چکیده های انگلیسی

10.22059/jphgr.2016.57502

عنوان مقاله [English]

English Abstracts