نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. صحت‏سنجی بارش ‏های برآوردی از رادار و کالیبراسیون ضرایب برآورد رادار کرمانشاه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 713-729

10.22059/jphgr.2018.241277.1007113

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سید ابوالفضل مسعودیان