دوره و شماره: دوره 45، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-124 

مقاله کامل

تحلیل فضایی خشکسالی های بلندمدت ایران

صفحه 1-12

10.22059/jphgr.2013.35831

ام السلمه بابایی؛ بهلول علیجانی


پایش سطح برف حوضۀ سد شاه‌چراغی با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRR

صفحه 13-29

10.22059/jphgr.2013.35832

محمدابراهیم بنی حبیب؛ فریماه سادات جمالی؛ بهرام ثقفیان


ارزیابی الگوهای مکانی زمانی محوطه های باستانی شهرستان سنقروکلیایی در GIS

صفحه 47-64

10.22059/jphgr.2013.35834

محمود حیدریان؛ علیرضا خسروزاده؛ مجید ساریخانی؛ امان الله فتح نیا


تحلیل فرم ریپل مارک‎ها و موانع نبکا در پلایای سیرجان

صفحه 77-94

10.22059/jphgr.2013.35836

محسن پورخسروانی؛ عباسعلی ولی؛ طیبه محمودی محمدآبادی؛ نرجس سالاری