بررسی مناسب‌ترین شیوه تفکیک پاره‌ساحل به‌منظور ارزیابی حساسیت محیط زیستی سواحل استان گیلان

نویسندگان

چکیده

تفکیک پاره‌ساحل و تعیین درجة حساسیت محیط زیستی سواحل کشور، اقدامی است که با هدف ارزیابی درجه حساسیت و آسیب‌پذیری ناحیه ساحلی در برابر فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز گزینش مناطق تحت مدیریت محیط زیستی در طبقات چهارگانة سازمان حفاظت محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی حاضر، کارایی سه روش تفکیک نواحی ساحلی به پاره‌ساحل‌های مورد ارزیابی برای تعیین حساسیت محیط زیستی مورد توجه قرار گرفت. پاره‌ساحل‌ها به سه شیوة ناهمواری‌های ساحلی، شبکه‌بندی و مرز دهستان ساحلی تفکیک‌ شده‌اند و از معیارهای ارزیابی حساسیت محیط زیستی مناطق ساحلی – دریایی کشور برای ارزیابی پاره‌ساحل‌ها در استان گیلان استفاده ‌شده است. برای ارزیابی عملکرد سه روش تفکیک پاره‌ساحل، از ارزیابی عوامل درونی و بیرونی برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای هر شیوه استفاده شد. نتایج نشان داد که هر سه روش نقاط قوت نسبتاً خوبی دارند. هریک از سه شیوة تفکیک پاره‌ساحل اهمیت مربوط به خود را دارند و بسته به موقعیت، دسترسی به اطلاعات، دانش و مهارت فنی و تجربی و دقت مورد نظر در امر ارزیابی می‌توان از هرکدام از آنها استفاده کرد. با وجود این، از آنجا که سواحل دریای خزر در تماس با استان گیلان تقریباً یکنواخت است، شیوه لندفرم برای ارزیابی حساسیت محیط زیستی این سواحل مناسب‌تر می‌نماید، زیرا منطبق بر مرزهای طبیعی زیست‌بوم‌هاست و از این حیث برتری آشکاری بر دو شیوة دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study on the Best Sub Coastal Zone Separation style in order to Environmental Sensitivity Assessment (Case Study: Guilan Province Shorelines)

نویسندگان [English]

  • a Danehkar
  • z Mashayekhi
  • r Mosadeghi
چکیده [English]

Sub-coastal zone sections and determining environmental sensitivity level of the coastal regions in the country is an activity that has been considered in recent years due to sensitivity and vulnerability assessment of coastal area in front of socio-economic development process and selection of environmental managed regions. Coastal landforms, network method (base line) and coastal townships boundaries are three styles that have been used for unit separation due to assessment. Guilan Province shorelines were assessed sensitivity and vulnerability by three methods as well as assess by criteria of coastal-marine protected areas. Results showed according to the valuation in 17 grids (each grid is 15 km length) and 30 coastal townships, and 13 landform Sub-coastal sections, Guilan Province shorelines were divided into high, medium and low sensitivity areas. Then the three sub-coastal zone sections methods were compared using IFE &EFE matrix in order to determine the best one. For this reason, the experts ideas and opinions about the strengths, weaknesses, opportunities and threats of each method were collected and concluded since the Caspian sea shorelines are approximately uniform, so the best assessment sub-coastal zone sections method for environmental purpose is coastal landform, because it is matched on the natural borders of ecosystems and has undeniable preferences on two other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal landform
  • Coastal township
  • IFE &EFE analysis
  • Networking method
  • Sub-coastal zone section