تحلیل روند شاخص‌های حدی بارش روزانه در ایران

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 استاد دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکدة جغرافیا، دانشگاه تهران

4 پژوهشگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده

یکی از اثرهای تغییر اقلیم بروز بی‌نظمی در چرخة هیدرواقلیمی کرة زمین است. این تغییرات در عدم موازنۀ تراز سطح آب در منابع آب زیرزمینی، سطحی، دریاچه‏ها و همچنین تغییر در توزیع مقدار و زمان بارش‏ها و جریان رودخانه نمود پیدا می‏کند. تحقیق حاضر به منظور شناخت روند تغییرات شاخص‏های حدی بارش روزانة ایران انجام گرفته است. بدین منظور، از داده‏های بارش 24ساعتة 47 ایستگاه سینوپتیک طی دورة 1982 ـ 2012 استفاده شده است. برای استخراج روندها از شاخص‏های تیم کارشناسی آشکارسازی و نمایش تغییر اقلیم و شاخص‏های ETCCDI با استفاده از نرم‌افزار RClimDex تحت زبان برنامه‌نویسی  Rبهره‏گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد در دورة مورد مطالعه همة شاخص‏های حدی بارش در ایران دارای تغییر و روند است. در بیشتر ایستگاه‏ها، بارش سالانه کاهش (شامل حدود 92 درصد از ایستگاه‏ها) و تعداد روزهای خشک (CDD) افزایش یافته است (شامل حدود 72 درصد از ایستگاه‏ها) و فقط در برخی از ایستگاه‏ها در نواحی مرکزی و دامنه‏های زاگرس تعداد روزهای خشک روند کاهشی دارد. از نظر بارش‏های سنگین و نیمه‏سنگین و همچنین روزهای مرطوب و فوق‏العاده مرطوب، سهم تغییرات در ایستگاه‏های واقع در سواحل شمال و جنوب بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Daily Precipitation Extreme Indices Trend in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossin Mohammadi 1
  • Ghasem Azizi 2
  • Faramarz khoshahklagh 3
  • Firooz Ranjbar 4
1 Professor of climatology, Faculty of Geography, University of Tehran
2 Associate professor of climatology, Faculty of Geography, University of Tehran
3 Assistant professor of climatology, Faculty of Geography, University of Tehran
4 PhD in climatology, Faculty of Geography, University of Tehran, Malek Ashtar University of technology
چکیده [English]

Introduction
Climate change caused some changes in the global environmental conditions in the recent decades. One of the climate change impacts is the disturbance of the hydro- climatic cycle in the world. The effects of climate change on the hydrological cycle are including changes in groundwater levels, lakes, as well as changes in the distribution of rainfall timing and intensity and river flows. Intensity and frequency of extreme precipitation events and the risk of floods and droughts are increasing due to the climate change in the large parts of the world.
The impact of climate change on spatial and temporal characteristics of precipitation and extreme events affected people life. Hence, study on trend and changes of precipitation extreme can reveal the occurrence of every related hazard. The studies around the world have shown that global warming and climate change impacts and the precipitation condition have been altered in different regions. The main objective of this study is to evaluate daily precipitation indices trend in Iran. 
 
Methodology
In order to analyze daily precipitation indices trend, 47 synoptic stations were used to investigate the precipitation extreme events over Iran during the 1982- 2012 (11323 consecutive days). The RClimDex software was applied to extract daily precipitation trend.
The list of precipitation indices are:

RX1day: Monthly maximum 1-day precipitation
Rx5day: Monthly maximum consecutive 5-day precipitation
R10: Annual count of days when PRCP>=10mm
R20: Annual count of days when PRCP>=20mm
CDD: Maximum number of consecutive days with RR<1mm
CWD: Maximum number of consecutive days with RR>=1mm
R95p: Annual total PRCP when RR>95th percentile
R99p: Annual total PRCP when RR>99th percentile
PRCPTOT: Annual total PRCP in wet days (RR>=1mm)

 
Results and discussion
On average, the amount of precipitation in climatic stations such as Bam, Zabul, Yazd, Tabas, Jask and Zahedan was less than 80 mm whereas Bandar Anzali, Rasht, Ramsar and Noshahr stations have experienced above 1000 mm of precipitation during the period, 1982- 2012. Among all studied stations, Anzali and Zabol stations have had about 1763 and 52 mm of precipitation during the studied statistical period, respectively. Investigation of total index of annual precipitation in Iran represents that the slope of precipitation in most of the stations is negative during the 1982- 2012. Averagely, the annual precipitation of Iran has decreased about 2.5 mm during the 1982- 2012.
Generally, the results indicated that the trend of CWD index in some regions was negative, in some regions was positive and in some other regions there wasn’t any trend in the index during the 1982- 2012. Among all the studied stations, the CWD index had positive trend for 11 stations including Kashan, Semnan, Ramsar, Mehr Abad, Dooshan Tapeh, Zahedan, Khorram Abad, eastern Isfahan, Anzali and Abadeh. There was no trend in Arak, Bandar Lengeh and Shahrood stations and negative trend was observed in other stations. According to the results, the CDD index was increasing in most of the studied stations during the period 1982- 2012. Approximately, in 72.5% of the stations the index was raising and in 27.5% of stations it showed decreasing trend. The trends showed that the number of days without precipitation is increasing. The greatest changes have been observed on the coast of the Caspian Sea and the Persian Gulf. The results showed that the indices of R 10 mm, R 20mm, and R 25 mm, at most of the stations have been decreased and R 10 mm index had more negative trend.
The trends indicated that the number of days without precipitation is increasing. Among the studied stations, Ramsar station has experienced the highest downward slope of R95p index with 6.4 mm, annually. From this point of view, Saghez, Rasht, Sanandaj and Bandar Abas stations had the highest downward slope in very wet days. Moreover, Gorgan station with 2.7 mm has experienced the most increasing trend among all stations annually and Shiraz, Esfahan and Chabahar with higher than one mm are in the next rank.
 
Conclusion
The results indicated that all Precipitation Extreme Indices has been changed over Iran during the 1982-2012. There were negative trends in more stations. In most of the studied stations, annual rainfall has decreased and the number of dry days (CDD) has increased. Only a few stations in the central regions and the foothills of the Zagros have had positive trend

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • extreme indices
  • Iran
  • precipitation
  • trend
اسدی، ا. و حیدری، ع. (1390). تحلیل تغییرات سری‌های دما و بارش شیراز طی دورة 2005 ـ 1951، مجلة جغرافیاوبرنامه‌ریزیمحیطی، 22(41): 137 ـ 152.
تقوی، ف. و محمدی، ح. (1386). بررسی دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی به منظور شناخت پیامدهای زیست‌محیطی، محیط‌شناسی، 33(43): 11 ـ20.
رحیم‌زاده، ف.؛ دزفولی، ﻫ. و پور‌اصغریان، آ. (1390). ارزیابی روند و جهش نمایه‌های حدی دما و بارش استانهرمزگان، مجلة توسعة جغرافیایی، 21: 97 ـ116.
عساکره، ح. (1391). تغییر توزیع فراوانی بارش‌های فرین شهر زنجان، مجلة جغرافیاوبرنامه‌‌ریزیمحیطی، 23(45): 51 ـ66.
عسگری، ا؛ رحیم‌زاده، ف.؛ محمدیان، ن.؛ و فتاحی، ا. (1386). تحلیل روند نمایه‌های بارش‌های حدی در ایران، تحقیقات منابع آب ایران، 3(3).
کتیرایی، پ.‌س.؛ حجام، س. و ایران‌نژاد، پ. (1386). سهم تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند بارش در ایران طی دورة1960 تا2001، مجلة فیزیکزمینوفضا، 33(1): 67 ـ 83.
محمدی، ح. و تقوی، ف. (1384). روند شاخص‌های حدی دما و بارش در تهران، پژوهش‌هایجغرافیایی، 53: 151 ـ172.
هدایتی، ا. (1382). تحلیلی بر تغییرات تاریخ شروع بارش و روند آن در تهران، سومین کنفرانس منطقه‌ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، اصفهان.
Asadi, A. and Heydari, A. (2012). Analysis of change series of temperature and precipitation in Shiraz, during 2005-1951, Geography andEnvironmental Planning Juornal, 22(41): 137-152.
Asakereh, H. (2013). Changes in extreme frequency precipitation in Zanjan, Geography andEnvironmental Planning, 23(45): 51-66.
Asgari, A.; Rahimzadeh, F.; Mohammadian, N. and Fatahi, A. (2007). Analysis of extreme precipitation indices trend in Iran,Iran-Water ResourcesResearch, 3(3).
Brown, P, Raymond .J., Bradley S., Keimig F. T. (2010). Changes in Extreme Climate Indices for the Northeastern United States, 1870–2005, Journal of Climate, 23: 6555-6572.
Chieh-Kao S and Ganguly, A.R. (2011). Intensity, duration, and frequency of precipitation extremes under 21st‐century warming scenarios, Journal of Geophysical Research, Vol. 116, D16119, doi:10.1029/2010JD015529, 2011.
Gajic-Capka, M. and Cindric, K. (2011). Secular trends in indices of precipitation extremes in Croatia, 1901-2008, Geofizika, 28: 2011.
Hedayati, A. (2004). Analysis of changes in precipitation Start date and trends in Tehran, Third regional conference and first International Conference Climate Change, Esfahan.
Katirai, P.S.; Hejam, S. and Irannejad, P. (2007). Daly precipitation frequency and intensity changes in precipitation trend distribution over 1960-2001, Journal of the Earth and SpacePhysics, 33(1): 67-83.
Klein tank, A.M.G. and Konnen, G.P. (2003). Trends in Indices of Daily Temperature and Precipitation Extremes in Europe, 1946-99, Journal of Climate, 16: 3665-3680.
Manton, M.J.; Della-Marta, P.M. ; Haylock, M.R.; hennessy, K.J.; Nicholls, N.; Chambers, L.E.; Colins, D.A.; Daw, G.; Finet, A.; Gunawan, D.;  Inape, K.; Isobe, H.; Kestin, T.S.; Lefale, P.; Lyu, C.H.; Lwin, T.; Maitrepierre, L.; Ouprasitwong, N.; Page, C.M.; Pahalad, J.; Plummer, N.; Salinger, M.J.; Suppiah, R.; Tran, V.L.; Trewin, B.; Tibig, I. and Yee, D. (2001). Trends iv extreme Daly Rainfall and Temperature in Southeast Asia and south Pacific: 1961- 1998, International Journal of Climatology, 21: 269-284.
New ,M.; Hewitson ,B.; Stephenson ,D. B.; Tsiga, A.; Kruger .A.;Manhique .A.; Gomez. B.; Coelho ,Caio A. S..; Dorcas ,N M.; Skansi. M de los M.; Manola ,B.; Javier .S.; Aguilar, E .; Groening ,J A A .; Bentancur ,O J .; Geier ,Y. R. C.; Amaya ,R. L. C .; Jácome ,H  .; Ramos ,A. M .; Rojas, C. O , Pasten, A. M , Mitro ,S .S , Jiménez ,C. V .; Martínez, R .; Alexander, L. V , Jones ,P.D.  (2013). Warming and wetting signals emerging from analysis of changes in climate extreme indices over South America, Global and planetary change, 100: 295-307.
Mohammadi, H. and  Taghavi, F. (2005). Temperature and Precipitation extreme trend in Tehran, PhysicalGeography Researches, 53: 151-172.
Poortinga, W; Spence, Alexa; Whitmarsh, Lorraine; Capstick, Stuart; Pidgeon, Nick F. (2011). Uncertain climate: An investigation into public scepticism about anthropogenic climate change, Global Environmental Change, 21: 1015-1024.
Rajabi, Ahmad and Shabanlou, Saeid (2012). The Analysis of Uncertainty of Climate Change by Means of SDSM Model Case Study: Kermanshah, World Applied Sciences Journal, 23(10): 1392-1398.
Sillmann, J. and Roeckner, E. (2008). Indices for extreme events in projections of anthropogenic climate change, Climatic Change, 86: 83-104.
Taghvi, F. and Mohammadi, H. (2007). Study of return period of climate extreme events in order to identify environmental impacts, Journal of Environmental Studies, l33(43): 11-20.
Warner, M.D.; Mass, C.F. and Salathe, E.P. (2012). Wintertime Extreme Precipitation Events along the Pacific Northwest Coast: Climatology and Synoptic Evolution, Monthly Weather Review, Vol. 140, July 2012, DOI: 10.1175/MWR-D-11-00197.1
Yan, L. and Zheng, M. (2015). Influence of climate change on saline lakes of the Tibet Plateau, Geomorphology, 246: 67-78.
Zhang, X. and Yang, F. (2004). RClimDex (1.0) User Manual, Climate Research Branch Environment Canada Downsview, Ontario Canada.
Zhang, X.; Aguilar,E.; SensoyوS.; Melkonyan,H.; Tagiyeva,U.; Ahmed N.; Kutaladze, N.; Rahimzadeh,F.; Taghipour,A.; Hantosh ,T. H..; Albert P.; Semawi ,M.; Karam Ali, M.; Al-Shabibi, M. H. S.; Al-Oulan, Z.; Zatari,T.; Al Dean Khelet, I.; Hamoud,S.; Sagir,R.; Demircan, M.; Eken ,M.;Adiguzel,M.; Lisa, A.; Peterson, T. C. .;Wallis ,T .(2005). Trends in Middle East climate extreme indices from 1950 to 2003, Journal of Geophysical Research, Vol. 110.
Zia Hashmi, M.;Shamseldin, A. Y.; Melville, B. W. (2011). Comparison of SDSM and LARS-WG for simulation and downscaling of extreme precipitation events in a watershed, Stoch Environ Res Risk Assess, 25: 475.