صحت‏سنجی بارش ‏های برآوردی از رادار و کالیبراسیون ضرایب برآورد رادار کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب‏ وهواشناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار آب‏ وهواشناسی، دانشگاه اصفهان

3 استاد آب‏ وهواشناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

میزان بارش اندازه‏گیری‏شده توسط رادار با میزان بارش دریافت‏شده در سطح زمین تفاوت دارد. در نتیجه، برای تعیین میزان بارش با استفاده از داده‏های رادار، باید داده‏های رادار را بر اساس داده‏های زمینی تصحیح کرد. پیوند میان بارش و بازتابندگی رادار نمایی است از Z=aRb . اگر مقادیر ضرایب این مدل درست انتخاب نشود، برآورد مقدار بارش توسط رادار با اشتباه همراه می‏شود. در این پژوهش بارش‏های 26 تا 27 آبان 1394 و 10 تا 12 آذر 1395 در ده ایستگاه‏ استان کرمانشاه بررسی شد. در بارش اول زاویة ارتفاع بهینة پرتو انتخاب و رابطة مربوط به آن استخراج شد و ضرایب تصحیح به‏دست آمد. با استفاده از این رابطه، مقدار بارش برآوردی رادار از 31درصد به 96درصد افزایش یافت و میانگین مجموع بارش برآوردی رادار از 9/8 به 4/32 میلی‏متر رسید که از میانگین واقعی فقط 1 میلی‏متر کمتر است. در بارش دوم، با استفاده از داده‏های بارش رادار، فقط یک معادله استخراج شد و ضرایب تصحیح رادار به‏دست آمد. نتایج برآورد بارش رادار به این روش نیز مورد قبول بود و میانگین مجموع بارش برآوردی رادار از 6/9 به 5/23 میلی‏متر افزایش یافت که 4 میلی‏متر از مقدار واقعی کمتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation and Analysis of Heavy Rainfall Data Derived from Weather Radar Compared with Data from Rain Gauge in the Kermanshah Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Farshad Safarpour 1
  • Javad Khoshhal Dastjerdi 2
  • Abolfazl Masoodian 3
1 PhD Student of Climatology, Esfahan University, Iran
2 Associate Professor of Climatology, Isfahan University, Iran
3 Professor of Climatology, Isfahan University, Iran
چکیده [English]

Introduction
Kermanshah Province is one of the western mountainous provinces located in the middle Zagros Mountains. The rainfall in this province is similar to other mountainous regions in orographic and rugby.
Forecasting rainfall in terms of severity, amount and continuity in the usual way is often not precisely possible and requires very expert forecaster and familiarity with local conditions. This leads to severe, destructive and sometimes catastrophic floods in the province.
Today, weather radars can be a valuable tool for experts to forecast rainfall, provided that they are calibrated in accordance with local conditions and calibrated over time with climate change.
If the calibration of weather radar is accurately conducted, the radar can estimate the amount of rain over the vast areas with good accuracy. Relationship between rain and reflectivity radar exponential show Z=aRb, where a and b are coefficients of radar. The amount of R depends on the factors such as the type of rain, rain season, latitude and topography. Variation is ranged of a in few tens to few hundred, and the range of variation b is 1 to 3. Drop size and distribution of rainfall, the coefficient of this.
Materials and methods
The purpose of this study is to calibrate the Kermanshah weather radar with the conditions of the province, so that the specialists be able to predict data using this radar before any hazard. By the way they can provide warnings to the people and authorities and reduce the damage to the dwellings, historic buildings, administrative centers, urban and rural facilities, farms, humans and animals.
In this study, we have used rain data from November 17 to 18, 2015, and November 30 to December 2, 2016. These rain data have been obtained from the stations including Kermanshah, Eslamabad, Sarpol, Ghasre Shirin, Harsin, Javanroud, Tazabad, Songhor, Ravansar, Ghilan Gharb and Soumar. The stations are located in distance of 30 to 100 kilometers from Kermanshah’s radar.
Results and discussion
For rainfall of November 17 to 18 2015 for all stations, we have different angles of radar beam and the reflectance. The radar beam elevation angle is optimized for each station; a separate line equation was obtained. Using the coefficients of the equation and radar, rain intensity level was determined by Surface Rainfall Intensity (SRI) and the total rainfall was an hour and finally total rain was estimated for each station. Radar estimated rainfall for the first part was more than that measured by rain gauges.
Because the error was considerable in all stations, it is assumed that the size and distribution of rainfall in the first part of rainfall vary with the next step. To solve this problem, rain at all stations was divided into two parts. For the first part of the conflict between radar rainfall and gauge rainfall, we have used common linear equations and coefficients of a and b obtained again for all stations. The results showed that the amount of rainfall was estimated in this way better than before.
Using this relationship, rain is estimated 31 percent to 96 percent and the average total rainfall by radar is estimated about 8.9 to 32.4 millimeters. The value is increased greater than that before calibration. Acquiring the optimum beam angle of the radar for any location is time-consuming and difficult. Therefore, when the time is not enough, it is better for each rainfall radar to obtain a relationship.
Conclusion
The results have indicated that the coefficients of radar for any location and at any time are different from those of gauge. To increase the accuracy of radar rainfall, it is better to obtain each separate equation. However, to obtain a separate equation for each location is the best. Finally, it is suggested that the radar equation coefficients for each region of Iran, which is covered by the weather radar, are calculated, so that they can accurately predict the precipitation and give warnings to the different centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • weather radar
  • Rainfall estimation
  • calibration
  • Kermanshah
اسکولین، م. (1392). مقدمه‏ای بر سیستم رادار، ترجمة سهیلی‏فرد و آقابابایی، ویرایش سوم، انتشارات ادبستان.
علیجانی، ب. (1392). آب‏وهوای ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
فرج‏زاده، م.؛ عزیزی، ع. و سلیمانی، ح. (1391). مروری بر روش‏های پیش‏بینی و برآورد بارش، مجلة سپهر، 22(87).
مباشری، م. (1389). برآورد آب قابل بارش کلی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای MODIS و داده‏های رادیوساوند، فصل‏نامة مدرس علوم انسانی، ١٤(65): 107ـ۱۲۶.
محمدی‏ها، ا. (1390). راست‏آزمایی پیش‏بینی‏های مدل WRF برای محتوای آب قابل بارش و میزان بارش با استفاده از داده‏های رادار، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة هواشناسی، دانشگاه یزد.
محمدی‏ها، ا.؛ معماریان، م. و ریحانی‏پروری، م. (1392). ارزیابی برآوردهای رادار هواشناسی تهران از کمیت بارش به روش Z-R برای سه رویداد بارش سال‏های 2010 و 2011، مجلة فیزیک زمین و فضا، 39(2).
مکوندی، ﻫ. (1389). کالیبراسیون رادار هواشناسی با استفاده از داده‏های باران‏سنج خودکار به منظور ارزیابی دقت تخمین بارندگی رادار، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، رشتة مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد.
Alijani, B. (2013). The weather of Iran, Published in Payam Noor university.
Amitai, E.; Wolff, D.B.; Marks, D.A. and Silberstein, D.S. (2002). Radar rainfall estimation;lessons learned from the NASA/ TRMM validation program, Proceedings of ERAD publication series, 1: 255-260.
Atlas, D. and Ulbrich, C.W. (1977). Path- and area-integrated rainfall measurement by microwave attenuation in the 1-3 cm band, J. Appl. Meteorol., 16: 1322-1331.
Battan, L.J. (1973). Radar observation of the atmosphere, The University of Chicago Press, Chicago, pp 324.
Christodoulous, C. and Michaelides S.M.G. (2004). Prediction of rainfall rate based on weather radar measurements, International Joint Conference on Neural Networks.
Dixon, M. and Winter, G. (1993). Thunderstorm, Identification, Tracking, Analysis and Nocasting, A radar-based meteorology, Journal of atmospheric and oceanic technology, 10(6): 785-797.
Einfalt, T.; Jessen, M. and Mehlig, B. (2005). Comparison of radar and raingauge measurements during heavy rainfall, Water Science and Technology, 51(2): 195-201.
Farajzadeh, M.; Azizi, A. and Soleimani, H. (2012). A review of forecasting and estimation methods for rainfall, Journal of Sepehr, 22(87).
Fiser, O. (2004). Z–R (Radar Reflectivity–Rain rate) relationships derived from Czech Distrometer data, Proceedings from Third European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD04), Visby, Sweden.
Fujiwara, M. (1965). Raindrop-size distribution from individual storms, Juornal of the Atmospheric scinces, 22: 585-591.
Giangrande, S.E. and Ryzhkov, A.V. (2003). The quality of rainfall estimation with the polarimetric WSR-88D radar as a function of range, Preprints, 31st Int. Conf. on Radar Meteorology, Seattle, WA, Amer. Meteor. Soc., 357-360.
Gunn, R. and Kinzer, G.D. (1949). The terminal velocity of fall for water droplets in Stagnant air. J. Meteorol., 6: 243-248.
Hagen, M. and Yuter, S. (2002). Relations between radar reflectivity, Liquid-water content, and rainfallrate durins the MAP SOP, J. R Meteoral, Sol, 129: 477-493.
Lee, G. and Zawadzki, I. (2005). Variability of drop size distributions: time-scale dependence of the variability and its effects on rain estimation, Journal of Applied Meteorology, 44(2): 241-255.
Lee, G.; Seed, A.W. and Zawadzki, I. (2007). Modeling the variability of drop size distributions in space and time, Journal of Climate and Applied Meteorology, 46(6): 742-756.
Lee, G.W. and Zawadazki, I. (2004). Variability of drop size distribution: Noise and Noise filtering in disdrometric data, Journal of applied meteorology, 44: 634-652.
Makvandi, H. (2010). Meteorological radar calibration using automatic rainfall data to evaluate the precision of radar rainfall estimation, Master's thesis of Water Engineering, Supervisor: Dr. Mohammad Mousavi, Ferdowsi University.
Marshall, J.S.; Hitschfeld, W. and Gunn, K.L.S. (1955). Advances in radar weather, Adv. Geophys., 2: 1-56.
Mobasheri, M. (2010). Estimated total precipitation water using MODIS images and Radius data, Journal of human sciences, 14(65): 107-126.
Mohammadiha, A. (2011). Verifying the prediction of the WRF model for the precipitated precipitation content and rainfall using radar data, Master's thesis of Meteorology, Supervisor: Dr. Mohammad Hossein Memarian and Majid Azadi, Yazd University.
Mohammadiha, A.; Meamarian, M. and Reyhani Parvari, M. (2013). Estimation of Tehran weather radar of precipitation quantity by Z-R method for three precipitation events of 2010 and 2011, Journal of Physics of Earth and Space, 39(2).
Overeem, A., Buishand, T.A. and Holleman, I. (2009). Extreme rainfall analysis and estimation Of depth-duration-frequency using weather radar, Water Resources research, 45: 1-15.
Overeem, A., Holleman, I and Buishand, A. (2008). Derivation of a 10-Year Radar-Based Climatology of Rainfall, Journal of Applied Meteorology and Climatology, 48: 1448-1463.
Pedersen, L.; Jensen, N. and Madsen, H. (2010). Calibration of Local Area Weather Radar - Identifying significant factors affecting the calibration, Atmospheric Research, 97: 129-143.
Scolin, M. (2013). Introduction to radar system, Translation by Soheilifard, Mohammad Reza and Aghababaei Majid, Adabestan Publishing (Third edition).
Smith, J.A. and Krajewski, W.F. (2002). Radar hydrology :rainfall estimation, Adavance ic water Resources, 25: 1387-1394.
Tokay, A.; Hartmann, P. and Battaglia, A. (2008). A Field Study of Reflectivity and Z–R Relations Using Vertically Pointing Radars and Disdrometers, Journal of Atmosphric and Oceanic Technology, 26: 1120-1134.
Uijlenhoet, R. (2001). Raindrop size and radar reflectivity–rainrate relationships for radar hydrology, Hydrology and Earth System Sciences, 5(4): 615-627.
Uijlenhoet, R. and Stricker, J.N.M. (1999). Dependence of rainfall on drop size, J. of Hydrology, 217: 157-163.
Ulbrich, W. (1983). Natural variation in the analytical form of the raindrop size distributin, Journal of climate and meteorology, 22: 1764-1775.
Wang, G.; Liping, L. and Yuanyuan, D. (2012). Improvement of Radar Quantitative Precipitation Estimation Based on Real-Time Adjustments to Z-R Relationships and Inverse Distance Weighting Correction Schemes, Advancesin Atmospheric, 29(3): 575-584.
Michela C, Alberto D. F. ,2008, A Radar-based climatology of convective activity in the Veneto region .foralps.
Marshall, J.S. Alberto D. F.2002. An Improved Scheme for Convective/Stratiform Echo Classification Using Radar Reflectivity. B iggerstaff  And Listemaa.
Zawadzki .I,1988; Equilibium raindrop size distributions in tropical rain; Journal of atemosoheric scinces, Vol 45 ,No 22,3552-3559
Ryzhkov.A, and Schuur T. J, 2003; Effective shape of raindrops. Polarimetric radar perspective. Proc. IGARSS-2003, Toulouse, France, Geoscience and Remote Sensing Society, CD-ROM.
Zawadzki .I,1988; Equilibium raindrop size distributions in tropical rain; Journal of atemosoheric scinces, Vol 45 ,No 22,3552-3559