کلیدواژه‌ها = فرسایش خاک
نقش جهت دامنه در تولید رواناب و رسوب سازند‏های گچساران و آغاجاری

دوره 53، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 235-248

10.22059/jphgr.2021.313859.1007576

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی؛ سادات فیض نیا؛ نادر بهرامی فر


شبیه‌سازی اثر عملیات اصلاح و احیای مراتع بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 55-69

10.22059/jphgr.2017.61579

زینب جعفریان؛ وحید بشتر؛ عطااله کاویان


برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد ایلام بااستفاده از مدل MPSIAC

دوره 0، شماره 63، مرداد 1387

شمس ا... عسگری؛ محمد رضا ثروتی؛ محمد رضا جعفری