تهیة نقشه و تخمین سطح زیرکشت برنج در شهرستان ساری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای رادارست (RADARSAT)

نویسندگان

چکیده

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینة رشد کشاورزی و بهبود اوضاع و احوال روستاها و روستاییان نیازمند آمار و اطلاعات درست و بهنگام است. در ایران به‌دست آوردن آمار مربوط به کشاورزی، بیشتر از طریق کارشناسی و روش‌های سنتی صورت می‌پذیرد. بررسی‌ها نشان داده است که این روش‌ها دارای خطاهای زیادی است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روش‌های جدید ـ ازجمله بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای و فناوری‌های سنجش از دور ـ با خطای کمتری به تولید آمار و اطلاعات کشاورزی بپردازد. از درهم آمیختن داده‌ها در قالب سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌توان ضمن رسیدن به نتایجی با دقت و صحت بیشتر، امکان ذخیره و بازیابی، تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیری، ترکیب و مدل‌سازی فعالیت‌های مختلف مدیریت منابع زمینی را فراهم آورد. در این پژوهش از تصاویر ماهواره‌ای رادارست دریافتی در سال 1998 و مقایسة آن با تصاویر اپتیکی لندست برای تهیة نقشه و تخمین سطح زیر کشت برنج در شهرستان ساری استفاده شده است. بعد از همسان‌سازیِ مختصاتیِ داده‌های موجود، از روش‌های متفاوت پردازش تصویر ـ ازجمله طبقه‌بندی تصاویر برمبنای روش حداکثر مشابهت (MLC) ـ برای شناسایی و تمییز زمین‌های برنجکاری استفاده شد. مقایسة نتایج به‌دست آمده با نقشه‌های کشت برنج موجود بیانگر آن است که روش‌های کسب‌ آمار کشاورزی از طریق فناوری‌های سنجش از دور، بسیار دقیق‌تر از روش‌های سنتی کسب آمار و اطلاعات مکانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping and Acreage Estimating of Rice Agricultural Land using RADARSAT a Satellite images

نویسندگان [English]

  • p Ziaiean Firouzabadi
  • l Sayyad Bidhendi
  • m eskandari nodeh
چکیده [English]

Policy making and planning for agricultural development and conditional improvement of rural and farmers requires accurate and real time information and statistics. In Iran, accessing relevant agriculture statistics is mainly gained through expert knowledge and traditional methods. Studies show that these have a high percent of error. This research has been aimed so to, by using new methods including RADARSAT data and Remote Sensing techniques, meet agricultural statistics and information with minimum error. using data integration in Geographic Information System, not only leads to the results with high accuracy, but also it will be possible to input, save, retrieve, and analyze complex data for modeling different resources activities. In this research, RADARSAT data acquired in 1998 and TM LANDSAT images used to map and estimate paddy Rice agricultural lands in SARI suburb. After geo-referencing of data, different image processing techniques such as data classification based of MLC have been used. Results show that statistics generated from remote sensing techniques are much more accurate than those reported from traditional methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radarsat satellite data
  • Remote sensing techniques
  • Rice.
  • Sari suburb
  • Statististices