دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 179-332 
8. اکتشاف نواحی دارای مس در منطقۀ قزل‌داش شهرستان خوی با استفاده از تصاویر هایپریون

صفحه 287-302

10.22059/jphgr.2015.54464

مهدی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی؛ سعیده صاحبی وایقان