دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 169-379 
3. شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران

صفحه 191-205

10.22059/jphgr.2017.62841

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری


4. مقایسۀ دو روش NDSI و LSU در برآورد سطح برف به وسیلۀ سنجندۀ MODIS (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سقز)

صفحه 207-219

10.22059/jphgr.2017.62842

هیرش انتظامی؛ سید کاظم علوی پناه؛ علی درویشی بلورانی؛ حمید رضا متین فر؛ کامران چپی


8. مدل‏ سازی و تحلیل فضایی دورنمای نیاز سرمایشی ایران

صفحه 283-299

10.22059/jphgr.2017.62846

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری