دوره و شماره: دوره 41، شماره 69 - شماره پیاپی 316558، پاییز 1389