دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-136 
مطالعۀ الگوی دمای سطوح فیزیکی در شرایط جوی متفاوت

صفحه 59-76

10.22059/jphgr.2014.50619

علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ معصومه مقبل