کلیدواژه‌ها = استان گلستان
بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعة موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 697-712

10.22059/jphgr.2018.258190.1007222

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


اثرات احداث سد بر ویژگی‌های پیچان رودی قسمت‌های میانی گرگان‌رود

دوره 49، شماره 4، دی 1396، صفحه 657-666

10.22059/jphgr.2018.226482.1007002

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ غفور بازیار


تخمین دبی لبالبی براساس ویژگی های کانال رود در حوضۀ گرمابدشت، استان گلستان

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 451-463

10.22059/jphgr.2016.60101

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ فاطمه رحیمی نژاد