نویسنده = محمد سعید نجفی
واکاوی همدید رخداد گردوغبار بهاره در غرب ایران

دوره 44، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 99-124

10.22059/jphgr.2012.29209

فرامرز خوش اخلاق؛ محمد سعید نجفی؛ مهدی صمدی