دوره و شماره: دوره 41، شماره 68 - شماره پیاپی 314887، آذر 1388