دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-168 

مقاله کامل

نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

صفحه 1-20

10.22059/jphgr.2017.61576

محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان


تحلیل روند شاخص‌های حدی بارش روزانه در ایران

صفحه 21-37

10.22059/jphgr.2017.61577

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ فیروز رنجبر