دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 169-379 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله علمی پژوهشی

2. شبیه‌سازی توزیع قائم سامانه ‏های گردوغبارزا در ارتباط با سامانه ‏های همدید و توپوگرافی در غرب ایران

صفحه 169-189

بهروز ساری صراف؛ علی اکبر رسولی؛ آذر زرین؛ محمد سعید نجفی


3. شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

صفحه 191-205

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری


4. مقایسۀ دو روش NDSI و LSU در برآورد سطح برف به وسیلۀ سنجندۀ MODIS (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سقز)

صفحه 207-219

هیرش انتظامی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی درویشی بلورانی؛ حمید رضا متین فر؛ کامران چپی


8. مدل‏ سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

صفحه 283-299

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری


11. دورسنجی بقایای گیاهی سوزانده ‏شده در مزارع با بهره‌گیری از تصاویر سنجندۀ لندست

صفحه 341-353

فاطمه علینقی زاده؛ مجید دولتی؛ محمد علی رستمی؛ ناصر برومند