دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-174 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. واکاوی پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران زمین

صفحه 1-14

10.22059/jphgr.2016.57024

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان