نویسنده = جواد بذرافشان
بررسی تغییرات روزهای بارشی تحت تأثیر خرد اقلیم شهری در کلانشهر تهران

دوره 43، شماره 77، دی 1390، صفحه 93-108

جابر رحیمی؛ جواد بذرافشان؛ علی رحیمی