نویسنده = �������������� ������������ ������ ��������
تحلیلی بر پُرفشارهای جنب حاره آزورس و هاوایی

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 409-428

10.22059/jphgr.2020.283794.1007400

علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی