چکیده های انگلیسی

10.22059/jphgr.2017.64223

عنوان مقاله [English]

English Abstracts