ac.ir/cv/200/fa
boalijaniyahoo.com
-

دکتر ابراهیم مقیمی

Geomorphology استاد ـ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/emoghimi
emoghimiut.ac.ir
61113368

دکتر مهران مقصودی

Geomorphology دانشیار ـ دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/maghsoud
maghsoudut.ac.ir
61112902

دکتر حمیدرضا متین فر

مهندسی علوم خاک- RS & GIS دانشیار گروه آموزشی مهندسی کشاورزی خاکشناسی، دانشکده کشاورزی- گروه آموزشی مهندسی کشاورزی خاکشناسی - دانشگاه لرستان

ensani.ir/fa/article/author/54521
matinfar.hlu.ac.ir


۱- کارشناسی مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران(۱۳۷۱ )
۲-کارشناسی ارشد علوم خاک- دانشگاه تهران (۱۳۷۴ )
۳-دکتری مهندسی علوم خاک (Rs&GIS) دانشگاه تهران (۱۳۸۵ )
متخصص در ارزیابی داده های سنجنده های ASTER ، LISS_III ، ETM+ ، TM و MSS به منظور شناسایی خاکها بر اساس مطالعات میدانی و به کمک سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS )