مطالعة تأثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه‌سرای گیلان

نویسندگان

چکیده

تغییرات کاهشی برخی عناصر اقلیمی نظیر بارش روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه می‌تواند منجر به وقوع خشکسالی گردد. شناخت این تغییرات و برنامه‌ریزی به‌منظور عبور از شرایط مذکور می‌تواند از خسارت بیشتر جلوگیری کند. به‌ هرحال ظهور خشکسالی اگرچه بسیار بطئی است، ولی تأثیرات آن در صورت تداوم ویرانگر خواهد بود. هدف پژوهش حاضر شناخت رابطة تغییرات قطر دوایر سالانة گونة درخت صنعتی صنوبر با تغییرات بارش و شرایط خشکسالی است. روش بررسی پژوهش حاضر توصیفی است و نوع آن کاربردی به‌همراه استفاده از روش میدانی و تهیة دیسک‌های دوایر درختی به‌همراه تحلیل عنصر اقلیمی باران در دورة آماری برای شهرستان صومعه‌سرا در قالب مطالعه‌ای پژوهشی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد (82-1372) که با حفظ سایر شرایط و عوامل دیگر، کاهش و افزایش باران و شرایط خشکسالی تأثیرات مستقیمی در رشد دوایر سالیانة درخت صنعتی صنوبر نشان می‌دهد. به‌طوری‌که ضریب همبستگی بین باران سالانه و رشد قطر دوایر سالانة 662/0= r را نشان می‌دهد، که در سطح 5 درصد معنی‌دار است . ضریب همبستگی مذکور بدون توجه به سال وقوع آن به میزان 88/0 است و نشان می‌دهد که با کاهش بارش از سطح 1200 میلی‌متر به 800 میلی‌متر، قطر حلقه‌های درختی نیز به میزان 3/2 میلی‌متر بوده است. این عامل در دوره مورد بررسی موجب بروز خسارت فراوان در ناحیه شده و نیاز به مطالعات مستمر و توجه به راه‌حل‌های پیشنهادی این پژوهش به برنامه‌ریزان، مورد تأکید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Drought Effects on Poplar Tree Ring Growth in the Soome-e-sara Township - Guilan

نویسندگان [English]

  • b Ramezani Gourabi
  • f Shirzad
چکیده [English]

Decreasing changes of climatic elements such as: daily precipitation, weekly precipitation, seasonal precipitation and annual precipitation can be toward to drought phenomena. The recognition it and planning for passing it, could be decreasing of disasters, because create of drought is slow but it effects is very damages. The aim of this paper is descriptive analyze and it type of research is applied research with uses of filed work and obtains of tree ring desk and comparison precipitation in statistical at study time (1995-2003) in Soome-e-Sara of Gilan province by a research project. Result of this paper has shown that drought or deficit of rain has been direct relationship with growth tree ring index (TRI). Diameter increment in (Populus Deltoids) Poplar-trees and relationship between annual precipitation and annual tree ring index has been with correlation r=0.662 (a=5%), but without view of year happen this correlation is r=0.88. Changing of decreasing precipitation from 1200 millimeter to 800 millimeter (Drought) accompanying has been with 2.3 millimeter decreasing of Tree ring indexed in the time of study period. This factor has been accompanying with high destroy in area. Increasing of studying and look at to suggestion ways of this paper could be benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Guilan
  • Poplar trees
  • Tree Ring Index