بررسی ارتباط بین احساس حرارتی و پذیرش بیمارستانی بیماران قلبی - عروقی در کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار اقلیم‏ شناسی، گروه اقلیم‏ شناسی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

2 کارشناس‏ ارشد اقلیم‏ شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

شرایط جوّی در هر مکانی می‏تواند سلامت افراد را تحت تأثیر قرار دهد. در سال‏های اخیر، محققان به تنش حرارتی و اثر آن در تشدید برخیِ بیماری‏ها توجه کرده‏اند. این پژوهش با هدف شناخت شرایط زیست‏اقلیمی کرمانشاه و بررسی ارتباط آن با میزان پذیرش بیماران قلبی- عروقی در این شهر انجام شد. علاوه بر متغیرهای جوّی، آمار پذیرش بیماران قلبی- عروقی به صورت روزانه از بیمارستان امام علی طی دورة آماری 1/7/1388 تا 10/2/1394 تهیه شد. نخست، بر اساس چندین شاخص، شرایط زیست‏اقلیمی کرمانشاه به صورت روزانه شناسایی شد. سپس، ارتباط هر یک از شرایط زیست‏اقلیمی با میزان مراجعات بیماران قلبی‏- عروقی کرمانشاه، با استفاده از آزمون‏های گوناگون، بررسی شد. نتایج نشان داد، بر اساس شاخص‏های Tek و TE، ارتباط معنی‏داری در سطح اطمینان 95 درصد میان شرایط بسیار گرم و سرد با افزایش پذیرش‏های بیمارستانی بیماران قلبی‏‏- عروقی در کرمانشاه وجود دارد. بر اساس شاخص‏های PMV و PET نیز شرایط زیست‏اقلیمی سرد، بیش از دیگر شرایط، در پذیرش بیماران قلبی- عروقی مؤثر است. به طور کلی، نتایج اغلب شاخص‏ها گویای آن است که شرایط حاد اقلیمی (بسیار سرد یا گرم و شرجی) ارتباط مستقیمی با افزایش بیماری قلبی- عروقی در کرمانشاه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between thermal sensation and hospital admissions of cardiovascular patients in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Mohammadi 1
  • Shilan karimi 2
1 Assistant Professor of Climatology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 MA in Climatology, Kurdestan University, Iran
چکیده [English]

Introduction
In recent years, urban developments have created changes in the climate. Such changes affected the sustainability of the natural environment and the rate people's health is affected, especially in cities. If the human body is an environment warmer so that skin surface begins to absorb the heat and in the colder environment gradually loses its heat. In addition, the air moisture has affected evaporation capacity and amount of cooling by evapotranspiration. At 20 to 25 degrees, the air humidity has almost no effect on human and relative humidity about 30 to 85 percent. In more than 25 ° C, the effect of air humidity on the human being is gradually increased, because the hot and humid conditions of evaporation and transpiration of Human body is reduced and led to nervous tension. On the other hand, dry air also creates problems for the respiratory mucosa. Increasing duration of the heat also has a significant impact on the daily mortality. Duration of cold and heat also has effects on resonance of some diseases. Thus, in tropical climates, coronary heart disease during cold periods has shown a significant increase. In the present study, Kermanshah bioclimatic conditions were identified using several indicators. Relationship between bioclimatic conditions determined by each of those indices was evaluated with cardiovascular disease admissions in Kermanshah individually.
 
Materials and methods
In this study, two types of data are used to assess the bioclimatic conditions and their relationship with Kermanshah cardiovascular admissions. In other words, the set of climate variables from synoptic station of Kermanshah and cardiovascular admissions of Imam Ali Hospital of Kermanshah were selected for analysis as samples. We used Atmospheric variables including average temperature (°C), wind speed (meters per second), relative humidity (percent), solar radiation (watt per square meter), height or sun angle (degrees) and dew point temperature (°C), cloudiness (Octa), water vapor pressure (hPa), as well as statistics about the number of daily admissions for cardiovascular patients. Although data on atmospheric variables in Kermanshah station were available in the long term, but due to lack of information about the admissions of cardiovascular disease, we selected the period of the day from September 9 2009 to April 30 2015 to determine the relationship between them. The data related to cardiovascular patients admission in Imam Ali Hospital of Kermanshah were collected. A database of this information was provided during the period. Another database of meteorological variables (average temperature, relative humidity, wind speed, solar radiation, water vapor pressure and the height of the sun) was created on a daily basis for the same period. Based on this database, bioclimatic conditions of Kermanshah on a daily basis were identified. In this study, two software RayMan and BioKlima was used to determine bioclimatic conditions of Kermanshah. PET and PMV bioclimatic indices were calculated based on RayMan software. Finally, the link between acceptance of cardiovascular disease and each bioclimatic conditions in Kermanshah individually through statistical tests (Levene test, Univariate Analysis of Variance, Scheffe and Games-Howell post hoc) were investigated using SPSS software. 
 
Results and discussion
Generally, investigation about the relationship between bioclimate indices and cardiovascular disease in the Kermanshah showed that acute climatic conditions are the most important factor in the increasing acceptance of cardiovascular disease in Kermanshah. In other words, under the cold, hot and sultry conditions, Admission cardiovascular patients in Kermanshah had significant increase compared with the climatic comfort condition. In general, based on the results of this study it can be said that in each index, one or two different bioclimatic conditions were effective on the hospital admissions of cardiovascular patients. For example, based on Tek index slightly sultry have been effective in increasing cardiovascular diseases. In the slightly sultry conditions, every day 20 people on average are referred to the Imam Ali hospital. Moreover, in cold conditions, an average of 19 people admitted with cardiovascular disease. Meanwhile at the thermal comfort condition we found the lowest rate of hospital admissions. In fact, at the confidence level 95 percent, there is significant difference in the number of cardiovascular patients in sultry and cold condition compared with thermal comfort. Therefore, based on Tek index cold and sultry conditions are effective in increasing hospital admissions and ssimultaneously with the occurrence of thermal comfort a significant reduction has been observed in the mean number of patients. In fact, this index relationship between extreme conditions with an increase in cardiovascular admissions is approved. Among other indices, TE index showed direct correlation between hot and warm conditions with increased hospital admissions. The results of PMV and PET indices also indicated that cold and cool bioclimatic conditions (generally tend to cold conditions) more than the warm and comfort conditions are effective on the admission of cardiovascular patients. As a conclusion, we can say that extreme bioclimatic conditions (very cold or hot and sultry) are directly related to the increase in cardiovascular disease in Kermanshah. Under comfort or close to the comfort condition, the hospital admissions have been lower.
 
Conclusion
The results of this study showed that in each index, one or two bioclimatic conditions have been effective in increasing admissions of cardiovascular patients. For example, based on Tek index, there is significant relationship between extreme conditions (very hot and very cold) with increase in cardiovascular admissions in 95 percent confident level. But in the TE index, a significant correlation was seen between warm and hot conditions with increase in cardiovascular admissions in the confident level 95 percent. Based on the PMV and PET indices cool and cold bioclimatic conditions (in general tend to cold conditions) are affected by warm and comfort conditions on the acceptance of cardiovascular patients. Finally, the results of most indicators suggest that acute climatic conditions (very cold or hot and sultry) are directly related to increase in cardiovascular disease in Kermanshah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bioclimatology
  • cardiovascular disease
  • Kermanshah
  • thermal stress
باعقیده، م.؛ انتظاری، ع.؛ عسگری، ا. و جوی‏زاده، س. (1392). بررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی با مرگ‏ومیر جمعیت شهر اصفهان، مجلة جغرافیا و برنامه‏ریزی محیطی، 58: 135ـ 146.
ثنایی، م.؛ خان‏‏محمدی، م. و محمدی، ح. (1394). تحلیل اثر الگوی سینوپتیکی رخداد مخاطره‏آمیز موج گرمای تابستان 1392 و فوت ناشی از آلودگی شهر تهران، دانش مخاطرات، 2(1): 67ـ 83.
جهان‏بخش، س.؛ تدتنی، م.؛ سلمان‏پور، ر. و جهان‏بخش، ا. (1388). رابطة درجة حرارت هوا با سکتة قلبی در شهرستان اهر، مجلة جغرافیای طبیعی، 2(5): 29ـ 37.
خوشحال دستجردی، ج.؛ آرمان، س. و زاهد، غ. (1383). بررسی ارتباط مؤلفه‏های دما و ساعات تابش آفتاب و طول روز به میزان خودکشی‏های دارویی در شهر اصفهان، فصل‏نامة تحقیقات جغرافیایی، 22(1): 3ـ 28.
کسمایی، م. (1392). اقلیم و معماری، مرکز معماری ایران.
میوانه، ف.؛ اکبری، ا. و باعقیده، م. (1393). ارتباط بین شاخص‏های حرارتی و مرگ‏ومیر ناشی از بیماری‏های قلبی، مجلة دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 25: 39.
ناظم‏السادات، م.‏ج. و مجنونی هریس، ا. (1387). مطالعة میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعة موردی: شیراز، بندرعباس، بیرجند، و اردبیل)، مجلة محیط‏شناسی، 34(48): 71ـ 80.
Abrignani, M.G.; Corrao, S.; Biondo, G.B.; Lombardo, R.M.; Di Girolamo, P.; Braschi, A.; Di Girolamo, A. and Novo, S. (2011). Effects of ambient temperature, humidity, and other meteorological variables on hospital admissions for angina pectoris, Journal of Preventive Cardiology, 19(3): 342-348.
Baaghideh, M.; Entezari, A.; Asgari, E. and Javizadeh, S. (2013). The study of relationship between climate parameters and mortality in Isfahan, Geography and Environmental Planning, 2: 135-146.
Barnett, A.J.; Dobson, A.; McElduff, P.; Salomaa, V.; Kuulasmaa, K. and Susana, S. (2004). Cold periods and coronary events: an analysis of populations worldwide, Journal Epidemiol Community Health, 59(7): 551-557.
Barnett, A.G. (2007). Temperature and cardiovascular deaths in the US elderly: changes over time, Epidemiology, 18: 369-372.
Bayentin, L.; El Adlouni, S.; BMJ Ouarda, T.; Gosselin, P.; Doyon, B. and Chebana, F. (2010). Spatial variability of climate effects on ischemic heart disease hospitalization rates for the period 1989-2006 in Quebec, Canada, International Journal of Health Geographics, 9(5).
Braga, A.L.; Zanobetti, A. and Schwartz, J. (2002). The effect of weather on respiratory and cardiovascular deaths in12 U.S. cities, Journal Environmental Health Perspectives, 110(9): 859-863.
Breitner, S.; Wolf, K.; Peters, A. and Schneider, A.L. (2014). Short-term effects of air temperature on cause-specific cardiovascular mortality in Bavaria, Germany, Journal Heart, 100(16): 1272-1280.
Douglas, A.S.; Dunnigan, M.G.; Allan, T.M. and Rawles, J.M. (1995). Seasonal variation in coronary heart disease in Scotland, Journal Epidemiol Community Health,Vol. 49.
Gomez, F.; Cueva, A.P.; Valcuenda, M. and Matzarakis, A. (2013). Research on ecological design to enhance comfort in open spaces of city (Valencia, Spain), Utility of the Physiological Equivalent Temperature (PET), Ecological Engineering, 57: 27-39.
Jackson, S. and Brashers, D.E. (1994). Random factors in ANOVA, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Jahanbakhsh, S.; Tedtni, M.; Salmanpor, R. and Jahanbakhsh, E. (2009). The relationship between air temperatures with heart attack in the city of Ahar, Journal of Physical Geography, 2(5): 29-37.
Jie, Y.; Houjin, H.; Mengxue, Y.; Wei, Q. and Jie, X. (2014). A time series analysis of meteorological factors and hospital outpatient admissions for cardiovascular disease in the Northern district of Guizhou Province, China, Brazilian journal of medicaland biological research, 74(8): 689-696.
Kasmaee, M. (2013). Climate and architecture, The architecture center of Iran.
Keyes, T.M. and Levy, M.S. (1997). Analysis of Levene’s test under design imbalance, Journal of Educational and Behavioral Statistics, 22: 227-236.
Khoshhal Dastjerdi, J.; Arman, S. and Gazal, Z. (2002). Investigation the relationship between temperature and hours of sunshine and the suicide rate of medication throughout the day in the city of Isfahan, Geographical Research Quarterly, 22(1): 3-28.
Kromrey, J.D. and La Rocca, M.A. (1995). Power and Type I error rates of new pairwise multiple comparison procedures under heterogeneous variances, Journal of Experimental Education, 63: 343-362.
Kunst, A.E.; Groebhof, F. and Mackenbach, J.P. (1994). The association between two windchild index and daily mortality variation in the Netherlands, American journal publics Health, 84(11): 1738-1742.
Laschewski, G. and Jendritzky, G. (2002). Effects of the thermal environment on human health: an investigation of 30 years of daily mortality data from SW Germany, Journal Climate Research, 21: 91-103.
Loughnan, M.; Tapper, N. and Loughnan, T. (2014). The Impact of Unseasonably Warm Spring Temperatures on Acute Myocardial Infarction Hospital Admissions in Melbourne Australia: A City with a Temperate Climate, Journal of Environmental and Public Health, doi: 10.1155/2014/483785. Epub 2014 Jun 4.
Loughnan, M.E.; Nicholls, N. and Tapper, N.J. (2008). Demographic, seasonal, and spatial differences in acute myocardial infarction admissions to hospital in Melbourne Australia, International Journal of Health Geographics, 7(42).
Lucchese, J.R.; Mikuri, L.P.; De Freitas, N.V.S. and Andreasi, W.A. (2016). Application of selected indices on outdoor thermal comfort assessment in Midwest Brazil, International Journal of Energy and Environment (IJEE), 7(4): 291-302.
Makokha, G.L. (1998). Variations of the Effective Temperature Index (ET) in Kenya, GeoJournal, 44(4): 337-343.
Mivaneh, F.; Akbari, E. and Baaghideh, M. (2014). The relationship between heat and mortality from heart disease, Mashhad University of Medical Sciences, 57(8): 932-942.
Nazemosadat, M.J. and Majnoni Harris, A. (2008). Study of human comfort level in different climatic conditions (Case Study: Shiraz, Bandar Abbas, Birjand and Ardebil), Journal of Environmental Studies, 34(48): 71-80.
Nikolopoulou, M. (2011). Outdoor thermal comfort, Frontiers in Bioscience, S3(4): 1552-1568.
Ohshige, K.; Hori, Y.; Tochikub, O. and Sugiyama, M. (2006). Influence of weather on emergency transport events coded as stroke: population-based study in Japan, International Journal Biometorol, 50(5).
Rajathilakam, B.; Luk, J.H.; Palaniswamy, V.A. and Allegra, J.R. (2013). The Role of Thermal Stress on CHF Admissions in a Tropical Climate, Trop Med Surg, 1:145. doi: 10.4172/2329-9088.1000145
Ramazani Gourbi, B. (2010). The zoning of human bioclimatic comfort for ecotourism planning in gilan, Iran South Western of Caspian Sea, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(8): 3690-3694.
Ravljen, M.;  Bilban, M.;  Kajfez-Bogataj, L.;  Hovelja, T. and Vavpotic, D. (2014). Influence of Daily Individual Meteorological Parameters on the Incidence of Acute Coronary Syndrome, International Environmental Research Public Health, 11: 11616-11626.
Rivero, A.; Bolufe, J.; Ortiz, P.L.; Rodriguez, Y. and Reyes, MC. (2015). Influence of climate variability on acute myocardial infarction mortality in Havana, 2001-2012, Medicc review, 17(2): 9-14
Rocklov, J. and Forsberg, B. (2008). The effect of temperature on mortality in Stockholm 1998:2003, a study of lag structures and heatwave effects, Scand Journal Public Health, 36(5): 516-523.
Saez, M.; Sunyer, J.; Tobias, A.; Ballester, F. and Anto, J.M. (2000). Ischaemic heart disease mortality and weather temperature in Barcelona, Spain, European journal of public health, Vol. 10.
Sanaei, M.; Khan Mohammadi, M. and Mohammadi, H. (2015). Analysis of the effects of the summer heat wave in 2015 and died risky event synoptic patterns caused by pollution in Tehran, Knowledge of hazards, 2(1): 67-83.
Stewart, S.; McIntyre, K.; Capewell, S. and McMurray, J.J. (2002). Heart Failure in a Cold Climate Seasonal Variation in Heart Failure-Related Morbidity and Mortality, Journal of the American College of Cardiology, 39(5).
Webb, L.; Bambrick, H.; Tait, P.; Green, D. and Alexander, L. (2014). Effect of Ambient Temperature on Australian Northern Territory Public Hospital Admissions for Cardiovascular Disease among Indigenous and Non-Indigenous Populations, International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(2).
Wilson, L.A.; Gerard Morgan, G.; Charles Hanigan, I.H.; Johnston, F.; Abu-Rayya, H.; Broome, R.; Gaskin, C. and Jalaludin, B. (2013). The impact of heat on mortality and morbidity in the Greater Metropolitan Sydney Region: a case crossover analysis, Journal Environmental Health, 2(98): 1-17.
Zacharias, S.; Koppe, C.H. and Mucke, H-G. (2014). Influence of Heat Waves on Ischemic Heart Diseases in Germany, Journal climate, 2(3): 123-152.