مطالعة شرایط محیطی دریاچه‌های پلویال ایران با استفاده از شواهد رسوبی (مطالعة موردی: کلوت‌های بیابان لوت(

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تهران

چکیده

کلوت‌های ایران نمونه‌ای منحصر به‌فرد از نظر عظمت و وسعت و یکی از ناهمواری‌های ویژة مناطق بیابانی است. این کلوت‌ها هر چند در حال حاضر تحت تأثیر فرسایش بادی انتخابی است، فرایند فرسایش آبی و بادی هم‌زمان در شکل‌گیری آن‌ها دخالت دارد. در این پژوهش، پس از نمونه‌برداری از کلوتی به ارتفاع 33 متر در پانزده لایه، نمونه‌های مورد نظر به آزمایشگاه منتقل شد و مورد آزمایش گرانولومتری قرارگرفت. نتایج به‌دست آمده در مرحلة آزمایشگاهی، با نرم‌افزار GradiStat تحلیل، و جدول‌ها و نمودارهای مربوط استخراج شد. نتایج نشان داد که رسوبات در حد سیلت و رس با طبقه‌بندی افقی و نشانگر رسوبگذاری مواد دانه‌ریز معلق در آب در محیطی آرام است. همچنین، در سطح رسوب‌ها، ترک‌های گلی به همراه رسوبات تبخیری به‌صورت لایه‌هایی از گچ و نمک در بین لایه‌های تشکیل‌دهندة کلوت رویت شد که بیانگر تبخیر شدید دریاچه است. نتایج مورفوسکوپی نیز مؤید این مطلب است که اکثر لایه‌های مورد بررسی، دارای بافت گلی، جورشدگی خیلی بد، و کج‌شدگی مثبت است که نشان می‌دهد در هنگام رسوبگذاری کلوت، فعالیت‌های جریانی در منطقه، ناچیز و محیط کم‌انرژی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Conditions of Iran Pluvial Lakes using Sedimentary Evidence (Case study: Lut Desert Kalut)

نویسندگان [English]

  • Mehran Maghsoudi 1
  • Zahra Khanbabaei 2
  • Aboutaleb Mohammadi 2
  • Sedigheh Mahboobi 2
  • Mahdi Baharvand 2
1 Assistant Professor, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Geomorphology, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Iran Kaluts (Yardang) which are considered as special models in terms of magnitude and extension have been shaped in the west part of the central Lut desert. Although these Kaluts now are influenced by the selective windy erosion, they can be shaped through the process of wind and water erosion. The suitable environment for formation of these Kaluts are the arid region together with little raining and the intensive and continuous wind. The Lut desert Kaluts are shaped in the grounds with finer structure and wind and water erosion. This erosion can be produced when the water is accumulated in the small pit and holes in the humid season after temporary precipitation in the desert. Then, a doughy substance is made and wakened. After drying and as a result of the predominant wind on the district, these pit and holes gradually become enlarged and the long silts produce the Kaluts. In this research, we want to study the sedimentary characteristics of the Kaluts and Iran pluvial lakes by sampling of one of the high Kaluts in Lut desert through sedimentary and granulometery experiences on these samples. 
Materials and Methods
Firstly, through an extensive survey in the district and visual examination of Kaluts, a high Kalut of the district was selected for modeling. After recording the exact position of Kalut by GPS, the related Kalut was sampled. The taken samples crushed in geomorphology laboratory and sieved by shaker. Those samples that were under 63 micron were separated in 10 grams and were used in granulometery test in Pipette way and scaled graduated cylinder. This sampling was done in two days (8 samples for the first day and 2 samples for the second). After sampling in the specific time and in the specific depth of cylinder, the samples were dried and the remained sedimentary samples were weighted in the beakers. Thirdly, the GradiStat software was used to analyze the number gained from the pipette test and figures were drawn.
Results and Discussion
After testing 15 layers taken from the Kalut, granulometery elements of particles such as the context and the size of particles near to the average, qualitative and quantitative measures of Sorting, Skewness and Kurtosis of the particles were identified by the GradiStat statistical software and by statistical relationship between Folk and Ward (1975). The gathering center of bimodal and Unimodal aggregation show very poorly sorted sediments. This position could be observed in most of underneath layers. This could be produced by shaping sedimentary in the specific context that could create different particles with different sizes. According to the obtained results from statistical and experimental analysis, the context of all layers in Folk triangles was determined as muddy and their particles as the rate of silt and clay. It was expected that the Skewness of all layers was positive and the results show that most of the layers have positive title to fine and very fine particles.
Conclusion
Iran kaluts are unique example of the magnitude and extent of desert areas. Although these Kaluts are affected by wind erosion, but water and wind erosion processes are involved in their formation simultaneously. In this study, after sampling from a Kalut with 33 meters high and 15 layers, these sediment samples were transferred to the laboratory and examined by granulometery tests. The results of this study revealed that the Kalut sedimentary samples in the rate of silt and clay have horizontal and lamination classification. This refers to this fact that the tiny sediments hanging in the water were deposited in a calm environment. Furthermore, on the muddy silts some chaps were observed. The silts were produced when the lakes were dried and the water was vaporized severely and then the sediments could be observed in the form of salty and chalky layers of Kaluts along with silt and clay particles carried by the wind. This fact can be certified with respect to this fact that in the past the shallow lake was severely vaporized and dried in the low energy environment. As a result of this, the chalky and salty layers were made. Based on the experiments, most of the related layers have the muddy context with very bad sorting and fine skewness. This reveals that the following activities in the district were low and the environment was low energy during sedimentation of the kaluts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gradistat
  • granulometery
  • Kalut
  • Lut Desert
احسانی، ا.ﻫ. (1389). ژئومورفومتری مگایاردانگ‌های لوت، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 74 : 63-78.
احمدی، ح. (1387). ژئومورفولوژی کاربردی (فرسایش آبی)، انتشارات دانشگاه تهران.
ﺟﺪاری ﻋﯿﻮﺿﯽ، ج. (1383). ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﯾﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.
علائی طالقانی، م. (1384). ژئومورفولوژی ایران، نشر قومس.
علوی پناه، س.ک. (1383). بررسی منابع و رطوبت سطح الارض کلوت ‌ای بیابان لوت با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، پژوهش‌های جغرافیایی، 4: 271-280.
محمودی، ف. (1374). ژئومورفولوژی دینامیک، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
محمودی، ف. (1367). تحول ناهمواری‌های ایران در کواترنر، پژوهش‌های جغرافیایی، 22: 5-43.
مشهدی، ن.؛ علوی‌پناه، س.ک.؛ احمدی، ح. (1381). مطالعة ژئومورفولوژی یاردانگ‌های لوت، مجلة بیابان، جلد 7، 2: 25-43.
ﻣﻌﺘﻤﺪ، ا. (1370). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸأ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘة ﯾﺰد– اردﮐﺎن، ﻧﺸﺮﯾة ﺑﯿﺎﺑﺎن، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮی و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 30،169 صفحه
مقصودی، م.؛ عمادالدین، س. (1383). ارزیابی ویژگی‌های ژئوتوریسمی لندفرم‌های نواحی بیابانی با تأکید بر دشت لوت، مطالعات گردشگری، 6 : 95-108.
موسوی حرمی، رضا.(1377). رسوب شناسی، انتشارات آستان قدس رضوی.
مهرشاهی، د.؛ نکونام، ز. (1388). چهره‌های شگفت‌انگیر فرسایش بادی در بیابان‌های ایران، مجلة رشد آموزش، جغرافیا، 88: 3-7.
 
 
Ahmadi, H. (1995). Applied Geomorphology (Water Erosion), University of Tehran.
Alaei Taleghani, M. (2005). Iran geomorphology, Ghomes publication.
Alavipanah, S.K. (2004). Survey the sources and surface water of Lut desert Kalut using of satellite data, geographic research, No.4.
Berberian, M. et al. (2001). The 1998 March 14 Fandoqa Earthquake (Mw 6.6) in KermanProvince, Southeast Iran: Re-rupture of the 1981 Sirch Earthquake Fault, Triggering of Slip on Adjacent Thrusts and the Active Tectonics of the Gowk Fault Zone, Geophysical Journal International, 146(2): 371-398.
Brookes, I.A. (2001). Aeolian Erosional Lineations in the Libyan Desert, Dakhla Region, Egypt, Geomorphology, 39(3-4): 189-209.
Dresh, Y. (1968). Reconna issuance  danse le lut (Tran): Bull. Assoc. Geoj Fr., 362-363: 3-1530.
Ehsani, A.H.; Quiel, F. (2008). Application of Self Organizing Maps and SRTM Data to Charecterize Yardangs in the Lut Desert, Iran, Remote Sensing of Environment, 112(7): 3284-3294.
Ehsani, A.H. (2010). Geomorphometry of  Lut Mgayardang, research Physical Geography, No. 74
Folk R. L., Ward, M.C., 1957, Brazos River Bar (Texas): A Study in the Significance of Grain Size Parameters, Journal of Sedimentary Research, Vol. 27, No. 1, PP. 3-27.
Folk, R. L., 1980, Petrology of Sedimentary Rocks, Austin, Hemphill, Texas.
Folk, R.L., 1954. The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary rocks. Journal of Geology, 62, 344-359.
Folk, R. L. 1974. Petrology of Sedimentary Rock, Hemphill Publishing Company, Austin, TX
Gabriel, A. (1938). The Southern Lut and Iranian Baluchistan, Geographical Journal, 92: 193–208.
Goudie, A.S. (2002). Great Warm Deserts of the World: Landscape and Evolution, Oxford University Press, 480 pp.
Goudie, A.S.; Stokes, S. (1999). Yardang Landforms from Kharga Oasis, South-western Egypt, Zeitschift für Geomorphologie,Supplementbände, 116: 97-112.
Hedin, S. (1903). Central Asia and Tibet, Charles Scribner and Sons, New York, 608 pp.
Huggett, R.J. (2003). Fundamentals of Geomorphology, Routledge, 386 pp.
Inbar, M. and Risso, C., 2001, Holocene Yardangs in Volcanic Terrains in the Southern Andes, Argentina, Earth Surface Processes and Landforms, 26: 657–666.
Jedari Eivazi, J. (2004). Iran geomorphology, Payam Noor University.
Krinsley, D.B. (1970). A Geomorphological and Palaeoclimatological Study of the Playas of Iran, U.S. Geological Survey, U.S. Government Printing Office, Contract, PROCP 700-800. US Air Force Cambridge Research. 329 pp.
Maghsoudi, M.; Emadeddin, S. (2004). Evaluation of Geotourism characteristic of the desert region landforms with emphasis on Lut, Tourism Studies, No. 6
Mahmodi, F. (2000). Dynamic Geomorphology, University of Payamenour Press, Tehran.
Mahmodi, F. (1988). Iran roughness development in the Quaternary, geographical research, 22.
Mashhadi, N.; Alavipanah, S.K.; Ahmadi, H. (2002). Study the Geomorphology of Lut Desert, Desert, 7(2).
Mehrshahy, D.; Nekounam, Z. (2009). Wind erosion amazing figures in Iran desert, Journal of Geography Education, No. 88
Mildrexler, D.J.; Zhao, M.; Running, S.W. (2006). Where Are the Hottest Spots on Earth? EOS, Transactions American Geophysical Union, 87(43): 461.
Mosavi harami, R.(1999).Sedimentology,Astan Quds Razavi Press
Motamed, A. (1991). Evaluation of the origin of sands region Yazd– Ardekan, publication desert, Research Center of Tehran University Press desert regions, No. 30.
 
Ward, A.W. and Greeley, R., 1984, Evolution of the Yardangs at Rogers Lake, California, Geological Society of America Bulletin, 95(7): 829-837 .