کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه های گردوغبار در غرب ایران

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 445-465

10.22059/jphgr.2020.292998.1007455

مجید احمدی ملاوردی؛ ایرج جباری؛ امان اله فتح نیا


نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20

10.22059/jphgr.2017.61576

محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان


سیر تحولات نظریۀ سوبسیدانس از داروین تا دورن‎کامپ

دوره 45، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 15-28

10.22059/jphgr.2014.50069

علیرضا شهبازی؛ محمّد حسین رامشت


دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، آذر 1391، صفحه 63-72

10.22059/jphgr.2012.29214

محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی


بررسی تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج

دوره 41، شماره 67، آبان 1388

محمدرضا ثروتی؛ سعید خضری؛ توفیق رحمانی


تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

دوره 0، شماره 64، اسفند 1387

شهرام بهرامی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه