بررسی تغییر اقلیم حوضۀ گاوخونی در فاز پایانی کواترنر

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 استاد ژئومورفولوژی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشیار ژئومورفولوژی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، ایران

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکدة علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، ایران

چکیده

دریاچه‌ها آرشیوی محیطی قلمداد می‌شوند که شواهد تغییرات اقلیمی را در خود نگاشته‌اند. نشانه‌های متعدد محیطی در چشم‌اندازهای مورفولوژیکی حوضة گاوخونی حکایت از تغییرات اقلیمی عمیقی دارد. این حوضة آبی که در استان اصفهان واقع شده در گذشته آب‌وهوای متفاوت از امروز داشته و فرم‌ها و فرایندهای ژئومورفیکی آن طی کواترنر تحولات بسیاری به خود دیده است. در این پژوهش با تکیه به روش رایت، روش آلومتریو مدل پلتیر و در متنی مقایسه‌ای سعی شده تغییرات حرارتی و رطوبتی و محیطی آن از طریق ردیابی و بازیابی داغ‌آب‌ها و تراس‌های دریاچه‌ای کواترنر و نسبت سطوح یخ‌ساز به سطوح آبگیر دریاچة گاوخونی بازشناسی و شمایی از دریاچة‌ احیاشدة گاوخونی در آن زمان ارائه شود. نتایج حاصل از این بررسی‌ها که برگرفته از طرحی تحقیقاتی در دانشگاه اصفهان است نشان می‌دهد که میزان رطوبت منطقه نسبت به زمان حاضر نزدیک به 5/1 برابر و دمای محیطی حدود 5 درجة سانتی‌گراد افزایش داشته است. همچنین، نقشة‌ مورفوکلیماتیکی تهیه‌شده با استفاده از مدل پلتیر نیز حکایت از تفاوت مناطق نه‌گانه این مدل در فاز پایانی کواترنر نسبت به حال دارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Climate change in Gavkhouni Basin at the late Quaternary phase

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Kiani 1
 • Mohammad Hosein Ramesht 2
 • Amjad Maleki 3
 • Farideh Safakish 4
1 PhD Candidate in Geomorphology, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Iran
2 Professor of Geomorphology, Faculty of Geographical Sciences and Planning, University of Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Razi University of Kermanshah, Iran
4 PhD Candidate in Geomorphology, Faculty of Geographical Sciences, University of Kharazmi, Iran
چکیده [English]

Introduction
In spite of its short time period compared with the earth long evolution history, quaternary has had a significant effect on the final formation of the landforms and vital resources. It is the final analysis of these levels and fully dependent on the earth genetic diseases and, above all, significant climate changes that have happened during this period. Gavkhouni basin morphological perspectives demonstrate several climate changes in quaternary. The effects of these changes are a completely known phenomenon on the lake. Indeed, the lake can be viewed as an archive within which quaternary climate changes evidence has been maintained.
Gavkhouni basin in the past had weather different from today weather. Thus, geomorphic forms and processes have experienced great evolutions during quaternary and have been different from today. Since the geomorphic evolution of Gavkhouni basin have been affected by the external processes, i.e., climate fluctuations of the Fourth Era, is the result of these processes operations at the present. Referring to these operations, the past climate fluctuations in the area can be demonstrated.
 
Materials and Methods
The purpose of this study is to determine the temperature and moisture changes and transitions through tracing and revival of hot-waters and lake terraces and presenting a schematic image of the recovered lake of quaternary in Gavkhouni basin. In order to achieve this aim, the statistics related to annual temperature and rainfall of 13 stations within the basin and around it were selected and, in the next stage, quaternary temperature was reconstructed using the Wright method based on the snow line, and the changes were plotted. Then, using the Peltier model with its two basic parameters o temperature and rainfall, the survey of morphoclimatic regions of Gavkhouni basin was measured both in Vurm and the current.
 
Results and Discussion
To estimate the current annual mean temperature and to provide isotherm map using the annual mean temperature and height of each station, a thermal gradient with correlation coefficient of 0.92 was obtained. Then, applying equation (1) in the height model of the basin isotherm lines provided minimum, maximum, and the mean statistics of the Gavkhouni lake basin. Then the locations of 153 glacial cirques within Gavkhouni Basin were determined using the curve form of topographical map within a height range of 2500-3400 meters. The snow line of the basin measured based on Wright model was 2500 meters. Assuming the annual mean temperature at snow line as 0o and by exploiting the relation of temperature and height as well as given the 5 o reduction in past temperature compared to that of the present, the mean temperature map during the cold period of the year was plotted and its minimum, maximum and mean were calculated. In the next stage, the nine-tuple regions were segregated using the Peltier graph, temperature parameters and annual rainfall and its result was plotted in the form of current morphoclimatic maps and the late quaternary phase. 
Then, with regard to the studies conducted on Zagros basin lakes and the resulted linear relation between the two variables, ice maker survey and lakes survey, with the correlation coefficient 0.70, it was demonstrated that there was a kind of coupling between the height and survey of the ice maker and the survey of the lake. The more the height of the peaks are, the more is the survey of the ice maker and, as the result, the more the survey of the lake. Certainly, the lake survey and volume have decreased by the reduction of these variables at the present time. This suggests evidently the climate changes in the late quaternary phase compared to that of the present.
 
Conclusion
In order to investigate the weather fluctuations and environmental responses of Gavkhouni Basin, we concentrated on the past temperature and rainfall reconstruction. This measures the depth and volume of the lake and the survey of the lake ice maker in the past. Reconstruction of past temperature and rainfall and comparison with the present indicates a 1.5 times reduction in rainfall and 5 degrees increase in the mean temperature of Gavkhouni Basin. A contradict which has had so many climate and geomorphic changes as the consequence. Peltier method-based morphoclimatic maps show that the vastest survey of the basin was related to semi-arid region with 48.45% followed by Savan and Bouril regions with 35.28% and 14.95%, respectively. At the present, the semi-arid region with almost a double increase up to 83.24% has still the most survey of the region. Dried region with 13.79% is placed in the second rank. On the other hand, defining the limits of traced lake terraces through hot-waters represents the existence of a huge lake with a greater volume in the past. In other words, with correspondence of wet periods with glacial periods in the region, the basin extent has been augmented during the cold era by increasing the rainfall and consequently increasing the river discharge. Therefore, the volume of Gavkhouni lake water reached to 892 km3 at the time, but during the warm era it reached to 21 km3 because of the reduction of ice maker concentrations in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allometry
 • cirque
 • climate change
 • morphoclimate
 • Peltier
 1. تقوی، ل.؛ طیبی، ص.؛ طیبی، س. و کریمیان، ب. (1392). تحلیل اقلیم دیرینة بخش شمالی تالاب گاوخونی با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی و فرعی، فصلنامة علمی- پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 16: 53-62.
 2. عزیزی، ق.؛ اکبری، ط. و هاشمی، س.ح. (1392). تغییرات پوشش گیاهی و آب‌وهوای دیرین در طی گذار آخرین دورة یخبندان- هولوسن (مطالعة موردی: دریاچة نئور در شمال غرب ایران) ، پژوهش‌های محیط‌زیست، 7(4): 3-12.
 3. عطایی، ﻫ. و فنایی، ر. (1392). شناسایی روند تغییرات ماهانه و سالانة متوسط دمای حوضة آبریز گاوخونی طی دورة آماری 1961- 2010، فصلنامة علمی- پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 17(5): 31-46.
 4. قیومی‌محمدی، ح. (1390). بررسی فرایندهای ریخت‌زا و خاکساز پدیدآورندة تحولات طبیعی و مدنی زاینده‌رود در کواترنر، پایان‌نامة دکتری، دانشگاه اصفهان.
 5. مقصودی، م.؛ خوش‌اخلاق، ف.؛ حنفی، ع. و روستا، ا. (1389). پهنه‌بندی فرایندهای هوازدگی سنگ‌ها بر اساس مدل‌های پلتیر در شمال غرب ایران، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، 4(42): 35-42.
 6. یمانی، م. (1386). ژئومورفولوژی یخچال‌های زردکوه (بررسی اشکال ژئومورفولوژیک و حدود گسترش آن‌ها)، پژوهش‌های جغرافیایی، 59(39): 125-139.
 7. یمانی، م.؛ مقیمی، ا.؛ عزیزی، ق. و باخوشی، ک. (1392). تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی‌های غرب استان کردستان، پژوهش‌هایجغرافیایطبیعی، 4(45): 1-14.
 8. Ammann, B.; Lotter, A.F.; Eicher, U.; Gaillard, M.J.; Wohlfarth, B.; Haeberli, W. and Schlüchter, C. (1994). The Würmian Late‐glacial in Iowland Switzerland. Journal of Quaternary Science, 9(2), 119-125.
 9. Ataee, H. and Fanaee, R. (2013). Identification of monthly and annual mean temperature trends of Gavkhonicatchment over the past half-century, Journal of Wetland Ecobiology, 5(17), 31-46. (Persian)
 10. Azizi, Gh.; Akbari, T. and Hashemi, H. (2013). Vegetation and Climate change During the Late Glacial – Holocene in Iran A Case Study From Lake Neor in NW Iran, Environmental Researchs, 4(7), 3-12. (Persian)
 11. Brauer, A., Günter, C., Johnsen, S.J. and Negendank, J.F.W. (2000). Land-ice teleconnections of cold climatic periods during the last Glacial/Interglacial transition. Climate Dynamics, 16(2-3), 229-239.
 12. Carrión, J.S., Fernández, S., González-Sampériz, P., Gil-Romera, G., Badal, E., Carrión-Marco, Y. and Burjachs, F. (2010). Expected trends and surprises in the Lateglacial and Holocene vegetation history of the Iberian Peninsula and Balearic Islands. Review of Palaeobotany and Palynology, 162(3), 458-475.
 13. Cohen, A.S. (2003). Paleolimnology: the history and evolution of lake systems, Oxford University Press, New York.
 14. Demske, D.; Tarasov, P.E.; Wünnemann, B. and Riedel, F. (2009). Late glacial and Holocene vegetation, Indian monsoon and westerly circulation in the Trans-Himalaya recorded in the lacustrine pollen sequence from Tso Kar, Ladakh, NW India. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 279(3), 172-185.
 15. Fowler, R., & Petersen, J. (2003). A Spatial Representation of Louis Peltier’s Weathering, Erosion and Climatic Graphs Using Geographic information Systems(GIS). Proceedings esri. com/library/usercof/proco4/docs/pap1752. pdf.
 16. Gasse, F.; Arnold, M.; Fontes, J.C.; Fort, M.; Gibert, E.; Huc, A. and Qingsong, Z. (1991). A 13, 000-year climate record from western Tibet. Nature, 353(6346), 742-745.
 17. Gasse, F.; Fontes, J.C.; Van Campo, E. and Wei, K. (1996). Holocene environmental changes in Bangong Co basin (Western Tibet). Part 4: discussion and conclusions. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 120(1), 79-92.
 18. Ghaumi, H. (2011) The Influence of Morphogenic-Pedogenic Processes on Natural and Civil Evolutions of Zayandehroud at the Quaternary Period, PhD thesis, isfahan university, Iran. (Persian)
 19. Hammer, U.T. (1986). Saline lake ecosystems of the world (Vol. 59). Springer Science & Business Media.
 20. Hughen, K. A., Overpeck, J. T., Peterson, L. C., & Trumbore, S. (1996). Rapid climate changes in the tropical Atlantic region during the last deglaciation. Nature, 380 (6569), 51–54.
 21. Kadlec, J.; Kocurek, G.; Mohrig, D.; Shinde, D.P.; Murari, M.K.; Varma, V. and Singhvi, A.K. (2015). Response of fluvial, aeolian, and lacustrine systems to late Pleistocene to Holocene climate change, Lower Moravian Basin, Czech Republic, Geomorphology, 193-208.
 22. Karpuz, N.K. and Jansen, E. (1992). A high‐resolution diatom record of the last deglaciation from the SE Norwegian Sea: Documentation of rapid climatic changes, Paleoceanography, 7(4): 499-520.
 23. Komatsu, T. and Tsukamoto, S. (2015). Late Glacial lake-level changes in the Lake Karakul basin (a closed glacierized-basin), eastern Pamirs, Tajikistan, Quaternary Research, 83(1), 137-149.
 24. Last, W.M. and Ginn, F.M. (2005). Saline systems of the Great Plains of western Canada: an overview of the limnogeology and paleolimnology, Saline systems, 1(1), 10.
 25. Li, W.; Fu, R.; Juarez, R.I.N. and Fernandes, K. (2008). Observed change of the standardized precipitation index, its potential cause and implications to future climate change in the Amazon region. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1498): 1767-1772.
 26. Litt, T.; Schmincke, H.U. and Kromer, B. (2003). Environmental response to climatic and volcanic events in central Europe during the Weichselian Lateglacial, Quaternary Science Reviews, 22(1): 7-32.
 27. Lowe, J.J.; Ammann, B.; Birks, H.H.; Björck, S.; Coope, G.R.; Cwynar, L. and Walker, M.J.C. (1994). Climatic changes in areas adjacent to the North Atlantic during the last glacial‐interglacial transition (14‐9 ka BP): A contribution to IGCP‐253, Journal of Quaternary Science, 9(2): 185-198.
 28. Maghsoudi, M.; Khoshakhlagh, F.; Hanafi, A. and Rosta, I. (2010). Zoning of weathering processes in northwest of Iran using Peltier model. Physical Geography Research Quarterly, 42(4): 35-46. (Persian)
 29. McBean, E. and Motiee, H. (2008). Assessment of impact of climate change on water resources: a long term analysis of the Great Lakes of North America, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 12(1): 239-255.
 30. Mortsch, L.D. and Quinn, F.H. (1996). Climate change scenarios for Great Lakes Basin ecosystem studies. Limnology and oceanography, 41(5), 903-911.
 31. O'Sullivan, P. and Reynolds, C.S. (Eds.) (2008). The lakes handbook: limnology and limnetic ecology (Vol. 1), John Wiley & Sons.
 32. Peltier, L.C. (1950). The geographic cycle in periglacial regions as it is related to climatic geomorphology. Annals of the association of American Geographers, 40(3), 214-236.
 33. Rasmussen, S.O.; Andersen, K.K.; Svensson, A.M.; Steffensen, J.P.; Vinther, B.M.; Clausen, H.B. and Ruth, U. (2006). A new Greenland ice core chronology for the last glacial termination. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984–2012), 111(D6).
 34. Riaz, S.; Ali, A. and Baig, M.N. (2014). Increasing risk of glacial lake outburst floods as a consequence of climate change in the Himalayan region, Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies, 6(1): 7.
 35. Ryner, M.; Gasse, F.; Rumes, B. and Verschuren, D. (2007). Climatic and hydrological instability in semi-arid equatorial East Africa during the late Glacial to Holocene transition: a multi-proxy reconstruction of aquatic ecosystem response in northern Tanzania. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 248(3): 440-458.
 36. Ryner, M.A.; Bonnefille, R.; Holmgren, K. and Muzuka, A. (2006). Vegetation changes in Empakaai Crater, northern Tanzania, at 14,800–9300 cal yr BP., Review of Palaeobotany and Palynology, 140(3): 163-174.
 37. Seif, A. and Ebrahimi, B. (2014). Combined use of GIS and experimental functions for the morphometric study of glacial cirques, Zardkuh Mountain, Iran, Quaternary International, 353: 236-249.
 38. Sklyarov, E.V.; Solotchina, E.P.; Vologina, E.G.; Ignatova, N.V.; Izokh, O.P.; Kulagina, N. V. and Khlystov, O.M. (2010). Detailed Holocene climate record from the carbonate section of saline Lake Tsagan-Tyrm (West Baikal area). Russian Geology and Geophysics, 51(3): 237-258.
 39. Smoot, J.P. and Lowenstein, T.K. (1991). Depositional environments of non-marine evaporites. Developments in sedimentology, 50: 189-347.
 40. Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, K.B. and Miller, H.L. (2007). IPCC, 2007: Climate change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
 41. Speer, M.S.; Leslie, L.M. and Fierro, A.O. (2011). Australian east coast rainfall decline related to large scale climate drivers. Climate dynamics, 36(7-8): 1419-1429.
 42. Street, F.A. and Grove, A.T. (1979). Global maps of lake-level fluctuations since 30,000 yr BP. Quaternary research, 12(1), 83-118.
 43. Taghavi, L.; Tayebi, S.; Tayebi. S. and Karimian, B. (2013). Geochemistry application of Major and Trace Elements for Analysis of Palaeo Climate of North Part of Gavkhooni Wetland, Journal of Wetland Ecobiology, 5(16): 53-62. (Persian)
 44. Valero-Garcés, B.; Morellón, M.; Moreno, A.; Corella, J.P.; Martín-Puertas, C.; Barreiro, F. and Mata-Campo, M.P. (2014). Lacustrine carbonates of Iberian Karst Lakes: Sources, processes and depositional environments, Sedimentary Geology, 299: 1-29.
 45. van Raden, U.J.; Colombaroli, D.; Gilli, A.; Schwander, J.; Bernasconi, S.M.; van Leeuwen, J. and Eicher, U. (2013). High-resolution late-glacial chronology for the Gerzensee lake record (Switzerland): δ 18 O correlation between a Gerzensee-stack and NGRIP. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 391: 13-24.
 46. Wünnemann, B.; Demske, D.; Tarasov, P.; Kotlia, B.S.; Reinhardt, C.; Bloemendal, J. and Arya, N. (2010). Hydrological evolution during the last 15kyr in the Tso Kar lake basin (Ladakh, India), derived from geomorphological, sedimentological and palynological records. Quaternary Science Reviews, 29(9): 1138-1155.
 47. Yamani, M. (2007). Zardkoh Glaciers Geomorphology, Geography Research Quarterly, 39(59): 125-139. (Persian)
 48. Yamani, M.; Moghimi, E.; Azizi, Gh. and Bakhishi, K. (2014). Determination of Holocene morphoclimatic regions in Highlands of the West of Kurdistan province, Physical Geography Research Quarterly, 45(4): 1-14. (Persian)
 49. Zawiska, I.; Słowiński, M.; Correa-Metrio, A.; Obremska, M.; Luoto, T.; Nevalainen, L. and Milecka, K. (2015). The response of a shallow lake and its catchment to Late Glacial climate changes- A case study from eastern Poland. CATENA, 126: 1-10.