دوره و شماره: دوره 41، شماره 67 - شماره پیاپی 302632، پاییز 1389