تهیة مدل دمای سطحی بیابان با استفاده از داده‌های حرارتی ماهوارة NOAA.AVHRR و داده‌های زمینی

نویسندگان

چکیده

بالاترین دما در جهان، مربوط به اقلیم‌های خشک و گرم است. صاف بودن آسمان موجب می‌شود که در طول روز حداکثر تابش به سطح زمین برسد و زمین به‌سرعت گرم شود. به‌ویژه در بیابان‌ها که پوشش گیاهی کم و نمک و رطوبت خاک غالباً ناچیز است، سطح خاک در طول روز حرارت بالایی را دریافت می‌کند و دمای آن بالا می‌رود. از آنجا که بیابان لوت دارای ویژگی‌های مذکور است، محیط مناسبی برای مطالعه و تهیه مدل دمای سطح زمین (LST) به شمار می‌آید. در تحقیق حاضر سعی شده است تا با استفاده از دوازده تصویر ماهوارة NOAA-AVHRR سال 2001 و داده‌های هواشناسی، مدل دمای سطحی منطقة حاشیة یاردانگ‌های بیابان لوت طراحی شود. بنابراین برای بررسی دقت مدل به دست آمده، از 8 اندازه‌گیری زمینی به‌عنوان نقاط کنترل استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، مشخص گردید که به‌رغم مشکلات متعددی که برای محاسبة دقیق دمای سطحی پدیده‌‌ها از طریق داده‌های سنجش از دور حرارتی وجود دارد، ولی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و زمینی می‌توان اطلاعات مفیدی از پدیده‌های سطحی به دست آورد. اما برای محاسبة دقیق‌تر دما، در نظر گرفتنِ توان تابشی دقیق برای پدیده‌ها یا خاک‌های مورد مطالعه الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land Surface Temperature Modeling Using NOAA-AVHRR Thermal Data

نویسندگان [English]

  • S.K Alavipanah
  • M.R Serajian
  • k Khodaei K
چکیده [English]

The highest temperatures of the world are recorded in dry and warm climates. This can especially be observed in deserts, where vegetations and soil moisture are very low. As a result, the soil surface receives high thermal energy and its temperature rises up. The Lut desert has the above characteristics, making it a suitable environment to prepare land surface temperature (LST) models. Objective of this study was preparing of LST model in the Lut desert. It has been used 12 satellite images of NOAA-AVHRR in 2001 as well as meteorological data to model the LST of Lut desert Yardangs for the study. To test the model accuracy, 8 ground control points were applied. Results have shown that useful information of surface (mention them) can be attainable. Due to several problems present in measuring the surface temperature of features using thermal remote sensing data, it is necessary to apply precise radiation potential for features or soils to measure temperature precisely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LST Model
  • Lut Desert
  • Satellite Thermal Data.