چکیده های فارسی

10.22059/jphgr.2013.36230

عنوان مقاله [English]

English Abstracts