بررسی تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج

نویسندگان

چکیده

توپوگرافی و پدیده‌های طبیعی در مکان‌گزینی، گسترش، توسعة فیزیکی و مورفولوژی شهرها تأثیر بسزایی دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج و مکان‌یابی مناسب آن در توسعة آینده است. برای نیل به این هدف، از نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، کاربری اراضی، داده‌های هواشناسی، منابع کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی بهره گرفته شده است. ابتدا محدودة منطقة پژوهش روی نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی تعیین شد، سپس ازطریق نرم‌افزار 2004 AutoCad Map وArcInfo 8.0 به رقومی‌سازی نقشه‌ها، خطاگیری و تهیة توپولوژی پرداخته شد و از طریق سامان? اطلاعات جغرافیایی ((GIS پایگاه اطلاعاتی نقشه‌ها تهیه گردید. در تهیة خروجی‌های مورد نیاز از برنامة الحاقی تحلیل‌گر فضایی در سامان? اطلاعات جغرافیایی بهره‌گیری شد. پس از آن، مطالعات میدانی صورت گرفت. نتایج نشان داد عواملی همچون ارتفاعات آبیدر، تپه‌های داخل شهر و رودخان? قشلاق تنگناهایی را برای توسعة شهر به‌وجود آورده‌اند، به‌گونه‌ای که تنها 81/4 درصد از محدودة مورد مطالعه، مناسب توسعة شهر برشمرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Natural Restrictions Evaluation of the Physical Development of Sanandaj City

نویسندگان [English]

  • M.R. Servati
  • s Khezri
  • t Rahmani
چکیده [English]

Topography and natural phenomenon are among effective elements in site- selection, dissemination, physical development and morphology of cities. Essential objective of this research is identifying natural restrictions of physical development in Sanandaj city, and obtain the best site for future developments. For achieving this goal we use topographic, geology and land use maps. Meteorological data, library sources and field studies have also been used. First of all we defined limitation of study area on the topographic and geological maps and then we used AutoCad Map 2004 and ArcInfo 8.0 software for digitizing, repairing of errors and creating topology layer of maps. We created database for maps by using GIS. We used spatial analyst extension to provide output.Then field studies started. Results showed that some factors such as Abidar elevation, hills inside the city and Gheshlagh river have made restrictions for urban development, so that less than 4.81 percent of district are suitable for urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geomorphology
  • GIS.
  • Keywords: Natural restrictions
  • physical development
  • Sanandaj