مسیریابی رقومی سیکلون‌های خاورمیانه در دوره سرد سال

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مسیریابی رقومی سیکلون‌های خاورمیانه پرداخته است. مناطق سیکلون‌زایی و مسیرهای حرکتی آنها را می‌توان به‌وسیله الگوریتم‌های مرتبط تعیین ساخت. در این تحقیق از داده‌های دوباره تحلیل‌شدة NCEP ، با تفکیک زمانی (24 ساعته)، و تفکیک مکانی 5/2×5/2 درجه، برای دوره سرد (ماه‌های دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس) سال‌های 94-1993 تا 03-2002 استفاده شده است. محدودة مورد مطالعه، عرض‌های 10 تا 45 درجه شمالی و طول صفر تا 65 درجه شرقی را شامل می‌شود. به‌منظور مکان‌یابی نقاط، از الگوریتمِ نوشته شده در زبان C++، و برای ترسیم مسیرها از نرم‌افزار ArcGIS استفاده شد. طبق نتایج به‌دست آمده، پنج مسیر اصلی شناسایی شد. در ماه‌های مورد بررسی بیشترین فراوانیِ ورود سیکلون‌ها از جانب غرب و شمال غرب صورت می‌گیرد. هر ماه اقلیم‌شناسی خاص خود را ارائه می‌دهد. در ماه ژانویه، مسیرها میل به حرکت در طول بخش شمالی مدیترانه دارند. در ماه مارس، کم‌فشارهای اطلس به شدت افزایش می‌یابند. بیشتر سیکلون‌ها تداوم 2-3 روزه دارند. تأثیر عامل ناهمواری در تشکیل نواحی سیکلون‌زایی به مراتب بیشتر از هدایت مسیرهاست. سیکلون‌ها از سه مسیر اصلی و سه مسیر فرعی وارد ایران می‌شدند. مهمترین مسیر، غرب‌مرکزی، از غرب کشور با منشأ قبرس است. فراوانی وقوع سیکلون‌ها در دهة مورد مطالعه، دارای روندی افزایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Tracking of Middle Eastern Cyclones In the Cold Period of the Year

نویسندگان [English]

  • Z Hejazizade
  • M Sedaghat
چکیده [English]

This paper deals with the numerical tracking of Middle Eastern cyclones. Cyclogensis regions and their movement tracks can be determined by respective algoritms. In this paper, re-analyzed NCEP data with the temporal resolution of 24 hours and the spatial resolution of 2.5 2.5 degrees, were used for the cold period (December, January, February, and March), of the years 1993-94 to 2002-03. The area study is located at 10oN-45oN and the longitude 0oE-65oE. An algorithm written in C++ language was used for locating the points, and ArcGIS software was utilized for drawing the tracks. As a result, Five main tracks were characterized as most important tracks originated from western and northwestern areas; each month exhibits its own particular climatology. In January, the tracks tend to extend along the northern Mediterranean area. In March, the Atlantic low pressures increase noticeably. Most of the tracks have two-or three-day lifetimes; the effect of topography factor on formation of cyclogenesis regions is more outstanding than on leading the tracks. Cyclones which enter Iran are along three main tracks and three sub-tracks. The most important track is the one that enters from the west, originating from Cyprus region; the frequency of occurrence of cyclones exhibits an ascending trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold period
  • Cyclone
  • Middle East
  • Tracking