کلیدواژه‌ها = استان گلستان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعة موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 697-712

10.22059/jphgr.2018.258190.1007222

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


2. اثرات احداث سد بر ویژگی‌های پیچان رودی قسمت‌های میانی گرگان‌رود

دوره 49، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 657-666

10.22059/jphgr.2018.226482.1007002

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ غفور بازیار


3. تخمین دبی لبالبی براساس ویژگی های کانال رود در حوضۀ گرمابدشت، استان گلستان

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 451-463

10.22059/jphgr.2016.60101

رضا اسماعیلی؛ قاسم لرستانی؛ فاطمه رحیمی نژاد