دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-136 
4. مطالعۀ الگوی دمای سطوح فیزیکی در شرایط جوی متفاوت

صفحه 59-76

علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ معصومه مقبل