مدلسازی سازگاری دمایی زیتون (Olea europaea L.) در ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) تهران

چکیده

دما مهمترین عامل محیطی است که گلدهی و میوه دهی زیتون را تحت تاثیر قرار می دهد. دماهایی که باروری را تحریک می کنند، و دماهایی که سبب آسیب به درخت یا محصول آن می شوند، برای تعیین سازگاری مهم هستند و باید مورد بررسی قرار گیرند. این تحقیق حداقل دماهای روزانه > 5/12 و < صفر و حداکثر > 1/21 و < 5/12 درجه سانتیگراد اول اکتبر تا آخر مه را برای 10 ایستگاه نواحی زیتون خیز و در حال کشت کشور و یک ایستگاه کنترل، با استفاده از مدل سازگاری دمایی، بررسی نموده است. همچنین برای تعیین احتمال آسیب دماهای بالا طی دوره گلدهی در هر ناحیه، دماهای برابر و بیشتر از 8/37 درجه تحلیل شده‌اند. جهت مشخص شدن خسارت ایجاد شده به وسیله آخرین یخبندان بهاری، دماهای مساوی و کمتر از صفر درجه، که طی دوره گلدهی در هر ناحیه رخ داده است، مورد بحث قرار گرفتنه‌اند. مدل مذکور شاخص‌هایی را ارائه کرده است که نشان می دهد ایستگاه های شیراز، منجیل، گرگان، گنبد و سرپل ذهاب الگوی دمایی مشابه نواحی زیتون خیز دارند.
کلیدواژه‌ها: درجه حرارت، شاخص خسارت، سازگاری دمایی، ورنالیزاسیون، زیتون، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Thermal Adapability of the Olive (Olea europaea L.) In Iran

چکیده [English]

Abstract
Temperature is the most important environmental factor that affects flowering and fruiting. The temperatures induce reproduction and cause damaging to tree or its crop.This paper analyzed daily minimum temperatures <12.5 and >0.0oC, and maximum temperatures <21.1 and >12.5 oC from october 1 to may 31 at nine sites in olive producing and cultivating regions, and one control station, using thermal adaptability model. To determine the probability of high temperature damage during flowering within each region, temperatures equal to or higher than 37.8 oC were considered. To determine damage produced by last frost, temperature equal to or below 0 oC that occurred during flowering within each region, was considered. The model has introduced indicates that Shiraz, Manjil, Gorgan, Gonbad and Sarpol zohab stations show Temperature patern similar to olive producing regions.

Keywords: Temperature; Damage index; Vernalization; Olive, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • temperature
  • Damage index
  • vernalization
  • Olive, Iran,regions.