دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 179-332