مطالعۀ الگوی دمای سطوح فیزیکی در شرایط جوی متفاوت

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

الگوی رفتاری دمای سطوح در طول شبانه‎روز و نیز در شرایط آب‎وهوایی گوناگون در محیط‎های شهری، شاید در زمینۀ مدیریت و برنامه­ریزی شهری کارآمد باشد. در این پژوهش، روند تغییرات دمای اندازه­گیری‎شدۀ چهار پوشش آسفالت، سیمان، خاک و سنگ، در محدودۀ ایستگاه هواشناسی ژئوفیزیک در شرایط جوی گوناگون واکاوی شد. با توجه به ارتباط بین دمای سطح و دمای هوا، مدل رگرسیونی محاسبۀ دمای سطوح با دمای هوا انتخاب و دمای برآوردشده با دمای اندازه­گیری‎شده در ایستگاه، واسنجی شد. نتایج روش­های آماری نشان داد اختلاف دمای کمینه و بیشینۀ سطوح (به جز آب به‎دلیل تأثیر تبخیر) در شرایط آفتابی، حدود 30 درجۀ سلسیوس است؛ در حالیکه اختلاف آنها در شرایط بارانی، ابری و بادی، به‎ترتیب به حدود 6، 10 و 20 درجۀ سلسیوس می‎رسد. همچنین، در شرایط جوی همراه با بارندگی، علاوه‎بر وقوع کمترین دامنۀ دمایی، رفتار دمایی سطوح نسبت به یکدیگر نیز دچار تغییر می‎شود. نتایج مدل رگرسیونی نشان داد که بیشترین همبستگی بین میانگین دمای هوا و میانگین دمای سطوح وجود دارد. براساس ضرایب همبستگی و ضریب کارایی ناش ـ ساتکلیف، رابطۀ رگرسیونی مورد استفاده برای تخمین میانگین دمای سطوح، از کارآیی مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Physical Surface Temperature Patterns in Different Weather Conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Shamsipour 1
  • Ghasem Azizi 2
  • Mostafa Karimi Ahmadabad 1
  • Masumeh Moghbel 3
1 Assistant Prof., Faculty of Geography, University of Tehran
2 Associate Prof., Faculty of Geography, University of Tehran
3 Ph.D. Candidate of Climatology, Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Introduction
Materials and surfaces with different thermo-physical properties provide variety of temperature
patterns and temporal changes. Analyzing thermal behavior of the different land covers is one of
the significant factors to determine urban microclimates. Urban land covers have usually high
temperature. This can potentially increase the intensity of urban heat island effect and building
cooling energy consumption and also change energy balance and heat fluxes in these areas.
Therefore, regarding to the impact of surface temperature on changes of surrounding air
components and formation of Urban Heat Islands (UHI), the main objectives of this study are
including identification of the circadian pattern of surface temperature in different weather
conditions and providing the best regression model to estimate surface temperature using air
temperature.
Methodology
To determine the surface temperature patterns of different land covers such as Asphalt, Soil,
Cement and Stone, three data loggers along with four Platinum Resistance Thermometers
(PT100 sensors) were installed in Geophysic Weather Station in University of Tehran.
􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯􀀯
∗E-mail: Shamsipr@ut.ac.ir Tel: +98 9126024199
Physical Geography Research Quarterly, 46 (1), Spring 2014 11
Therefore, temperature of these land covers was recorded hourly during the November 2012.
Furthermore, meteorological data including air temperature (°C), relative humidity (%),
precipitation (MM), and cloudiness (Okta) were gathered from Geophysic Weather Station.
Then, circadian temperature pattern of different land covers were selected to be analyzed in six
days of November with different weather conditions (Sunny, Cloudy, Rainy conditions).
Finally, the best regression model for predicting daily mean surface temperature was provided
using air temperature. In addition, two statistical methods such as Nash-Sutcliffe efficiency
coefficient and correlation coefficient were used for determining the efficiency of the regression
model in estimating the different land covers surface temperature.
Results and Discussion
According to the results, it can be concluded that in sunny and cloudy conditions surface
temperature of all land covers increase with sunrise at 6 A.M. (local time) and this trend
continue until noon so that, maximum surface temperature occur around 12 P.M. Then, surface
temperature decreases because of reducing the amount of solar radiation and finally at sunset,
the surfaces lose their heat, obtained during the day, as long wave radiation. It is important to
note that in cloudy conditions, the amount of energy absorption during the day and it loses
during the night is less than sunny conditions because of cloud cover existence in the sky and
the effect of the cloud’s albedo. Therefore, in these weather conditions surface temperature
pattern has sinusoidal mode but temperature range (difference between maximum and minimum
temperature) on cloudy conditions is less than sunny conditions due to cloud cover so that
studying relationship between surface temperature and cloudiness depicted that there is inverse
relationship between them and temperature reduces when cloudiness increase. It was also
illustrated that there is no specific hourly trend in surface temperature in rainy conditions and
there are many variations in surface temperature. Totally, on sunny and cloudy conditions the
highest temperature is related to Asphalt, Cement, soil and Stone, in order. While on rainy
conditions Asphalt has the lowest temperature between the studied land covers because of water
flow over the surface. Thus, it can also be concluded that permeability of the surfaces is one of
the most significant physical properties in the surface temperature behavior. Land covers which
are impermeable (such as Asphalt, Cement and Stone) in rainy conditions show lower
temperature because of the water impact. In addition, reconstructed surface temperature data
display that there is a significant correlation between observed and estimated temperature using
daily mean air temperature, so that correlation coefficient between these two parameters varies
from 0.98 to 0.97 and is significant at 0.01% level. Moreover, result of Nash-Sutcliffe efficiency
coefficient varies from 0.8232 to 0.9205 which shows proper efficiency of the regression model.
Conclusion
The main objective of this study is analyzing surface temperature of different land covers during
the day/night and different weather conditions and also providing a regression model for
estimating the surface temperature in these land covers. Generally, this can be concluded that
different land covers surface temperature is completely a function of their thermal properties in
12 Physical Geography Research Quarterly, 46 (1), Spring 2014
calm and sunny weather conditions. Some surfaces such as Asphalt and cement which have less
thermal conductivity and high absorbency show the highest surface temperature during the day.
While, on rainy conditions both air and surface temperature have many variation because of
cloudiness and precipitation. In such conditions some physical properties like permeability of
the surfaces play significant role in thermal behavior of land covers. Finally, according to the
correlation and Nash-Sutcliffe coefficients it is concluded that regression coefficients between
daily mean air temperature and surface temperature have proper efficiency for calculating daily
mean surface temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • land cover
  • Regression model
  • Surface Temperature Pattern
  • Weather Condition