دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-174