نویسنده = جواد بذرافشان
مقایسة عملکرد مدل‏ های سری زمانی SARIMA و Holt-Winters با روش‏ه ای هوش مصنوعی در پیش‏ بینی طوفان‏ های گردوغبار (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 567-587

10.22059/jphgr.2021.303847.1007524

مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد انصاری قوجقار؛ جواد بذرافشان؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد


بررسی تغییرات روزهای بارشی تحت تأثیر خرد اقلیم شهری در کلانشهر تهران

دوره 43، شماره 77، دی 1390، صفحه 93-108

جابر رحیمی؛ جواد بذرافشان؛ علی رحیمی