شبیه‌سازی عددی رفتار آلودگی هوای تهران براساس الگوی باد

نویسندگان

چکیده

در نوشتار حاضر رفتار آلودگی هوا در سطح شهر تهران با در نظر گرفتن الگوی باد با استفاده از یک مدل میان‌مقیاس موسوم به مدل آلودگی هوا (TAPM) شبیه‌سازی شده است. در این زمینه سه دامنه با تفکیک افقی 30، 15 و 5 کیلومتر در نظر گرفته شده و خروجی‌های آن با درجة تفکیک 5 کیلومتر لحاظ شده است. شبیه‌سازی براساس آلاینده‌های PM-10 و CO و داده‌های باد در تراز ده‌متری از پنج نقطه شهر با در نظر گرفتن دو حالت (با حضور شرایط سینوپتیک و بدون حضور شرایط سینوپتیک) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این شبیه‌سازی حاکی از آن است که الگوی باد در شرایط در نظر گرفتن سینوپتیک همگن‌تر است و با افزایش ارتفاع، سرعت نیز افزایش می‌یابد. در مقابل، در وضعیت بدون حضور شرایط سینوپتیک الگوی باد ناهمگن است و با افزایش ارتفاع، سرعت نیز کاهش می‌یابد، همچنین غلظت عناصر آلاینده از شمال به جنوب و از شرق به غرب افزایش می‌یابد. حداکثر غلظت در مناطق شهریِ 11 و 12 و حداقل آن در مناطق 4 و 21 مشاهده شده است، که این مسئله با جهت باد در مدل و نیز از طریق رسم گلباد، همخوانی دارد. خروجی مدل نشان می‌دهد که از لحاظ جهت باد، شبیه‌سازی با شرایط واقعی همخوانی خوبی دارد. از لحاظ سرعت نیز شاخص توافقی 60 درصد وجود دارد. مدل به کار گرفته شده، در خصوص آلودگی تا 51 درصد شبیه‌سازی را به‌درستی انجام داده است، ضمن اینکه مدل برای یک سطح شبیه‌سازی انجام می‌دهد در صورتی که اندازه‌گیری‌های واقعی به‌صورت نقطه‌ای هستند. سرانجام آنالیز واریانس بین مناطق مختلف شهر، حاکی از آن است که میانگین آلودگی در مناطق 11 و 12 اختلاف معنی‌داری با سایر مناطق نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سرعت باد جز در موارد بسیار محدود از 20 گره (10 متر بر ثانیه) کمتر بوده است، درنتیجه آلودگی در سیکل بسته‌ای در تهران گرفتار می‌آید و برای مدت طولانی از سطح شهر تخلیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Air Pollutants in Tehran, Based on Wind Patterns By TAPM

نویسندگان [English]

  • gh azizi
  • h.a ghanbari
چکیده [English]

Through this article, the distribution of air pollutants in Tehran have been simulated based on wind patterns with and without the presence of synoptic by TAPM (a meso-scale model). The simulation covers three horizontal resolution domains 30, 15 and 5 kilometers. The pollutants chosen for this are CO and PM10 and wind data is 10 meter height level. The result has shown that the model simulated the wind direction with an index of agreement 90 percent, the wind speed with 60 percent and the emission about 51 percent. This can be acceptable, because the station measures the pollution based on point sources while the model does simulation in the surface level.The statistical result also has shown that concentration of pollutants increases from north to south and east to west. The variance analysis shows that two city zones (11, 12) are the most polluted areas and the zone 21 is the cleanest one. This is due to the wind direction ruling in Tehran. With the presence of synoptic conditions, the wind speed increases in height level and the contours show harmony while in conditions without the presence of synoptic, the wind speed decreases and the contours do not show any harmony. Since the wind speed is almost always less than the Tu. Coefficient, it is not expected that the wind refine the air in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • simulation
  • TAPM
  • Wind pattern