چکیده های انگلیسی

10.22059/jphgr.2015.54676

عنوان مقاله [English]

English Abstracts