نویسنده = �������������� ������������ ��������
ویژگی ‏ها‏ و اثرهای دورپیوندی ال‏ نینو‏های فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و ال ‏نینوی فرین ترکیبی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 65-84

10.22059/jphgr.2020.284934.1007414

مونا ذوالقدر شجاعی؛ امید علیزاده چوبری؛ پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی