نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. صحت‏سنجی ماسک ابر سنجندة مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه‌ای براساس داده‌های سنجندة AVHRR‏

دوره 51، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 447-468

10.22059/jphgr.2019.235820.1007068

الهام قاسمی‌فر؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی