نویسنده = ����������������� �������� ������������
صحت‏سنجی ماسک ابر سنجندة مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه‌ای براساس داده‌های سنجندة AVHRR‏

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 447-468

10.22059/jphgr.2019.235820.1007068

الهام قاسمی‌فر؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


مدل‎سازی و پیش بینی عملکرد گندم دیم با توجّه به دوره های فنولوژیکی رشد گیاه (مطالعه‎ی موردی: استان کردستان)

دوره 43، شماره 76، مهر 1390، صفحه 21-34

منوچهر فرج زاده؛ اسدا... خورانی؛ سعید بازگیر؛ پرویز ضیائیان


ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی بر رشد پوشش گیاهی در مراتع متراکم ایران با استفاده از تصاویر AVHRR

دوره 43، 75(بهار1390)، تیر 1390

منوچهر فرج زاده؛ امان اله فتح نیا؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان